Henkilöstöhallinto ja turvallisuus

Lisätyökalut

kirjastoHenkilöresurssit

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto huolehtii nimensä mukaisesti komission tärkeimmästä pääomasta, sen henkilöstöstä.

Toiminta jakautuu neljään osaan:

Urakehityksen hallinto Top

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto pyrkii varmistamaan virkamiesten koulutuksen, arvioinnin, liikkuvuuden ja ylennysten yhdenmukaisuuden.

Tavoitteena on, että komissio kykenee toimimaan riippumattomasti, pitkäjänteisesti ja ammattitaitoisesti. Tämän vuoksi komission palvelukseen on saatava henkilöstö, joka on riittävän pätevää, ammattitaitoista ja motivoitunutta suorittamaan hyvin komission antamat tehtävät. Henkilöstön on myös voitava kehittyä urallaan.
Komissio suosiikin liikkuvuutta ja koko työiän kestävää oppimista, joilla päästään parempiin työsuorituksiin ja jotka takaavat henkilöstölle kannustavan työilmapiirin.

  • Ks. myös urakehityksen hallinto/työmahdollisuudet en

Oikeudet ja velvollisuudet Top

Tehtäviimme tällä alalla kuuluu mm.

  • henkilöstösääntöjen soveltamista koskevien sääntöjen määritteleminen
  • muun henkilöstön, erityisesti komissiossa komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden en palvelukseenottamiseen sovellettavien sääntöjen määritteleminen.

Säännöissä määrätään myös seuraamuksista silloin, kun virkamies laiminlyö hänelle kuuluvat sääntömääräiset velvoitteet. Vuonna 2002 perustettiin komission tutkinta- ja kurinpitotoimisto tehostamaan väärinkäytösten ennaltaehkäisyä ja ryhtymään tarvittaessa tapauksen edellyttämiin toimiin.

  • Ks. myös eettiset- ja toimintasäännöt en

Organisatorisen tehokkuuden lisäämiseksi osa tehtävistä on siirretty muiden pääosastojen tai toimeenpanosta vastaavien hallinnollisten toimistojen vastuulle. Toimistot vastaavat poliittisten päätösten toteuttamisesta. Henkilöstön ja hallinnon pääosastolla on keskeinen asema sääntöjen soveltamisen valvojana ja toimenpiteiden yhtenäisyyden varmistajana koko komissiossa. Se myös auttaa muiden pääosastojen henkilöresursseista vastaavia virkailijoita.

 

Työterveydenhuolto ja hyvinvointi työpaikalla Top

Näihin tehtäviin kuuluvat kaikki komission palveluksessa olevien ja eläkkeelle siirtyneiden virkamiesten käytössä olevat sosiaaliset tukitoimenpiteet sekä turvallisen, terveen ja toimivan työympäristön varmistavien sääntöjen ja ohjeiden soveltaminen.

Hyvä esimerkki tästä toiminnasta on 16. heinäkuuta 2003 tehty komission päätös, jonka tarkoituksena on suojella komission henkilöstöä tupakan haittavaikutuksilta. Päätöksen perusteella tupakointi on virallisesti kielletty kaikissa komission tiloissa 1. toukokuuta 2004 alkaen.

Yhdenvertaiset mahdollisuudet ja syrjintäkielto Top

Komissio on sitoutunut noudattamaan henkilöstöpolitiikassaan (palvelukseen ottamisessa, urakehityksessä, koulutuksessa jne.) syrjimättömyyden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatetta.

  • Lisätietoja: yhdenvertaiset mahdollisuudet komissiossa en