Navigation path

d

de facto population

AT/DE/LU: De-facto-Bevölkerung, tatsächlich anwesende Bevölkerung
BG: фактическо население
CS: de facto obyvatelstvo
EE: de facto rahvastik (tegelik rahvastik)
ES: población (de hecho)
FI: de facto -väestö
FR/BE/LU: population de fait
GR: de facto (εν τοις πράγμασι) πληθυσμός
HU: népesség (de facto)
IE: daonra de facto
IT: popolazione de facto
LT: de facto gyventojų skaičius
LV: de facto iedzīvotāji
MT: Popolazzjoni de facto
NL/BE: de facto bevolking
NO: tilstedeværende befolkning /de facto befolkning (b) / folkesetnad tilstades /de facto-folkesetnad (n)
PL: populacja de facto
PT: população (de facto)
RO:  populaţie (de facto)
SE: de facto-befolkning
SI: de facto prebivalstvo
SK: obyvateľstvo de facto / faktické obyvateľstvo / prítomné obyvateľstvo

A concept under which individuals (or vital events) are recorded (or are attributed) to the geographical area where they were present (or occurred) at a specified time.


Related Term: de jure population

Note:
This term is little used.

Source:OECD Glossary of Statistical Terms

de facto refugee

AT/DE/LU: De-facto-Flüchtling
BG: no translation
CS: poživatel doplňkové ochrany
EE: de facto pagulane
ES: refugiado de facto
FI: tosiasiallinen pakolainen/de facto -pakolainen
FR/BE/LU: réfugié de facto
GR: de facto πρόσφυγας
HU: de facto menekült
IE: dídeanaí de facto
IT: rifugiato de facto
LT: de facto pabėgėlis
LV: de facto bēglis
MT: Rifuġjat(a) de facto
NL/BE: de facto vluchteling
NO: de facto-flyktning
PL: uchodźca de facto
PT: refugiado de facto
RO: refugiat de facto
SE: de facto-flykting
SI: de facto begunec
SK: utečenec de facto

Person not recognised as a refugee(within the meaning of Art. 1A of the Geneva Convention of 1951and Protocol of 1967) and who is unable or, for reasons recognised as valid, unwilling to return to their country of originor country of nationalityor, if they have no nationality, to the country of their habitual residence.


Broader Term: refugee

Related Term: displaced person, humanitarian protection, person eligible for subsidiary protection

Note:
1. This term is not defined in legal terms in the Member States.
2. In DE, this refers to a person who has not applied for asylum or whose asylum application has been rejected, but whose removal has been suspended due to concrete danger of life, body or freedom. For example, a person’s stay will be tolerated in DE on grounds of humanitarian law.

Source:Derived by EMN from IOM Glossary on Migration, 2nd. ed., 2011

de jure population

AT/DE/LU: De-jure-Bevölkerung
BG: юридическо население
CS: de jure obyvatelstvo
EE: de jure rahvastik
ES: población (de derecho)
FI: de jure -väestö
FR/BE/LU: population de droit
GR: De jure (σύμφωνα με το νόμο) πληθυσμός
HU: népesség (de jure)
IE: daonra de jure
IT: popolazione de jure
LT: de jure gyventojų skaičius
LV: de jure iedzīvotāji
MT: Popolazzjoni de jure
NL/BE: de jure bevolking
NO: hjemmehørende befolkning /de jure befolkning (b) / folkesetnad etter bustad / de jure-folkesetnad (n)
PL: populacja de jure
PT: população (de direito)
RO: populaţie (de drept)
SE: de jure-befolkning
SI: de jure prebivalstvo
SK: obyvateľstvo de jure / bývajúce obyvateľstvo

A concept under which individuals (or vital events) are recorded (or are attributed) to a geographical area on the basis of the place of residence.


Related Term: de facto population

Note:
This term is little used.

Source:OECD Glossary of Statistical Terms

decision-maker

dependant

AT/DE/LU: zuzugsberechtigter Familienangehöriger
BG: лице на издръжка
CS: rodinný příslušník (osoba blízká, osoba závislá)
EE: ülalpeetav
ES: dependiente
FI: huollettava
FR/BE/LU: personne à charge
GR: συντηρούμενο/εξαρτώμενο μέλος
HU: eltartott
IE: cleithiúnaí
IT: persona a carico
LT: išlaikomas asmuo
LV: apgādājamais
MT: Persuna dipendenti
NL/BE: afhankelijk gezinslid (very narrow : ‘persoon ten laste’)
NO: forsørget person (b) / forsørgd person (n)
PL: osoba pozostająca na utrzymaniu
PT: dependente / pessoa a cargo
RO: dependent
SE: anhörig
SI: vzdrževanec
SK: závislá osoba

A person who has filed an application for family reunificationand who is granted entry and residence by the Member State to stay with a legally resident family memberor other.


Related Term: family member, sponsor

Note:
For more information, see EMN: Family reunification, 2010 .

Source:Developed by EMN

deportation

AT/DE/LU: Abschiebung
BG: депортиране
CS: nucený návrat
EE: väljasaatmine
ES: expulsión
FI: karkottaminen
FR/BE/LU: éloignement
GR: απέλαση
HU: kitoloncolás
IE: díbirt
IT: espulsione/ deportazione
LT: deportacija
LV:  piespiedu izraidīšana
MT: Deportazzjoni
NL/BE: uitzetting
NO: uttransportering
PL: deportacja
PT: deportação
RO: returnare
SE: utvisning
SI: odstranitev / deportacija
SK: vyhostenie

The act of a state in the exercise of its sovereignty in removing an alienfrom its territory to a certain place after refusal of admission or termination of permission to remain.


Synonym(s): removal

Broader Term: compulsory return

Related Term: expulsion

Note:
In IE, DE, UK, 'deportation' is defined in legislation, whilst in ES, NL, PT it is not used as a legal term and is applicable only as a general concept by the public, sometimes with a negative connotation. Because of this variation, ‘removal’ is the preferred term to use.

Source:UNHCR International Thesaurus of Refugee Terminology

deportation

Please see entry for removal

deportation order

Please see entry for removal order

detainee

BG: задържан
CS: zajištěný cizinec
: Häftling
EE: kinnipeetav
EL: κρατουμένου
ES: detenido
FI: säilöön otettu
FR/BE/LU: personne retenue
HU: őrizetbevett (személy)
IE: cime
IT: detenuto
LT: sulaikytasis
LV: aizturētais
MT: Detenut(a)
NL/BE: gedetineerde (vreemdelingenbewaring gestelde persoon (NL) or persoon in vasthouding / opgesloten persoon (BE) in case of return)
NO: innsatt (b) / innsett (n)
PL: osoba zatrzymana
SE: förvarstagen person
SI: pripornik
SK: zaistená osoba

A person in detention.


Related Term: detention

Source: Developed by EMN

detection of a victim of trafficking in human beings

AT/DE/LU: Erkennung eines Opfers von Menschen-handel
BG: откриване на жертва на трафик на хора
CS: identifikace oběti obchodování s lidmi
: Erkennung eines Opfers von Menschenhandel
EE: inimkaubanduse ohvri staatuse tuvastamine
ES: detección de víctimas de trata de seres humanos
FI: ihmiskaupan uhrin havaitseminen
FR/BE/LU: détection d'une victime de la traite des êtres humains
HU: emberkereskedelem áldozatának felderítése
IE: íospartach gáinneála a aimsiú
IT: individuazione della vittima di tratta degli esseri umani
LT: prekybos žmonėmis aukos atpažinimas
LV: cilvēku tirdzniecības upura atpazīšana
MT: Sejbien ta’ vittma fit-traffikar tal-persuni
NL/BE: detectie van een slachtoffer van mensenhandel
NO: identifisering av et offer for menneskehandel (b) / identifisering av eit offer for menneskehandel (n)
PL: identyfikacja ofiar handlu ludźmi
RO: identificarea unei victime a traficului de fiinte umane
SE: upptäckt av offer för människohandel
SI: zaznava žrtve trgovine z ljudmi
SK: zisťovanie [odhaľovanie] či je osoba obeťou obchodovania s ľuďmi

The process of identifying a possible situation of trafficking in human beings.

Broader Term: trafficking in human beings

Related Term:  identification of a victim of trafficking in human beings

Source: Derived by EMN from Varandas, I. & J. Martins: Signalling Identification Integration of Victims of Trafficking for Sexual Exploitation: Construction of a Guide, 2007

detention

AT/DE/LU: Abschiebungshaft 
BG: задържане
CS: zajištění
EE: kinnipidamine
EL: κράτηση (διοικητική)
ES: internamiento
FI: säilöönotto
FR/BE/LU: rétention 
GR: Κράτηση (Διοικητική)
HU: őrizet
IE: coinneáil
IT: trattenimento
LT: sulaikymas
LV: aizturēšana
MT: Detenzjoni
NL/BE: detentie; vreemdelingenbewaring (in context of return)
NO: forvaring
PL: detencja/zatrzymanie
PT: detenção
RO: custodie publică
SE: förvar
SI: omejitev gibanja / pripor
SK: zaistenie

In the global migration context, non-punitive administrative measure ordered by an administrative or judicial authority(ies) in order to restrict the liberty of a person through confinement so that another procedure may be implemented.

In the EU asylum context, confinement (i.e. deprivation of liberty) of an applicant for international protection by a Member State within a particular place, where the applicant is deprived of their personal liberty.


Narrower Term: detention facility

Related Term: alternative to detention, detainee

Note:
1. EU provisions differentiate between different migration situations in which third-country nationals can be detained: detention of applicants for international protection, detention in order to prevent  irregular entry into the territory of Member States and detention of irregular migrants involved in return proceedings.
2. Applicants for international protection may be detained at any stage of or throughout the asylum process, from the time an initial application is made up to the point of removal of an unsuccessful applicant for international protection. According to Art. 18 of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedure Directive) it is not acceptable to detain a person solely for the reason that they have lodged an application for international protection. To ensure the non-arbitrariness of detention and the respect of fundamental rights of applicants for international protection, Directive 2013/33/EU introduced an exhaustive list of detention grounds (Art. 8) and put in place a number of procedural guarantees.The Directive also regulates the conditions in detention facilities (Art. 10).
3. In an EU return context, Member States may only detain or keep in a detention facility a third-country national who is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when: (a) there is a risk of absconding ; or (b) the third-country national concerned avoids or hampers the preparation of return or the removal process. Any detention shall be for as short a period as possible and only maintained as long as removal arrangements are in progress and executed with due diligence. See Art. 15 (1) of Directive 2008/115/EC (Return Directive).
4. For further information, see EMN: The use of detention and alternatives to detention in the context of immigration policies, 2014.

Source: Global context: Derived by EMN from the definition of 'detention' in UNESCO's 'People on the Move' Handbook
EU context: Art. 2(h) of Directive 2013/33/EU (Recast Reception Conditions Directive) and
Art. 26 of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedures Directive)

detention centre

Please see entry for detention facility

detention facility

AT/DE/LU: Haftzentrum 
BG: място за задържане
CS: zařízení pro zajištění cizinců / zajišťovací zařízení
EE: kinnipidamisasutus
ES: centro de internamiento
FI: säilöönottolaitos
FR/BE/LU: centre de rétention
GR: χώρος κράτησης (κρατητήρια)
HU: őrzött szállás / fogda
IE: ionad coinneála
IT: struttura di trattenimento
LT: sulaikymo centras
LV: aizturēšanas telpa
MT: Ċentru / Faċilità ta' detenzjoni
NL/BE: inrichting voor vreemdelingenbewaring
NO: forvaringsleir
PL: ośrodek detencyjny
PT: centro de instalação temporária
RO: centru de cazare a străinilor luaţi în custodie publică
SE: förvarsanläggning
SI: objekt v katerem se izvaja omejitev gibanja / obejkt za pripor
SK: útvar policajného zaistenia pre cudzincov (national law) / zariadenie určené pre zaistenie cudzincov

In the global context, a specialised facility used for the detention of third-country nationals in accordance with national law.

In the EU return context, a specialised facility to keep in detentiona third-country nationalwho is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when:

  1. there is a risk of absconding; or
  2. the third-country national concerned avoids or hampers the preparation of returnor the removalprocess.Synonym(s): detention centre

Broader Term: detention

Note:
Where a Member State cannot provide accommodation in a specialised detention facility and is obliged to resort to prison accommodation, the third-country nationals in detention shall be kept separated from ordinary prisoners.

Source:Global context: derived by EMN from Art. 16 of Directive 2008/115/EC (Return Directive)
Return context: Art. 15 (1) of Directive 2008/115/EC (Return Directive)

determining asylum authority

Please see entry for determining authority

determining authority

AT/DE/LU: Asylbehörde
BG: решаващ орган
CS: rozhodující orgán
EE: tuvastav asutus
ES: autoridad decisoria de asilo
FI:  määrittävä turvapaikkaviranomainen
FR/BE/LU: autorité responsable de la détermination
GR: αποφαινόμενη αρχή για το καθεστώς του πρόσφυγα
HU: menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság
IE: údarás cinntitheach
IT: autorità responsabile per il riconoscimento dello status di rifugiato
LT: prašymą nagrinėti ir sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo priimti įgaliota institucija
LV: atbildīgā iestāde par patvēruma pieteikuma izskatīšanu
MT: Awtorità għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-ażil
NL/BE: asielbeslissingsautoriteit 
NO: asylmyndighet (b) / asylstyresmakt (n)
PL: organ rozpatrujący wniosek
PT: autoridade responsável pela decisão (asilo)
RO: autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil
SE: beslutande myndighet
SI: organ odločanja
SK: rozhodujúci orgán zodpovedný za preskúmanie žiadosti o udelenie azylu

In the context of international protection, any quasi-judicial or administrative body in a Member State responsible for examining applications for international protection that is competent to take decisions at first instance in such cases.


Synonym(s): determining asylum authority

Related Term: case worker in procedures for international protection

Source:Art. 2(f) of Directive 2013/32/EU (Recast Asylum Procedures Directives)

Dialogue on Mediterranean Transit Migration

AT/DE/LU: Dialog über Transitmigration im Mittelmeerraum
BG: Диалог по Средиземно транзитната миграция
CS: Dialog o středomořské tranzitní migraci
EE: Vahemere transiitrände dialoog
ES: Diálogo sobre la Migración de Tránsito en el Mediterráneo
FI: Välimeren kauttakulkumuuttoa koskeva vuoropuhelu
FR/BE/LU: Dialogue sur la migration de transit en Méditerranée
HU: Párbeszéd a Mediterrán Tranzit Migrációról
IE:  Idirphlé maidir le hImirce Idirthurais trasna na Meánmhara
IT: Dialogo sulla Migrazione di Transito nel Mediterraneo
LT: Migracijos dialogas Viduržemio jūros regiono tranzitui
LV: Vidusjūras tranzīta migrācijas dialogs
MT: Djalogu fuq il-Migrazzjoni ta' Tranżitu fil-Mediterran
NL/BE: Dialoog rond Mediterrane transitmigratie
NO: Dialogen om transittmigrasjon i Middelhavet
PL: Dialog nt. migracji tranzytowych w regionie basenu Morza Śródziemnego
PT: Diálogo sobre migração de trânsito no Mediterrâneo
RO: Dialogul cu privire la migraţia de tranzit în zona Mediteranei
SE: No usual translation
SI: Dialog o sredozemskih tranzitnih migracijah
SK: Dialóg o tranzitnej migrácii v Stredomorí

An inter-regional intergovernmental consultative forum of migration officials in countries of origin , transit and destination along the migration routes in Africa, Europe and the Middle East with a focus on irregular and mixed migration, as well as on migration and development in the Mediterranean region and beyond, aiming to build common understandings and to jointly develop evidence-based comprehensive and sustainable migration management systems.


Synonym(s): MTM

Related Term: Africa-EU Migration, Mobility and Employment Partnership, 5+5 Dialogue on Migration in the Western Mediterranean, Global Approach to Migration and Mobility, Global Forum on Migration and Development

Note:
1. The MTM Dialogue started in 2002 and involves numerous partcipants from Arab (APS) and European partner states (EPS) as well as seven international organisations.The International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) serves as its secretariat. Initially focusing on transit migration, the MTM extended its scope over the years to cover various aspects of migration management in the Mediterranean region and beyond.
2. The Dialogue on Mediterranean Transit Migration is built on two pillars. The first one focuses on enhancing operational cooperation to combat irregular migration or, in other terms, on shorter-term measures to address irregular flows. The second pillar deals with a longer-term perspective by focusing on addressing the root causes of irregular flows through development cooperation and a better joint management of migration. These pillars are used as frameworks for the implementation of specific projects but cross-pillar projects are also put in place.

Source:Desciption of Mediterranean Transit Migration (MTM) on the website of ICMPD

diaspora

AT/DE/LU: Diaspora
BG: диаспора
CS: diaspora
EE: diasporaa
ES: diáspora
FI: diaspora
FR/BE/LU: diaspora
GR: διασπορά
HU: diaszpóra
IE: diaspóra
IT: diaspora
LT: diaspora
LV: diaspora
MT: Dijaspora
NL/BE: diaspora
NO: diaspora
PL: Diaspora
PT: diáspora
RO: diaspora
SE: diaspora
SI: diaspora
SK: diaspóra

Individuals and members of networks, associations and communities, who have left their country of origin, but maintain links with their homelands.

Related Term: circular migration

Note:
1. This concept covers more settled expatriate communities, migrant workers based abroad temporarily, expatriates with the nationality of the host country, dual nationals and second-/third-generation migrants.
2. It is a general term, with no legal definition, which can also cover Member State nationals (and immigrants) who feel strong connections to their origins.

Source:IOM Glossary on Migration, 2nd. ed. 2011

direct discrimination

AT/DE/LU: unmittelbare Diskriminierung
BG: пряка дискриминация
CS: přímá diskriminace
EE: otsene diskrimineerimine
ES: discriminación directa
FI: välitön syrjintä
FR/BE/LU: discrimination directe
GR: άμεση διάκριση
HU: közvetlen diszkrimináció
IE:  leithcheal díreach
IT: discriminazione diretta
LT: tiesioginė diskriminacija
LV: tieša diskriminācija
MT: Diskriminazzjoni diretta
NL/BE: directe discriminatie
NO: direkte diskriminering
PL: dyskryminacja bezpośrednia
PT: discriminação directa
RO: discriminare directă
SE: direkt diskriminering
SI: neposredna diskriminacija
SK: priama diskriminácia

A situation in which one person is treated less favourably than another is, has been or would be treated in a comparable situation on grounds of racial or ethnic origin.


Related Term: principle of equal treatment

Source:Art. 2(a) of Council Directive 2000/43/EC (Racial Equality Directive)

displaced person

AT/DE/LU: Vertriebener
BG: разселено лице
CS: vysídlená osoba
EE: ümberasustatud isik
ES: población desplazada
FI: siirtymään joutunut henkilö
FR/BE/LU: personne déplacée
GR: εκτοπισμένο πρόσωπο
HU: lakóhelyét elhagyni kényszerült személy
IE: duine easáitithe
IT: sfollato
LT: perkeltasis asmuo
LV: pārvietota persona
MT: Persuna sfollata // maqlugħa minn darha // li kellha tħalli darha
NL/BE: ontheemde
NO: fordrevet person (b) / fordriven person (n)
PL: osoba przesiedlona
PT: deslocado
RO: persoană strămutată
SE: fördriven person
SI: razseljena oseba
SK: vysídlená osoba / vysídlenec (EU acquis) / odídenec (national law)

In the EU context, a third-country nationalor stateless personwho has had to leave their country or region of origin, or has been evacuated, particularly in response to an appeal by international organisations, and is unable to return in safe and durable conditions because of the situation prevailing in that country, who may fall within the scope of Art. 1A of the Geneva Conventionor other international or national instruments giving international protection, in particular:

  1. a person who has fled areas of armed conflict or endemic violence;
  2. a person at serious risk of, or who has been the victim of, systematic or generalised violations of their human rights.


Narrower Term: environmentally displaced person, internally displaced person

Broader Term: forced migrant

Related Term: (civil) war refugee, displacementde facto refugee , refugee

Source:Art. 2(c) of Council Directive 2001/55/EC (Temporary Protection Directive)

dual citizenship

AT/DE/LU: Doppelte Staatsangehörigkeit/ Staatsbürgerschaft, Doppelstaatigkeit
BG: двойно гражданство
CS: dvojí občanství
EE: topeltkodakondsus
ES: doble nacionalidad
FI: monikansalaisuus
FR/BE/LU: double nationalité
GR: διπλή ιθαγένεια
HU: állampolgárság (többes)
IE: déshaoránacht
IT: doppia cittadinanza
LT: kelių valstybių pilietybė
LV: dubultā pilsonība
MT: Ċittadinanza doppja
NL/BE: meervoudige nationaliteit (NL syn.: meervoudig staatsburgerschap)
NO: dobbelt statsborgerskap (b) / dobbel statsborgarskap (n)
PL: podwójne obywatelstwo
PT: dupla nacionalidade
RO: cetatenie dubla/multipla
SE: dubbelt medborgarskap
SI: dvojno državljanstvo
SK: dvojité štátne občianstvo / dvojitá štátna príslušnosť (dual citizenship) / viacnásobné štátne občianstvo / viacnásobná štátna príslušnosť (multiple citizenship)

The simultaneous possession of two or more citizenships by the same person.


Synonym(s): multiple citizenship, multiple nationality
Broader Term: citizenship

Source:Derived by EMN from Art. 2b of the European Convention on Nationality

Dublin Convention

BG: Дъблинска конвенция
CS: Dablinský úmluva
: Dubliner Übereinkommen
EE: Dublini konventsioon
EL: σύμβαση του Δουβλίνου
ES: Convenio de Dublín
FI: Dublinin yleissopipus
FR/BE/LU: Convention de Dublin
HU: Dublini Egyezmény
IE: Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath
IT: Convenzione di Dublino
LT: Dublino konvencija
LV: Dublinas konvencija
MT: Konvenzjoni (Il-) ta' Dublin
NL/BE: Overeenkomst van Dublin
NO: Dublin-konvensjonen
PL: Konwencja Dublińska
PT: Convenção de Dublin
: Convenția Dublin
SE: Dublinkonventionen
SI: Dublinska konvencija
SK: Dublinský dohovor

Convention determining the Member State responsible for examining an application for asylum lodged in one of the Member States of the European Union.


Related Term: Dublin procedure, Dublin Regulation, Dublin transfer, Eurodac, transfer order

Note:
1. The Dublin Convention was signed in Dublin, Ireland on 15 June 1990, and first came into force on 1 September 1997 for the first 12 signatories. The Treaty has been extended to other Member States and some countries outside the Union.
2. The Dublin Convention was replaced by Council Regulation No 343/2003 (Dublin II regulation). Its validity ended on 16 March 2003.

Source:Dublin Convention

Dublin procedure

AT/DE/LU: Dublin-Verfahren
BG: Дъблинска процедура/ процедура за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила
CS: dublinské řízení
EE: Dublini menetlus
EL: διαδικασία του Δουβλίνου
ES: Procedimiento de Dublin
FI: Dublin-menettely
FR/BE/LU: procédure de Dublin
HU: Dublini eljárás
IE: nós imeachta Bhaile Átha Cliath
IT: procedura Dublino
LT: procedūra pagal Dublino reglamentą
LV: Dublinas procedūra
MT: Proċedura (Il-) ta’ Dublin
NL/BE: Dublinprocedure
NO: Dublin-prosedyren
PL: procedura dublińska
RO: procedura Dublin
SE: Dublinprocess
SI: Dublinski postopek
SK: dublinské konanie

The process of determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national under Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III Regulation).


Related Term: Dublin Convention, Dublin Regulation, Dublin transfer, Eurodac, transfer order

Source:Derived by EMN from Art. 20 of Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III Regulation)

Dublin Regulation

AT/DE/LU: Dublin-Verordnung
BG: Регламент Дъблин
CS: Nařízení Dublin III
EE: Dublini määrus
ES: Reglamento de Dublín
FI: Dublin-asetus
FR/BE/LU: Règlement de Dublin
GR: Κανονισμός του Δουβλίνου
HU: dublini rendelet
IE:  Rialachán Bhaile Átha Cliath
IT: Regolamento di Dublino
LT: Dublino reglamentas
LV: Dublinas regula
MT: Regolament (Ir-) ta' Dublin
NL/BE: Dublinverordening
NO: Dublin-forordningen (b) / Dublin-forordninga (n)
PL: Rozporządzenie Dublińskie
PT: Regulamento de Dublin
RO: Regulamentul Dublin
SE: Dublinförordningen
SI: Dublinska Uredba
SK: Dublinské nariadenie

Regulation which lays down the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protectionlodged in one of the Member States by a third-country nationalor a stateless person.Related Term: asylum shopping, Dublin Convention, Dublin procedure, Dublin transfer, Eurodac, transfer order

Source:Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III Regulation)

Dublin transfer

BG: Трансфер по Дъблин/ прехвърляне съгласно Регламента Дъблин
CS: dublinský transfer
: a) Übertragung der Zuständigkeit b) Dublin-Überstellung
EE: Dublini üleandmine
EL: Δουβλίνου μεταφοράς
FI: Dublinin asetuksen mukainen siirto
FR/BE/LU: Transfert Dublin
HU: No usual translation
IE: aistriú Bhaile Átha Cliath
IT: trasferimento degli obblighi dello Stato competente nella procedura Dublino
LT: perdavimas pagal Dublino reglamentą
LV: personas pārsūtīšana Dublinas regulas ietvaros
MT: Trasferiment skont il-proċedura ta' Dublin
NL/BE: Dublinoverdracht
NO: Dublin-overføring (av ansvar)
PL: przekazanie dublińskie
SE: Dublinöverföring
SI: Dublinski transfer / Dublinski prenos
SK: dublinský transfer
  1. The transfer of responsibility for the examination of the merits of an application for international protection from one Member State to another Member State
  2. The (physical) transfer of an applicant to the Member State who is considered to be responsible for examining the merits of an application following a Dublin procedure.

Narrower Term: transfer order

Related Term: Dublin Convention, Dublin procedure, Dublin Regulation 

Note:
1. The determination of the Member State responsible for examining an asylum application is done on the basis of objective and hierarchical criteria, as laid out in Chapter III of Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III Regulation).
2. For more information on the Dublin Regulation, see the description of policy on the examination of applications for asylum on the DG HOME website

Source:

  1. Derived by EMN from Art. 17(2) and 19(1) of Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III Regulation) Source
  2. Derived by EMN from Art. 29 of Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin III Regulation)

durable solutions

AT/DE/LU: dauerhafte Lösung
BG: трайни решения
CS: trvalé řešení
EE: püsivad lahendused
EL: ανθεκτική λύση
ES: soluciones duraderas
FI: kestävät ratkaisut
FR/BE/LU: solutions durables
HU: a fenntarthatóságot szolgáló intézkedések
IE: buanréitigh; réitigh mharthanacha (uatha: buanréiteach; réiteach marthanach)
IT: soluzione durevole
LT: ilgalaikiai sprendimai
LV: ilgtspējīgi risinājumi
MT: Soluzzjonijiet dewwiema / li jibqgħu fis-seħħ
NL/BE: duurzame oplossing
NO: varige løsninger (b) / varige løysingar (n)
PL: trwałe rozwiązania
RO: solutii durabile
SE: hållbara lösningar
SI: trajne rešitve
SK: trvácne riešenia

Any means by which the situation of refugees can be satisfactorily and permanently resolved to enable them to live normal lives.


Related Term: resettlement

Note:
The UNHCR traditionally pursues the durable solutions of voluntary repatriation, local integration and resettlement.

Source:UNHCR Master Glossary of Terms