Naršymo kelias

Pavadinimas

Viešos konsultacijos dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje reglamento persvarstymo

Tikslinė grupė

Šiose konsultacijose gali dalyvauti suinteresuotosios šalys ir visi, kam svarbus vartotojų teisių užtikrinimas tarptautiniu mastu bendrojoje rinkoje (pvz., valstybių narių vartotojų politikos padaliniai, vykdymą užtikrinantys pareigūnai, kompetentingos institucijos, rinkos reguliavimo institucijos, vartotojai ir vartotojų organizacijos, įmonės ir jų asociacijos, tarptautinės vykdymo užtikrinimo organizacijos, akademinės bendruomenės atstovai).

Laikotarpis

Nuo 2013-10-11 iki 2014-01-312014-02-13.

Tikslas

ES parengė geras vartotojų ekonominių interesų apsaugos taisykles, kad bendrojoje rinkoje būtų sukurtos vienodos veiklos sąlygos bendrovėms ir suteiktos vienodos vartotojų teisės piliečiams. Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas sukurtas tam, kad nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos galėtų glaudžiai bendradarbiaudamos užtikrinti, kad šių taisyklių būtų laikomasi, ir nagrinėti tarptautinio masto pažeidimus.

Nacionalinių institucijų ir Komisijos bendradarbiavimo šiame tinkle taisyklės ir sąlygos nustatytos bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) reglamente (2006/2004/EB). BVAS reglamentu nustatyti tarpusavio pagalbos mechanizmai, taikomi tada, kai yra konkrečių ES teisės pažeidimų, daromų bent dviejose ES šalyse. Pagal šią sistemą nacionalinė institucija gali pasinaudoti administracinėmis galiomis, kad užkirstų kelią pažeidimams, kuriuos daro jos teritorijoje veikianti bendrovė ir dėl kurių nukenčia kolektyviniai vartotojų interesai kitoje ES šalyje. Remiantis BVAS reglamentu sprendžiami klausimai ir pažeidimai susiję su daugeliu ES direktyvų ir reglamentų. Be kita ko, tai gali būti nesąžininga arba klaidinama komercinės veikla, nesąžiningos sutarčių sąlygos, vartotojų teisės į informaciją, garantijų teisės ir ypatingos teisės nuotolinės arba elektroninės prekybos atvejais. Kiekvienais metais BVAS tinklo institucijos koordinuotai tikrina konkretaus sektoriaus interneto svetaines ir nustato, ar jos atitinka ES vartotojų teisės aktus, o aptikusios pažeidimų, imasi priemonių.

Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo bus įvertinta, kaip jis veikia: ar pasiekiami norimi tikslai, ar nereikia jo sugriežtinti ir kaip jį reikėtų tobulinti. Remdamasi šio įvertinimo rezultatais Komisija 2014 m. pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai BVAS reglamento veikimo ataskaitą ir atitinkamų veiksmų apžvalgą.

Atliekant šią peržiūrą, 2012 m. atliktas nepriklausomas vertinimas. Palankiai įvertinta bendra papildoma taisyklių laikymosi užtikrinimo nauda, kurią suteikė BVAS sistema, ir nauda vartotojams, įmonėms ir institucijoms. Rekomenduota, kad nacionalinių institucijų galių srityje ir nacionalinių procedūrų suskaidymo klausimais būtų pateikta paaiškinimų ir atlikta patobulinimų. Taip pat paraginta užtikrinti geresnį koordinavimą, geresnes įspėjimo sistemas, geriau keistis informacija ir skirti didesnį vaidmenį Komisijai. 2013 m. kovo mėn. vykusiame Europos vartotojų aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame dalyvavo 480 įvairių suinteresuotųjų šalių atstovų, buvo patvirtinta, kad reikia dėti daugiau pastangų užtikrinti teises ir peržiūrėti BVAS mechanizmą, kad jis taptų veiksmingesnis.

Šios viešos konsultacijos yra kitas esminis peržiūros proceso elementas. Per jas siekiama sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę apie tai, kaip geriausiai būtų galima patobulinti BVAS reglamento veikimą ir veiksmingumą, kad ES būtų apsaugoti vartotojų ekonominiai interesai.

Kaip teikti nuomonę

Naudokitės elektroninio klausimyno forma.

Klausimyną sudaro šios dalys:

  • Respondento duomenys
  • Svarbiausi uždaviniai ir vartotojų teisių užtikrinimo tobulinimo galimybės
  • Pažeidimų nustatymo metodikos tobulinimas
  • Nacionalinių institucijų pajėgumų vykdyti BVAS užduotis didinimas
  • Kova su paplitusiais pažeidimais bendrojoje rinkoje

Respondentų prašoma pagrįsti savo atsakymus tam skirtuose klausimyno laukeliuose, pateikti konkrečių pavyzdžių ir, jei įmanoma, pateikti svarbių patvirtinamųjų duomenų.

Dėmesio: jeigu atidarytoje formoje 90 minučių neatliksite jokių veiksmų, jūsų seansas bus automatiškai nutrauktas, o formoje įrašyti atsakymai nebus išsaugoti, todėl geriau iš anksto parengti atsakymus naudojantisšių konsultacijųPDF forma.

Rodyti klausimynąpdf(83 KB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) atjungties režimu (PDF)

Jei šiose konsultacijose dalyvaujate organizacijos, atstovaujančios savo narių interesams, vardu, jums pirmiausia reikia užsiregistruoti Bendrame skaidrumo registre ir sutikti su jo elgesio kodeksu.

Apibendrinti konsultacijų rezultatai bus paskelbti internete. Svarbu perskaityti prie šio konsultacinio dokumento pridedamą pareiškimą apie privatumo apsaugą Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) , kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir panaudojamos nuomonės.

Kontaktiniai duomenys

E. paštas sanco-b5@ec.europa.eu

Pašto adresas:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Susiję dokumentai

BVAS reglamento peržiūros planas:
pdf
 Pasirinkti šios nuorodos vertimus Informacija apie BVAS reglamentą, kas dvejus metus pateikiamos ataskaitos apie reglamento taikymą, išorės vertinimas:xml Pasirinkti šios nuorodos vertimus 
2013 m. kovo mėn. Vartotojų aukščiausiojo lygio susitikimo dėl teisių užtikrinimo diskusijų dokumentas:pdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus