Personele middelen en veiligheid

Extra tools

Bibliotheek  Missie

De Commissie beter in staat stellen om als een op kennis gebaseerd openbaar bestuur te functioneren dat de beste werkmethoden toepast, door:

  • het scheppen en voortdurend verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en een werkklimaat waarin het personeel zijn potentieel optimaal kan benutten,
  • het ontwikkelen en bevorderen van doelmatige werkmethoden, en door
  • het verstrekken van degelijke adviezen aan de andere directoraten-generaal en diensten over vraagstukken op het gebied van administratie en personeelsbeheer en over organisatorische aangelegenheden.

Bij de uitvoering van zijn taken gaat Directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid als volgt tewerk:

  • het definieert, coördineert en zorgt voor de tenuitvoerlegging van maatregelen inzake personeelsbeleid, van aanwerving tot pensionering, en daarna (zodat de gehele werkgelegenheidscyclus is gedekt);
  • het waarborgt de zekerheid en de bescherming van het personeel, eigendommen, activiteiten en informatie in alle standplaatsen;
  • het zorgt ervoor dat er tijdig en efficiënt kwaliteitsdiensten aan de instelling en haar personeel worden geleverd; en
  • het werkt samen met de andere instellingen en coördineert daarbij een aantal terreinen die met het statuut samenhangen.