Navigācijas ceļš

Nosaukums

Sabiedriskā apspriešana “Pārskatot regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”

Mērķgrupa

Apspriešanā var piedalīties ieinteresētās personas un ikviens, kurš interesējas par patērētāju tiesību īstenošanu vienotajā tirgū (piemēram, dalībvalstu patērētāju politikas nodaļas, tiesībaizsardzības amatpersonas, kompetentās iestādes, tirgus regulatori, patērētāji un patērētāju organizācijas, uzņēmumi un to apvienības, starptautiskas tiesību aizsardzības organizācijas, akadēmiskās aprindas).

Periods

No 11.10.2013 to 31.01.201413.02.2014.

Mērķis

ES ir izstrādājusi stingru noteikumu kopumu par patērētāju ekonomiskajām interesēm, lai uzņēmumiem un patērētājiem vienotajā tirgū panāktu vienādus noteikumus. Ir izveidots patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkls, lai valstu īstenošanas iestādes varētu cieši sadarboties un gan panākt šo noteikumu ievērošanu, gan veikt pasākumus pret pārrobežu pārkāpumiem.

Noteikumi un nosacījumi par dalībvalstu iestāžu un Komisijas sadarbību šajā tīklā ir izklāstīti regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (2006/2004/EK). Minētā regula paredz mehānismus, kas ļauj savstarpēji pieprasīt palīdzību, lai rīkotos konkrētu ES tiesību aktu pārkāpumu gadījumos, kur iesaistītas vismaz divas ES valstis. Šajā shēmā valsts iestāde var izmantot savas administratīvās pilnvaras, lai izskatītu pārkāpumus, kurus izdarījis tās teritorijā esošs uzņēmums, ja šie pārkāpumi aizskar kopīgās patērētāju intereses citā ES valstī. Šajā iestāžu sadarbībā izskata jautājumus un pārkāpumus, kas saistīti ar daudzām ES direktīvam un regulām un, piemēram, šādām problēmām: negodīga vai maldinoša komercprakse, negodīgi līguma noteikumi, patērētāju tiesības uz informāciju, garantijas tiesības un īpašas tiesības tālpārdošanas un e-komercijas gadījumā. Katru gadu sadarbības tīklā esošās iestādes veic tīmekļa vietņu saskaņotu pārbaudi kādā nozarē, lai redzētu, vai attiecīgās vietnes atbilst ES patērētāju aizsardzības tiesību aktiem un vai ir izbeigti iepriekšējie pārkāpumi.

Ir pagājuši pieci gadi kopš šī regula ir spēkā. Ir laiks izvērtēt, vai tā joprojām sasniedz savus mērķus vai arī tā ir jāgroza un tādā gadījumā, kā to varētu uzlabot. Pēc pārskatīšanas Komisija ziņos par regulas darbību un 2014. gadā iesniegs Eiropas Parlamentam un Padomei redzējumu par to, kas būtu darāms.

Pārskatīšanas procesā 2012. gadā regulu neatkarīgi novērtēja. Tika secināts, ka šī regula kopumā dod vērtīgu pienesumu un noder patērētājiem, uzņēmumiem un iestādēm. Tika ieteikti vairāki precizējumi un uzlabojumi attiecībā uz valstu iestāžu pilnvarām un valstu procedūru sadrumstalotību. Tika pausts arī aicinājums uzlabot koordinēšanu, brīdināšanas sistēmas un izmeklēšanas datu apmaiņu, kā arī pastiprināt Komisijas lomu. Eiropas patērētāju samitā, kas notika 2013. gada martā un kurā piedalījās 480 pārstāvji no dažādām interešu grupām, apstiprinājās vajadzība izvērst īstenošanas darbu un pārskatīt sadarbības mehānismu, lai uzlabotu efektivitāti.

Šī sabiedriskā apspriešana ir vēl viens svarīgs pārskatīšanas procesa elements, un tās mērķis ir iegūt ieinteresēto personu viedokli par to, kā vislabāk uzlabot šīs regulas darbību un efektivitāti, lai īstenotu patērētāju ekonomiskās intereses Eiropas Savienībā.

Kā iesniegt komentārus

Internetaanketa iršeit

Anketa sastāv no šādām daļām:

  • respondenta identifikācija,
  • patērētāju tiesību īstenošana: problēmas un risinājumi,
  • kā uzlabot pārkāpumu atklāšanas metodes,
  • kā uzlabot valstu iestāžu spējas veikt sadarbības pienākumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā,
  • vienotajā tirgū plaši izplatītu pārkāpumu risināšana.

Respondenti ir aicināti anketā pamatot savas atbildes ar konkrētiem piemēriem un, ja iespējams, ar attiecīgiem datiem, kas ir viņu rīcībā.

Ievērojiet, ka, ja ar veidlapu nestrādās ilgāk nekā 90 minūtes, sesija beigsies un atbildes pazudīs. Tāpēc varbūt ērtāk ir atbildes sagatavot iepriekš, izmantojot piedāvāto anketas pdf formātu.

Sk. questionnairepdf(82 KB) Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) nesaistē (pdf)

Ja šajā apspriešanā piedalāties organizācijas uzdevumā, pārstāvot tās locekļu intereses, jums vispirms jāreģistrējas kopējā pārredzamības reģistrā un jāpiekrīt ievērot tā rīcības kodeksu.

Apspriešanas rezultāti apkopotā veidā tiks publicēti internetā. Noteikti jāizlasa šeit pievienotais specific privacy statement Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , lai uzzinātu, kā jūsu personas datus un komentārus izmantos.

Kontaktinformācija

E-pasts: sanco-b5@ec.europa.eu

Pasta adrese:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Atsauces dokumenti

Plāns, kā pārskatīt regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā:pdf Izvēlieties saites tulkojumu 
Informācija par regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā, reizi divos gados izdotie ziņojumi par regulas piemērošanu, ārējais novērtējums:xml Izvēlieties saites tulkojumu 
Patērētāju samits par tiesību īstenošanu, 2013. gada marts — darba dokuments:pdf Izvēlieties saites tulkojumu