Personele middelen en veiligheid

Extra tools

Bibliotheek  Personeelsbeleid

Zoals blijkt uit de naam van ons directoraat-generaal Personele middelen en veiligheid, zijn wij bevoegd voor alles wat te maken heeft met het kostbaarste waarover onze instelling beschikt, namelijk de personeelsleden.

Het gaat daarbij om:

LoopbaanontwikkelingTop

Op dit gebied willen wij een beleid voeren waarin opleidingen, beoordelingen, interne mobiliteit en promoties op samenhangende wijze zijn geïntegreerd.

Ons doel is te zorgen voor een hoogwaardige, onafhankelijke, permanente en deskundige Europese openbare dienst. Daartoe hebben wij medewerkers nodig die over de juiste kwalificaties, vaardigheden en motivatie beschikken om de taken van de Commissie goed te kunnen verrichten. Deze medewerkers moeten er dan ook van op aan kunnen dat zij zich in hun loopbaan verder kunnen ontwikkelen.
In dit kader voert de Commissie een beleid dat erop gericht is haar personeel regelmatig van functie te laten veranderen (interne mobiliteit). Het uitgangspunt hierbij is dat medewerkers hun hele carrière blijven leren. Dit is een manier om hen zo goed mogelijk te laten presteren en hun een stimulerende werkomgeving te bieden.

  • Meer over loopbaanontwikkeling/vacatures en.

Rechten en plichten Top

Het gaat hierbij om:

  • het vastleggen van de regels voor de toepassing van het Statuut
  • de vaststelling van de regels voor de indienstneming van extern personeel en met name van gedetacheerde nationale deskundigen en

Ambtenaren die zich niet aan de verplichtingen van het statuut houden, kunnen worden onderworpen aan tuchtmaatregelen. In 2002 heeft de Commissie een bureau voor onderzoek en disciplinaire maatregelen opgericht om wangedrag te voorkomen en waar nodig onmiddellijk in te grijpen.

  • Meer informatie over ethische en gedragsregels en.

Om onze organisatie efficiënter te maken, zijn enige taken toevertrouwd aan andere directoraten-generaal of daartoe opgerichte administratieve bureaus die voornamelijk een uitvoerende rol hebben. Ons directoraat-generaal ziet erop toe dat binnen de gehele Commissie de regels worden toegepast en dat steeds samenhangende maatregelen worden genomen. Ook ondersteunen wij de personeelsmanagers van de verschillende directoraten-generaal.

 

Gezondheid en welzijn op de werkplek Top

Hier gaat het om sociale maatregelen ten behoeve van alle werkende en gepensioneerde ambtenaren, en om de toepassing van normen en richtlijnen die bedoeld zijn om een veilige, gezonde en functionele werkomgeving te garanderen

Een goed voorbeeld hiervan was het besluit van de Commissie van 16 juli 2003 om haar personeel te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van roken. Sinds 1 mei 2004 mag nergens in de gebouwen van de Commissie worden gerookt.

Gelijke kansen en non-discriminatie Top

De Commissie heeft zich ertoe verplicht om ook in haar eigen personeelsbeleid (werving, loopbaan, opleiding enz.) het beginsel van non-discriminatie en gelijke kansen te respecteren.

  • Meer informatie over gelijke kansen bij de Commissie en.