Navigačný riadok

Názov

Verejné konzultácie: preskúmanie nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa

Cieľová skupina

Táto konzultácia je určená zainteresovaným stranám a všetkým, ktorí sa zaujímajú o presadzovanie práv spotrebiteľov na medzinárodnej úrovni v rámci jednotného trhu (napr. ministerstvám členských štátov zodpovedným za spotrebiteľskú politiku, pracovníkom orgánov presadzovania práva, príslušným orgánom, regulátorom trhu, spotrebiteľom a spotrebiteľským organizáciám, podnikom a podnikovým združeniam, medzinárodným organizáciám presadzovania práva, akademickej obci).

Obdobie

Od 11.10.2013 do 31.01.201413.02.2014.

Účel

EÚ vytvorila súbor pravidiel týkajúcich sa ekonomických záujmov spotrebiteľov s cieľom poskytnúť rovnaké podmienky pre podniky a občanov na jednotnom trhu. Vytvorila sa sieť pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá umožňuje užšiu spoluprácu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva na zabezpečení dodržiavania týchto pravidiel a riešení prípadov ich cezhraničného porušovania.

Pravidlá a podmienky spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou v rámci tejto siete sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Toto nariadenie poskytuje mechanizmy o vzájomnej pomoci na riešenie konkrétnych porušení právnych predpisov EÚ, ktoré sa týkajú aspoň dvoch krajín Únie. Vnútroštátny orgán môže v rámci tejto schémy využiť svoje správne právomoci na riešenie porušení právnych predpisov, ktorých sa dopustila spoločnosť so sídlom na území daného členského štátu, ale konanie ktorej poškodzuje kolektívny záujem spotrebiteľov v inom členskom štáte. Otázky a prípady porušení právnych predpisov, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa, súvisia s viacerými smernicami a nariadeniami EÚ a týkajú sa okrem iného: nespravodlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, nespravodlivých zmluvných podmienok, práva spotrebiteľov na informácie, právnych záruk a osobitných práv súvisiacich s predajom na diaľku alebo elektronickým obchodovaním. Orgány, ktoré sú zapojené do siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa každoročne vykonávajú koordinovaný skríning webových lokalít (tzv. sweep) v určitom sektore s cieľom overiť dodržiavanie právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľov a prijať ďalšie kroky v prípade ich porušení.

Po piatich rokoch od prijatia uvedeného nariadenia sa pripravuje jeho preskúmanie s cieľom posúdiť, či dosahuje svoje ciele, alebo je potrebné ho posilniť, prípadne zdokonaliť. Komisia na základe tohto preskúmania budúci rok pripraví správu o fungovaní nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa a Európskemu parlamentu a Rade predstaví návrh vhodných opatrení.

V roku 2012 prebehlo nezávislé hodnotenie ako súčasť pripravovaného preskúmania. Jeho výsledky boli pozitívne, pokiaľ ide o celkovú pridanú hodnotu rámca na presadzovanie práv a prínos pre spotrebiteľov, podniky a orgány. V jeho odporúčaniach bolo niekoľko návrhov na objasnenie a zlepšenie v oblasti právomocí vnútroštátnych orgánov a fragmentácie vnútroštátnych postupov. Hodnotenie zároveň obsahovalo výzvy na zlepšenie koordinácie, skvalitnenie systémov varovania a výmeny informácií a na posilnenie úlohy Komisie. Európsky spotrebiteľský samit, ktorý sa konal v marci 2013 a na ktorom sa zúčastnilo 480 zástupcov rôznych zainteresovaných subjektov, potvrdil potrebu zvýšenia úsilia v oblasti presadzovania práva a preskúmania mechanizmov nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom zvýšiť jeho účinnosť.

Táto verejná konzultácia je ďalšou kľúčovou zložkou postupu preskúmania. Jej cieľom je získať názory zainteresovaných strán na možnosti zlepšenia fungovania a účinnosti nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa v záujme presadzovania ekonomických záujmov spotrebiteľov v EÚ.

Spôsob predkladania príspevkov

Kliknite na tento odkaz [ odkaz na IPM], ak chcete prejsť na online dotazník.

Dotazník sa skladá z týchto položiek:

  • Identifikácia respondenta
  • Hlavné výzvy a možnosti zlepšenia presadzovania práv spotrebiteľov
  • Zlepšenie metodiky zisťovania porušení právnych predpisov
  • Posilňovanie právomocí vnútroštátnych orgánov pri plnení úloh týkajúcich sa spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa
  • Riešenie prípadov rozsiahleho porušovania predpisov na jednotnom trhu

Respondenti môžu svoje odpovede doplniť o konkrétne príklady (dotazník ponúka na tento účel osobitné políčka) a tam, kde je to možné, relevantné podporné údaje.

Upozornenie: ak dotazník pri vypĺňaní necháte neaktívny dlhšie ako 90 minút, vaše online spojenie sa preruší a odpovede sa neuložia. Z tohto dôvodu je vhodné pripraviť si odpovede vopred v režime offline. Na tento účel môžete využiť pdf verziu dotazníku.

Zobraziť dotazníkpdf(86 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) v režime offline (pdf)

Ak sa do konzultácie zapájate v mene organizácie zastupujúcej záujmy svojich členov, najskôr sa musíte zaregistrovať v Spoločnom registri transparentnosti a prijať jeho kódex správania.

Súhrnné výsledky konzultácie sa uverejnia na internete. Je dôležité prečítať si osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) priložené k tejto konzultácii pre informáciu o spôsobe zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi a s vaším príspevkom.

Kontaktné údaje

E-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Adresa pre poštový styk:
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre zdravie a spotrebiteľov
B5 – Presadzovanie práv a európske spotrebiteľské centrá
B-1049 Bruxelles
Belgicko

Referenčné dokumenty

Plán preskúmania nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa:pdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
Informácie o nariadení o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, dvojročné správy o uplatňovaní nariadenia, externé hodnotenie:xml Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu 
Spotrebiteľský samit o presadzovaní práv, marec 2013 – dokument na rokovanie:pdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu