Lidské zdroje a bezpečnost

Další nástroje

Starobní důchod a předčasný odchod do důchodu
Otázky a odpovědi

Z čích peněz se vyplácejí starobní důchody stálých zaměstnanců Komise?

Každý měsíc se stálým zaměstnancům Komise odvádí část platu (v současné době 11,3 %) a na základě takto odváděné částky mají poté za určitých podmínek nárok na starobní důchod .

Za jakých podmínek stálému zaměstnanci vzniká nárok na starobní důchod?

 • Je třeba mít odpracováno 10 let na postu stálého zaměstnance (důchod se nicméně začíná vyplácet až při dosažení věku pro odchod do důchodu)
  nebo
 • bez ohledu na délku služebního poměru dosáhnout věku 63 let (podle článku 77 služebního řádu).

Jaká je maximální výše starobního důchodu?

Starobní důchod může dosáhnout maximálně 70 % posledního základního platu stálého zaměstnance. Za každý odpracovaný rok vzniká stálému zaměstnanci nárok na vyplácení důchodu ve výši 1,9 % z jeho posledního základního platu (článek 77 služebního řádu). Po 10 letech služebního poměru má tedy nárok na starobní důchod ve výši 19 % posledního základního platu, který se začíná vyplácet při dosažení věku odchodu do důchodu.

V kolika letech odcházejí stálí zaměstnanci do důchodu?

 • a) z úřední povinnosti poslední den měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhl věku 65 let,
 • b) na vlastní žádost po dosažení minimálně 63 let (podle článku 52 služebního řádu) .

  Na stálé zaměstnance, kteří byli ve služebním poměru v době, kdy vstoupil v platnost nový služební řád (1. května 2004), se vztahují přechodná ustanovení, podle nichž:

  • odcházejí stálí zaměstnanci, jimž je nejméně 50 let nebo jejichž služební poměr trval k 1. květnu 2004 nejméně 20 let, do důchodu ve věku 60 let,
  • u stálých zaměstnanců, jimž bylo 1. května 2004 30 až 49 let, se věk odchodu do důchodu pohybuje mezi 60 lety a 2 měsíci a 62 lety a 8 měsíci (podrobnou tabulku uvádí příloha XIII článek 22 služebního řádu).

Může stálý zaměstnanec odejít do předčasného důchodu?

Stálí zaměstnanci mohou odcházet do důchodu i před dovršením důchodového věku (tzn. 63 let, a v případě těch, kteří byli ve služebním poměru před dnem 1. května 2004, i méně), pokud jim je alespoň 55 let a mají odpracováno minimálně 10 let. V případě předčasného odchodu do důchodu však zaniká část nároků, a důchod je proto snižován o 3,5 % za každý rok až do doby dovršení řádného důchodového věku (příloha VIII čl. 9 odst. 1).

Je možné, aby stálý zaměstnanec odešel předčasně do důchodu, aniž by mu byla výše důchodu snížena?

Ve výjimečných případech lze u velmi omezeného počtu případů rozhodnout o tom, že se 3,5% snížení v zájmu útvarů Komise nepoužije. Tyto případy posuzuje na základě objektivních kritérií a postupů Komise orgán AIPN (Orgán oprávněný ke jmenování).

Celkový počet stálých zaměstnanců odcházejících každý rok do předčasného důchodu bez snížení výše důchodu nesmí nikdy překročit 10 % zaměstnanců všech orgánů EU, kteří předcházející rok odešli do důchodu v řádném důchodovém věku podle článku 52 služebního řádu (příloha VIII čl. 9 odst. 2).

Kolik stálých zaměstnanců odešlo do předčasného důchodu bez snížení výše důchodu

Od roku 2004 odešlo ze všech orgánů EU do předčasného důchodu bez snížení výše důchodu 387 stálých a dočasných zaměstnanců. Ve 227 případech šlo o zaměstnance Komise (v průměru tedy 38 zaměstnanců Komise ročně).

V roce 2010 nebude zřejmě v zájmu útvarů Komise snížení výše důchodu uplatněno ve 49 případech z 200 žadatelů.

s