Navigation path

u

UAM

Please see entry for unaccompanied minor

UASC

Please see entry for unaccompanied minor

Ufm

Please see entry for Euro-Mediterranean Partnership

unaccompanied and separated child

Please see entry for unaccompanied minor

unaccompanied minor

AT/DE/LU: unbegleiteter Minderjähriger
BG: непридружен непълнолетен
CS: nezletilý bez doprovodu
EE: saatjata alaealine
ES: menor no acompañado (MENA)
FI: ilman huoltajaa oleva alaikäinen, yksin tullut alaikäinen
FR/BE/LU: mineur isolé étranger
GR: ασυνόδευτος ανήλικος
HU: kísérő nélküli kiskorú
IE: mionaoiseach neamhthionlactha
IT: minore non accompagnato
LT: nelydimas nepilnametis
LV: nepilngadīgais bez pavadības
MT: Minorenni mhux akkumpanjat
NL/BE: alleenstaande minderjarige vreemdeling
NO: enslig mindreårig (b) / einsleg mindreårig (n)
PL: małoletni bez opieki
PT: menor desacompanhado
RO: minor neînsoţit
SE: ensamkommande barn
SI: mladoletnik brez spremstva
SK: maloletý bez sprievodu

A Minor who arrives on the territory of the Member States unaccompanied by the adult responsible for them by law or by the practice of the Member State concerned, and for as long as they are not effectively taken into the care of such a person. It includes a minor who is left unaccompanied after they have entered the territory of the Member States.


Synonym(s): UASC, unaccompanied and separated child

Broader Term: separated child

Note:
1.There are significant differences between Member States with respect to national definitions and recording practices, for instance with regard to the age limit to be considered and whether or not they are unaccompanied.
2. In some (Member) States, statistics include all those who claim they are unaccompanied minors (i.e. before an age assessment has confirmed this), whereas other (Member) States only count those recognised as such by a competent authority (i.e. following an age assessment).
3. For further information, see EMN: Policies on Reception, Return and Integration Arrangements for, and numbers of, Unaccompanied Minors – an EU comparative study, 2009 pdf - 850 KB [850 KB] . An update for this 2009 study is forthcoming, entitled 'Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014', and will be available on the website of EMN.

Source:Art. 2(l) of Directive 2011/95/EU (Recast Qualification Directive)

unauthorised migrant

Please see entry for irregular migrant

unauthorised migration

Please see entry for irregular migration

undocumented migrant

Please see entry for irregular migrant

undocumented migration

Please see entry for irregular migrant

unfounded application for international protection

AT/DE/LU: unbegründeter Antrag auf internationalen Schutz
BG: неоснователна молба за международна закрила
CS: nedůvodná žádost o mezinárodní ochranu
EE: põhjendamatu rahvusvahelise kaitse taotlus
ES: solicitud infundada de protección internacional
FI: perusteeton kansainvälistä suojelua koskeva hakemus
FR/BE/LU: demande de protection internationale infondée
HU: nem megalapozott menedékkérelem
IE: iarratas gan bhunús ar chosaint idirnáisiúnta
IT: domanda infondata per il riconoscimento della protezione internazionale
LT: nepagrįstas prašymas suteikti prieglobstį
LV: nepamatots starptautiskās aizsardzības pieteikums
MT: Applikazzjoni / Talba bla bażi għall-protezzjoni internazzjonali
NL/BE: ongegrond verzoek om internationale bescherming
NO: grunnløs søknad om internasjonal beskyttelse (b) / grunnlaus søknad om internasjonalt vern (n)
PL: bezzasadny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
PT: pedido infundado de protecção internacional: pedido infundado de protecção internacional
RO: cerere nefondată de protecţie intrnaţională
SE: ogrundad ansökan
SI: neutemeljena prošnja za mednarodno zaščito
SK: neopodstatnená žiadosť o medzinárodnú ochranu / neopodstatnená žiadosť o udelenie medzinárodnej ochrany

An application which the determining authority has established as unfounded because the applicant does not qualify for international protection pursuant to Directive 2011/95/EU.


Broader Term: application for international protection

Note :
Member States may also consider an application to be manifestly unfounded because of the existence of circumstances listed in Art. 31(8) of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedures Directive) apply.

Source:Art. 32 of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedures Directive)

UNHCR

union citizen

AT/DE/LU: Unionsbürger
BG: гражданин на ЕС
CS: občan Evropské unie
EE: liidu kodanik
ES: ciudadano de la Unión
FI: unionin kansalainen
FR/BE/LU: citoyen de l'Union européenne
GR: πολίτης της Ένωσης
HU: uniós polgár
IE: saoránach den Aontas
IT: cittadino dell'Unione
LT: Sąjungos pilietis
LV: Savienības pilsonis
MT: Ċittadin(a) tal-Unjoni
NL/BE: burger van de Unie
NO: unionsborger (b) / unionsborgar (n)
PL: obywatel Unii
PT: cidadão da União Europeia
RO: Cetăţean al Uniunii (Europene)
SE: unionsmedborgare
SI: državljan Unije
SK: občan EÚ

Any person having the nationalityof an EU Member State.


Synonym(s): EU citizen

Broader Term: citizenship

Related Term: non-EU national, third-country national

Source:Art. 20 (1) of TFEU

Union for the Mediterranean

Please see entry for Euro-Mediterranean Partnership

union preference

AT/DE/LU: Unionspräferenz
BG: преференции на ЕС
CS: upřednostňování pracovníků ze zemí EU
EE: liidu eelistamine
ES: Preferencia de la Unión Europea
FI: unionin etuuskohtelu
FR/BE/LU: préférence communautaire
HU: uniós preferencia
IE: tús áite do shaoránaigh de chuid an Aontais
IT: preferenza comunitaria
LT: bendrijos pirmumo principas
LV: Savienības priekšrocības princips
MT: Bi preferenza għall-Unjoni
NL/BE: fortrinn for borgere av EU/EFTA-land (b) / fortrinn for borgarar av EU/EFTA-land (n)
NO: fortrinn for borgere av EU/EFTA-land (b) / fortrinn for borgarar av EU/EFTA-land (n)
PL: preferencja unijna
PT: preferência comunitária: preferência comunitária
SE: unionsföreträde
SI: prednost Unije
SK: zásada uprednostňovania občanov Únie / únijná preferencia

The preference given by a Member State to workers who are nationals of other Member States over workers who are nationals of third countries in regard to access to their labour market.


Synonym(s): Community preference

Note:
Before the entry into force of the Lisbon Treaty, the term 'community preference' was the preferred term to use.

Source:Derived by EMN from Act of Accession 2005 (Annexes VI , Art. 14 and VII, Art. 14 to Art. 20) of the Protocol concerning the conditions and arrangements for admission of the Republics of Bulgaria and Romania to the European Union

United Nations High Commissioner for Refugees

AT/DE/LU: Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
BG: Върховен комисар на ООН за бежанците
CS: Vysoký komisař OSN pro uprchlíky
EE: ÜRO pagulaste ülemvolinik
ES: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
FI: Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu
FR/BE/LU: Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
HU: Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa
IE: Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe
IT: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
LT: Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių komisaras
LV: Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu lietās
MT: Kummissjoni (Il-) Għolja għar-Rifuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti
NL/BE: Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen / UNHCR
NO: FNs høykommissær for flyktninger (b) / FNs høgkommissær for flyktningar (n)
PL: Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodżców
PT: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
RO: Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi/Înatul Comisariat ONU pentru Refugiaţi/UNHCR
SE: FN:s flyktingorgan, UNHCR
SI: Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR)
SK: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov / UNHCR

The refugee agency of the United Nations (UN) mandated to lead and coordinate international action to protect Refugees and resolve refugee problems worldwide, and to safeguard the rights and well-being of refugees.


Synonym(s): UNHCR

Related Term: Geneva Convention of 1951 and Protocol of 1967, international protection, refugee law

Note:
1. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was established on 14 December 1950 by the UN General Assembly.
2. The Geneva Convention of 1951 is the basic statute guiding the UNHCR's work. The functions of the UNHCR are defined in the Statute of the Office of the UN High Commissioner for Refugees, which was adopted by the General Assembly on 14 December 1950.
3. For further information, see the website of the UNHCR.

Source:Website of UNHCR

unremunerated trainee

AT/DE/LU: unbezahlter Auszubildender
BG: стажант без възнаграждение
CS: neplacený stážista
EE: tasustamata praktikant
ES: persona en prácticas no remuneradas
FI: palkaton harjoittelija
FR/BE/LU: stagiaire non rémunéré
GR: μη αμοιβόμενος εκπαιδευόμενος
HU: javadalmazásban nem részesülő gyakornok
IE: duine faoi oiliúint nach bhfuair luach saothair
IT: tirocinante non retribuito
LT: neatlygintinas stažuotojas
LV: nealgots praktikants/stažieris
MT: Persuna titħarreġ Bba ħlas
NL/BE: onbezoldigd stagiair
NO: ulønnet praktikant (b) / ulønt praktikant (n)
PL: stazysta niepobierający wynagrodzenia
PT: estagiários/formandos não remunerado
RO: stagiar neremunerat
SE: oavlönad praktikant
SI: neplačani pripravnik
SK: neplatený stážista

A third-country national who has been admitted to the territory of a Member State for a training period without remuneration in accordance with its national legislation.


Broader Term: trainee

Related Term: remunerated trainee

Source:Art. 2(d) of Council Directive 2004/114/EC (Students' Directive)

usual residence

AT/DE/LU: üblicher Aufenthaltsort
BG: обичайно местоживеене
CS: obvyklé místo pobytu
EE: alaline elukoht
ES: residencia habitual
FI: vakinainen asuinpaikka
FR/BE/LU: résidence habituelle
GR: συνήθης διαμονή
HU: szokásos tartózkodási hely
IE: gnáthchónaí
IT: dimora abituale
LT: nuolatinė gyvenamoji vieta
LV: parastā dzīvesvieta
MT: Residenza abitwali / tas-soltu
NL/BE: gewone verblijfplaats
NO: vanlig bosted (b) / vanleg bustad (n)
PL: zwyczajowe miejsce pobytu
PT: residência habitual
RO: rezidenţă uzuală
SE: stadigvarande bosättning
SI: običajno prebivališče
SK: obvyklý pobyt

The place at which a person normally spends the daily period of rest, regardless of temporary absences for purposes of recreation, holiday, visits to friends and relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage or, in default, the place of legal or registered residence.


Synonym(s): habitual residence

Source:Art. 2(1)a of Regulation (EC) No 862/2007 (Migration Statistics Regulation)

usually resident population

AT/DE/LU: Wohnbevölkerung
BG: обичайно живеещо население
CS: obyvatelstvo s obvyklým pobytem
EE: püsielanikkond
ES: población residente
FI: henkikirjoitettu väestö / vakinainen väestö
FR/BE/LU: population résidente
GR: μόνιμος πληθυσμός
HU: bejelentett lakcímmel rendelkező népesség
IE: daonra gnáthchónaitheach
IT: popolazione abitualmente residente
LT: nuolatiniai gyventojai
LV: pastāvīgie iedzīvotāji
MT: Popolazzjoni ta' residenti
NL/BE: geregistreerde bevolking (syn.: werkelijke bevolking)
NO: fastboende befolkning (b) / fastbuande folkesetnad (n)
PL: populacja rezydentów
PT: população residente
RO: populaţie rezidentă
SE: stadigvarande bosatta
SI: običajno rezidentno prebivalstvo
SK: obyvateľstvo s obvyklým pobytom

The number of persons who, on a given reference date, are usually resident in a defined geographical area (e.g. national, regional or local).


Related Term: population stock

Note:
1. The 'number of persons' includes both nationals and foreigners (and can include both legally and irregularly residing).
2. In this context, 'usually resident' means the place where a person normally spends the daily period of rest, regardless of temporary absences for purposes of recreation, holidays, visits to friends and relatives, business, medical treatment or religious pilgrimage.
3. The following persons alone shall be considered to be usual residents of the geographical area in question:

  1. those who have lived in their place of usual residence for a continuous period of at least 12 months before the reference date; or
  2. those who arrived in their place of usual residence during the 12 months before the reference date with the intention of staying there for at least one year.

Where the circumstances described in point (i) or (ii) cannot be established, ‘usual residence’ shall mean the place of legal or registered residence.

Source: Derived by EMN from Art. 2(d) of Regulation (EC) No 763/2008 (Population and Housing Censuses Regulation) and Art. 2(1)a of Regulation (EC) No 862/2007 (Migration Statistics Regulation)