Žmogiškieji ištekliai ir saugumas

Papildomos priemonės

Pensija ir ankstyvas išėjimas į pensiją
Klausimai ir atsakymai

Kas moka už ES institucijų pareigūnų pensiją?

Visi ES institucijų pareigūnai turi teisę į pensiją, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Šiuo tikslu kiekvieną mėnesį nuo ES institucijų pareigūnų algos atskaitoma tam tikra suma (šiuo metu 11,3 % algos)

Kokiomis sąlygomis ES pareigūnai turi teisę į pensiją?

 • Darbo stažas ES institucijose turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų (pensija pradedama mokėti tik nuo pensinio amžiaus)
  arba
 • • pareigūnai turi būti vyresni nei 63 metų (Pareigūnų tarnybos nuostatų 77 str.). Tokiu atveju darbo stažo trukmės sąlyga netaikoma.

Kokia yra didžiausia pensijos suma?

Didžiausia pensija yra tolygi 70 % paskutinės bazinės mėnesinės algos. Pareigūnams už kiekvienus tarnybos metus priklauso 1,90 % paskutinės bazinės mėnesinės algos (Pareigūnų tarnybos nuostatų 77 str.), t. y., išdirbę 10 metų tarnyboje ir sulaukę pensinio amžiaus ES pareigūnai turi teisę į 19 % paskutinės bazinės mėnesinės algos.

Kokio amžiaus ES pareigūnai išeina į pensiją?

 • a) Automatiškai paskutinę mėnesio, kurį jiems sukanka 65 metai, dieną,
 • b) arba sulaukę bent 63 metų ir pateikę prašymą (Pareigūnų tarnybos nuostatų 52 str.).

  Pareigūnams, pradėjusiems tarnybą po 2004 m. gegužės 1 d. (naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų įsigaliojimo data), galioja pereinamojo laikotarpio taisyklės:
  • Pareigūnai, kurie 2004 m. gegužės 1 d. buvo 50 metų amžiaus arba kurių darbo stažas tą dieną buvo 20 ar daugiau metų, teisę į ištarnauto laiko pensiją įgyja sulaukę 60 metų.
  • Pareigūnų, kurie 2004 m. gegužės 1 d. buvo 30–49 metų amžiaus, pensinis amžius svyruoja nuo 60 metų ir dviejų mėnesių iki 62 metų ir 8 mėnesių (išsami lentelė Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 22 str.).

Ar pareigūnai turi teisę į ankstyvą išėjimą į pensiją?

Jei pareigūnai tarnybą baigia nesulaukę „įprasto“ pensinio amžiaus (63 metai arba mažiau tiems, kurie buvo ES pareigūnai dar prieš 2004 m. gegužės 1 d.) ir jei jie yra bent 55 metų ir turi 10 metų darbo ES institucijose stažą, jie turi teisę išeiti į pensiją anksčiau. Tokiu atveju jie praranda dalį jau įgytų teisių ir pensija sumažinama 3,5 % už kiekvienus metus prieš tuos, kuriais pareigūnai įgytų teisę į ištarnauto laiko pensiją (VIII priedas, 9 str., 1 dalis).

Kas yra ankstyvas išėjimas į pensiją be pensijos sumažinimo?

Vadovaudamasi tarnybos interesais ir remdamasi Komisijos nustatytais objektyviais kriterijais ir tvarka, paskyrimų tarnyba gali nuspręsti išimtiniais atvejais nemažinti pensijos 3,5 % už kiekvienus ankstyvo išėjimo į pensiją metus.

Pareigūnams, kuriems ankstyvo išėjimo į pensiją atveju pensija nemažinama, skaičius negali būti didesnis kaip 10 % visų institucijų pareigūnų, išėjusių į pensiją pagal 52 str. (įprasto pensinio amžiaus) praėjusiais metais (VIII priedas, 9 str., 2 dalis).

Kiek pareigūnų išeina į pensiją anksčiau ir gauna nesumažintą pensiją?

Nuo 2004 m. ankstyvo išėjimo į pensiją be pensijos sumažinimo teisė suteikta 387 visų ES institucijų pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams. 227 iš jų dirbo Komisijoje. (Vidutiniškai 38 Komisijos darbuotojai per metus.).

Atlikus tarnybos interesų analizę, 2010 m. ankstyvo išėjimo į pensiją be pensijos sumažinimo teisę numatyta suteikti 49 Komisijos darbuotojams (iš viso buvo pateikta 200 paraiškų).

s