Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Σύνταξη αρχαιότητας και πρόωρη συνταξιοδότηση
Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιος πληρώνει για τις συντάξεις αρχαιότητας των υπαλλήλων;

Όλοι οι υπάλληλοι δικαιούνται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σύνταξη. Για τον σκοπό αυτόν, παρακρατείται κάθε μήνα από τον μισθό τους εισφορά (ίση με 11,3 % σήμερα).

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούται ένας υπάλληλος σύνταξη αρχαιότητας;

 • • Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 10 χρόνια υπηρεσίας (η σύνταξη δεν καταβάλλεται όμως πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης),
  ή
 • • να είναι μεγαλύτερος από 63 ετών (άρθρο 77 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης), ανεξάρτητα από τη διάρκεια της υπηρεσίας.

Ποιο είναι το ανώτατο ποσό της σύνταξης αρχαιότητας;

Έχει καθοριστεί στο 70% του τελευταίου βασικού μισθού. Στον υπάλληλο καταβάλλεται ποσοστό 1,90% του τελευταίου βασικού μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας (άρθρο 77 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). Για παράδειγμα, μετά από 10 έτη υπηρεσίας, ένας υπάλληλος δικαιούται να λάβει το 19 % του τελευταίου βασικού μισθού του, όταν φθάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Σε ποια ηλικία συνταξιοδοτούνται οι υπάλληλοι;

 • α) είτε αυτοδικαίως την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους,
 • β) είτε κατόπιν αιτήσεως, εάν είναι τουλάχιστον 63 ετών (άρθρο 52 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).

  Για τους εν ενεργεία υπαλλήλους την 1η Μαΐου 2004 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) εφαρμόζονται μεταβατικές διατάξεις, όπως οι εξής:
  • Για τους υπάλληλους που είναι τουλάχιστον 50 ετών, ή που είχαν ήδη 20 ή περισσότερα έτη υπηρεσίας την 1η Μαΐου 2004, η ηλικία συνταξιοδότησης παραμένει το 60ο έτος.
  • Για τους υπαλλήλους ηλικίας μεταξύ 30 και 49 ετών την 1η Μαΐου 2004, η ηλικία συνταξιοδότησης ποικίλλει από 60 έτη και 2 μήνες έως 62 έτη και 8 μήνες (βλ. λεπτομερή πίνακα στο παράρτημα XIII, άρθρο 22 του υπηρεσιακού κανονισμού).

Έχουν οι υπάλληλοι δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης;

Ο υπάλληλος που αποχωρεί από την υπηρεσία πριν από την «κανονική» ηλικία συνταξιοδότησης (63 ή λιγότερα έτη γι’ αυτούς που ήταν ήδη υπάλληλοι πριν από την 1η Μαΐου 2004), και ο οποίος είναι τουλάχιστον 55 ετών και έχει δέκα έτη υπηρεσίας, δικαιούται να λάβει αμέσως σύνταξη αρχαιότητας. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος χάνει ένα μέρος των κεκτημένων δικαιωμάτων του και η σύνταξη μειώνεται κατά 3,5% για κάθε έτος πρόωρης καταβολής πριν από την ηλικία κατά την οποία θα είχε αποκτήσει το δικαίωμα σύνταξης αρχαιότητας (παράρτημα VIII, άρθρο 9 παράγραφος 1).

Τι σημαίνει πρόωρη συνταξιοδότηση χωρίς μείωση της σύνταξης;

Με βάση αντικειμενικά κριτήρια και διαδικασίες που έχει καθορίσει η Επιτροπή, η αρμόδια για τους διορισμούς Αρχή (ΑΔΑ) μπορεί να αποφασίσει, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, να μην εφαρμόσει τη μείωση κατά 3,5% για κάθε έτος πρόωρης καταβολής, για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων. Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων οι οποίοι συνταξιοδοτούνται πρόωρα χωρίς καμία μείωση της συντάξεώς τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων όλων των οργάνων που έλαβαν «κανονική σύνταξη» το προηγούμενο έτος, δυνάμει του άρθρου 52 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (παράρτημα VIII άρθρο 9 παράγραφος 2).

Πόσοι υπάλληλοι έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόωρα χωρίς μείωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων;

Από το 2004, ο συνολικός αριθμός μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων από όλα τα όργανα οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με βάση αυτό το καθεστώς ανέρχεται σε 387, εκ των οποίων 227 μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι της Επιτροπής. (Δηλαδή, κατά μέσο όρο 38 πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ετησίως από την Επιτροπή).

Για το 2010, μετά από εξέταση, ως προς το συμφέρον της υπηρεσίας, 200 αιτήσεων πρόωρης συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή, προβλέπεται να εγκριθούν οι 49.