Ανθρώπινοι Πόροι και Ασφάλεια

Πρόσθετα εργαλεία

Δημόσιες συμβάσειςΔημόσιες συμβάσεις / Προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Οι δημόσιες συμβάσεις των οποίων το ποσό υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο όριο πρέπει να δημοσιεύονται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("σειρά S") ώστε να κοινοποιούνται σε όλη την Ένωση.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών σε εξέλιξη

Οι προκηρύξεις διαγωνισμών είναι κατά κανόνα κλειστές διαδικασίες, δηλαδή πραγματοποιούνται σε 2 στάδια.

Στο πρώτο στάδιο, γνωστό ως στάδιο επιλογής, καθορίζονται οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό. Επιλέγονται με βάση τα έγγραφα που ορίζονται στο σημείο ΙΙΙ.2 (όροι συμμετοχής) της προκήρυξης.

Μόνο οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και θα μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Στο δεύτερο στάδιο, γνωστό ως στάδιο της ανάθεσης, η σύμβαση ανατίθεται σε έναν υποψήφιο μετά από αξιολόγηση των προσφορών βάσει των κριτηρίων ανάθεσης.

Χρήσιμο έγγραφο για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσιεύει η ΓΔ HR

Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων

Υπόδειγμα σε μορφή

bgcsdadeel - eneset - fi - fr - hu - itltlv - mtnlplpt - roskslsv

Επιχειρηματικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Συμβουλές για πιθανούς αντισυμβαλλομένους

en - fr - de - it - bg - pt - pl - ro - da - sv - fi - lt - hu - nl - cs - mt - sk - el - et - lv - es

 • Εκ των υστέρων δημοσίευση : ετήσιες καταστάσεις αντισυμβαλλομένων της ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας
  • Ετήσια κατάσταση αντισυμβαλλομένων – Συμβάσεις από 25.000 μέχρι  60.000 ευρώ (Άρθρα 119.1 και 119.3 των εκτελεστικών κανόνων )
   20112010200920082007
  • Ετήσια κατάσταση αντισυμβαλλομένων – Επιμέρους συμβάσεις βασιζόμενες σε συμβάσεις-πλαίσια
   2012 - 20112010200920082007

Βλ. επίσης