Човешки ресурси и сигурност

Допълнителни инструменти

RПенсия за прослужено време и ранно пенсиониране
Въпроси / Отговори

Кой плаща за пенсиите за прослужено време на служителите?

Всеки месец от заплатата на служителите се удържа вноска (в момента тя е в размер на 11,3 %), която им позволява при определени условия да получат право на пенсия.

При какви условия служителят получава право на пенсия за прослужено време?

 • • След като е работил най-малко 10 години (пенсията се плаща само след навършване на пенсионна възраст)
  или
 • • Ако е на възраст над 63 години (чл.77 от Правилника за длъжностните лица) без оглед на трудовия стаж.

Какъв е максималният размер на пенсията за прослужено време?

Той е 70 % от последната получена основна заплата. За всяка прослужена година служителите натрупват пенсионни права от 1,9 % от последната получена заплата (чл. 77 от Правилника за длъжностните лица), тоест след 10 години служба един служител ще има право на 19 % от последната получена основна заплата, след като навърши пенсионна възраст.

На каква възраст се пенсионират служителите?

 • a) автоматично - в последния ден на месеца, в който са навършили 65 години
 • б) по тяхно искане, ако са на възраст поне 63 години (чл. 52 от Правилника за длъжностните лица)

  За служителите, постъпили след 1 май 2004 г. (датата на влизане в сила на новия Правилник за длъжностните лица), важат преходни разпоредби, включително :
  • За служители, които към 1 май 2004 г. са били на възраст 50 години или повече, и за служители, които към тази дата са имали поне 20 години трудов стаж, пенсионната възраст остава 60 години .
  • За служители, които към 1 май 2004 г. са били на възраст от 30 до 49 години, пенсионната възраст варира между 60 години и 2 месеца и 62 години и 8 месеца (подробна таблица вижте в чл. 22, приложение XIII на Правилника за длъжностните лица).

Имат ли право служителите на ранно пенсиониране?

Ако служителят прекрати трудовата си дейност преди „нормалната“ пенсионна възраст (63 години или по-малко за тези, които вече са били служители преди 1 май 2004 г.) и е на възраст най-малко 55 години с поне 10 години трудов стаж, той може да избере незабавна пенсия за прослужено време. В този случай служителят губи част от вече придобитите си права и пенсията се намалява с 3,5 % за всяка година, предшестваща годината, в която лицето би придобило право на пенсия за прослужено време, в зависимост от възрастта му в момента на напускането (чл. 9, параграф 1, приложение VIII).

Какво се разбира под право на ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права?

Въз основа на обективни критерии и на определени от Комисията процедури органът по назначаването може да реши – в интерес на службата – да не прилага това намаляване с 3,5 % годишно за много ограничен кръг лица.

Общият брой на служителите, които се пенсионират по този начин без никакво намаление на пенсионните права всяка година, не може да надвишава 10 % от общия брой на служителите на всички институции, които са се пенсионирали по силата на чл. 52 от Правилника за длъжностните лица през предходната година („нормално“ пенсиониране) (чл. 9, параграф 2, приложение VIII).

Колко служители се възползват от ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права?

От 2004 г. общият брой на пенсионираните по този режим във всички институции възлиза на 387 служители и временно наети лица, от които 227 служители и временно наети лица в Комисията. (за Комисията това прави средно по 38 пенсионирани на година).

След анализ през текущата 2010 финансова година се предвижда 49 души да получат право на ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права от 200 подадени в Комисията кандидатури.