Henkilöstöhallinto ja turvallisuus

Lisätyökalut

kirjastoVanhuus- ja varhaiseläkkeet
Usein kysyttyä

Kuka maksaa virkamiesten vanhuuseläkkeet?

Virkamiesten palkasta pidätetään kuukausittain eläkemaksu, joka on tätä nykyä 11,3 prosenttia peruspalkasta. Se oikeuttaa heidät eläkkeeseen, jos tietyt ehdot täyttyvät.

Mitkä ehdot virkamiehen on täytettävä, jotta hänellä on oikeus vanhuuseläkkeeseen?

Vanhuuseläkkeeseen on oikeus virkamiehellä, joka

  • on ollut EU:n palveluksessa vähintään 10 vuotta (eläke maksetaan vasta, kun virkamies saavuttaa eläkeiän)
    tai
  • on täyttänyt 63 vuotta (henkilöstösääntöjen 77 artikla) palvelusvuosien määrästä riippumatta.

Mikä on vanhuuseläkkeen enimmäismäärä?

Vanhuuseläke on enintään 70 prosenttia viimeisestä peruspalkasta. Virkamiehelle maksetaan 1,90 prosenttia tästä palkasta jokaista laskettua palvelusvuotta kohti (henkilöstösääntöjen 77 artikla). Näin ollen 10 palvelusvuoden jälkeen virkamiehellä on eläkeiän saavutettuaan oikeus eläkkeeseen, joka on 19 prosenttia viimeisestä peruspalkasta.

Missä iässä virkamies voi jäädä eläkkeelle?

Virkamies voi jäädä eläkkeelle

  • a) ilman eri toimenpiteitä sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta, tai
  • b) omasta hakemuksestaan, jos hän on täyttänyt vähintään 63 vuotta (henkilöstösääntöjen 52 artikla).

Virkamiehiin, jotka olivat EU:n palveluksessa uusien henkilöstösääntöjen tullessa voimaan 1.5.2004, sovelletaan muun muassa seuraavia siirtymäsäännöksiä:

  • Jos virkamies oli vähintään 50-vuotias tai jos hän oli ollut palveluksessa vähintään 20 vuotta 1.5.2004, eläkeikä on edelleen 60 vuotta.
    • Jos virkamies oli 30–49-vuotias 1.5.2004, eläkeikä vaihtelee 60 vuodesta 2 kuukaudesta 62 vuoteen 8 kuukauteen (henkilöstösääntöjen liite XIII, 22 artiklassa oleva taulukko).

Onko virkamiehillä oikeus varhaiseläkkeeseen?

Jos virkamiehen palvelussuhde päättyy ennen eläkeikää (joka on 63 vuotta, paitsi jos virkamies on tullut EU:n palvelukseen ennen 1.5.2004, jolloin se on alhaisempi) ja jos hän on täyttänyt vähintään 55 vuotta ja ollut palveluksessa 10 vuotta, hän voi pyytää, että hänen vanhuuseläkkeensä maksetaan hänelle heti. Tällöin virkamies menettää osan kertyneistä eläkeoikeuksistaan, ja eläkkeen määrää vähennetään suhteessa virkamiehen ikään eläkkeenmaksun aloittamishetkellä (3,5 prosentin vähennys kultakin säädettyä eläkeikää edeltävältä ikävuodelta) (liite VIII, 9 artiklan 1 kohta).

Miten voi saada varhaiseläkkeen ilman eläkeoikeuksien vähennystä?

Nimittävä viranomainen voi päättää objektiivisin perustein, komission vahvistamia menettelyjä noudattaen ja yksikön edun vuoksi jättää soveltamatta edellisessä vastauksessa mainittua 3,5 prosentin vähennystä erittäin pieneen määrään virkamiehiä.
Vuosittain tällaisten virkamiesten määrä voi olla enintään 10 prosenttia niiden virkamiesten kokonaismäärästä, jotka edellisenä vuonna ovat kaikista toimielimistä siirtyneet eläkkeelle normaalisti eli henkilöstösääntöjen 52 artiklan mukaisesti (liite VIII, 9 artiklan 2 kohta).

Kuinka monta virkamiestä on siirtynyt varhaiseläkkeelle ilman eläkeoikeuksien vähennystä?

Vuodesta 2004 kaikista toimielimistä on siirtynyt varhaiseläkkeelle ilman eläkeoikeuksien vähennystä yhteensä 387 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä. Heistä 227 oli komission palveluksessa. Komissiosta on siis siirtynyt eläkkeelle tämän järjestelyn mukaisesti vuosittain keskimäärin 38 henkilöä.

Vuonna 2010 komissiosta on jäämässä tämän järjestelyn mukaisesti eläkkeelle 49 henkilöä, joiden hakemusten hyväksymisen on katsottu olevan yksikön edun mukaista. Yhteensä hakemuksia tehtiin 200.