Ścieżka nawigacji

Tytuł

Konsultacje społeczne: przegląd rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów

Grupa docelowa

W konsultacjach mogą wziąć udział zainteresowane strony oraz wszystkie podmioty zajmujące się egzekwowaniem praw konsumentów w wymiarze transgranicznym na jednolitym rynku (np. rządowe departamenty ds. polityki ochrony konsumentów w państwach członkowskich, funkcjonariusze organów egzekwowania prawa, właściwe instytucje, urzędy sprawujące nadzór nad rynkiem, konsumenci i organizacje konsumenckie, przedsiębiorstwa i ich stowarzyszenia, międzynarodowe organizacje egzekwujące prawo, pracownicy naukowi).

Okres

Od 11.10.2013 r. do 31.01.201413.02.2014 r.

Cel

UE opracowała bogaty zbiór przepisów dotyczących ochrony gospodarczych interesów konsumentów, aby zapewnić przedsiębiorstwom równe warunki działania, a konsumentom jednakowe warunki ochrony na jednolitym rynku. Utworzona została sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta, która ma zacieśniać współpracę między krajowymi organami egzekwowania prawa, zapewniać przestrzeganie tych przepisów oraz pomagać w transgranicznym ściganiu sprawców ich naruszeń.

Zasady i warunki współpracy między krajowymi organami i Komisją w ramach tej sieci zostały określone w rozporządzeniu w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (2006/2004/WE). W rozporządzeniu tym przewidziano również mechanizmy rozpatrywania wniosków o wzajemną pomoc w dochodzeniach w przypadku wystąpienia naruszeń przepisów UE, w które zaangażowane są co najmniej dwa państwa członkowskie. W ramach takiego systemu krajowy organ może wykorzystać swoje uprawnienia administracyjne do ścigania naruszeń popełnianych przez przedsiębiorstwo, które ma siedzibę jego terytorium i które szkodzi zbiorowym interesom konsumentów w innym państwie członkowskim. Kwestie i naruszenia rozpatrywane w ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów wiążą się z wieloma unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami i mogą dotyczyć, na przykład, nieuczciwych lub wprowadzających w błąd praktyk handlowych, nieuczciwych warunków umownych, prawa konsumentów do informacji, praw gwarancyjnych oraz określonych praw dotyczących sprzedaży wysyłkowej lub handlu elektronicznego. Każdego roku organy współpracujące w ramach sieci przeprowadzają skoordynowany przegląd stron internetowych w danym sektorze (akcja kontrolna) w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem konsumenckim UE i zbadania ewentualnych naruszeń.

Po upływie pięciu lat od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów należy ocenić jego funkcjonowanie, aby sprawdzić, czy umożliwia ono osiągnięcie określonych w nim celów oraz czy wymaga wzmocnienia lub usprawnienia. Na podstawie wyników przeglądu Komisja sporządzi sprawozdanie na temat funkcjonowania rozporządzenia i w 2014 r. przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycję stosownych działań.

W ramach przeglądu przeprowadzono już niezależną ocenę w 2012 r. Wskazano w niej na ogólną wartość dodaną wynikającą z egzekwowania przepisów prawa w ramach sieci współpracy i na związane z tym korzyści dla konsumentów, przedsiębiorstw i organów publicznych. Zalecono wprowadzenie pewnych uściśleń i usprawnień w zakresie uprawnień organów krajowych oraz fragmentacji krajowych procedur. Wezwano również do zwiększenia koordynacji, usprawnienia systemów powiadomień i przekazywania informacji oraz do wzmocnienia roli Komisji. Na europejskim szczycie konsumentów, który odbył się w marcu 2013 r., 480 przedstawicieli różnych zainteresowanych stron potwierdziło konieczność zwiększenia wysiłków w zakresie egzekwowania prawa oraz przeprowadzenia przeglądu mechanizmu działania współpracy w celu zwiększenia jego skuteczności.

Konsultacje społeczne są kolejnym ważnym elementem całego przeglądu, polegającym na zebraniu opinii zainteresowanych stron na temat najlepszych sposobów poprawy funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia w celu zabezpieczenia gospodarczych interesów konsumentów w UE.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Aby otworzyć kwestionariusz online, proszę kliknac tutaj

Kwestionariusz składa się z następujących części:

  • informacje o respondencie
  • główne wyzwania w zakresie egzekwowania praw konsumentów i sposoby jego usprawnienia
  • poprawa metod wykrywania naruszeń prawa
  • zwiększanie zdolności organów krajowych do wykonywania obowiązków w ramach współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów
  • eliminowanie najczęstszych naruszeń prawa na jednolitym rynku

Respondenci proszeni są o uzasadnienie swoich odpowiedzi w przeznaczonym do tego miejscu w kwestionariuszu, a także o przedstawienie konkretnych przykładów i w miarę możliwości potwierdzających je danych, jeśli takie posiadają.

Uwaga: nieużywanie otwartego formularza przez ponad 90 minut spowoduje wygaśnięcie sesji i utratę udzielonych odpowiedzi. Warto zatem przygotować swoje odpowiedzi wcześniej, korzystając z kwestionariusza w formacie pdf.

Pobierz questionnairepdf(89 KB) Wybierz wersję językową tego linka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) offline (pdf)

Osoby biorące udział w konsultacjach z ramienia organizacji reprezentującej interes swoich członków muszą najpierw zarejestrować się we wspólnym rejestrze służącym przejrzystości i zaakceptować kodeks postępowania.

Podsumowanie wyników konsultacji społecznych zostanie opublikowane w internecie. W celu zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi należy przeczytać oświadczenie w sprawie ochrony prywatności Wybierz wersję językową tego linka English (en) dołączone do kwestionariusza.

Kontakt

e-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Adres pocztowy:
Komisja Europejska
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgia

Dokumenty referencyjne

Plan przeglądu rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów:pdf Wybierz wersję językową tego linka 
Informacje na temat rozporządzenia, dwuletnie sprawozdania o stosowaniu rozporządzenia, ocena zewnętrzna:xml Wybierz wersję językową tego linka 
Szczyt konsumentów dotyczący egzekwowania prawa (marzec 2013 r.) – dokument konsultacyjny:pdf Wybierz wersję językową tego linka