Personal och säkerhet

Ytterligare verktyg

G-klavUtläggning av tjänster

Sedan 1 januari 2003, har ett antal administrativa och stödjande uppgifter, för vilka generaldirektoratet för Personal och säkerhet tidigare ansvarade, anförtrotts tre nya administrativa byråer.

Denna överföring rör huvudsakligen den dagliga förvaltningen som förvaltning av löner och infrastruktur. Målet är att rationalisera interna verksamheter och öka den allmänna effektiviteten hos de erbjudna tjänsterna.

Inom alla dessa områden kommer de beslut som rör politik och principer att också i fortsättningen fattas av kommissionen medan kontoren svarar för genomförandet av dem.

De nya kontoren är följande:

  • Byrån för löneadministration och individuella ersättningar som skall besluta, beräkna och betala individuella ekonomiska ersättningar som lön, kostnader i samband med tjänsteresor eller sjuk- och olycksfallsförsäkring.

  • Två infrastruktur- och logistikbyråer - en i Bryssel och den andra i Luxemburg EN- som skall handha all verksamhet som sammanhänger med genomförande av bostadspolitiken, med förvaltning av kontorslokaler, lokalisering av enheterna, underhåll och tekniska infrastrukturprojekt, vakttjänster, inköp, material och inventarier liksom logistik och andra interna tjänster.

Slutligen har en interinstitutionell byrå etablerats för att anställa personal för samtliga gemenskapsinstutioner: Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov DeutschEnglishFrançais.