Navigointipolku

Otsikko

Julkinen kuuleminen: Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen tarkistaminen

Kohderyhmä

Tämä kuuleminen on suunnattu kuluttaja-alan sidosryhmille ja kaikille tahoille, joita kiinnostaa kuluttajien oikeuksien EU-maiden kansalliset rajat ylittävä täytäntöönpano EU:n sisämarkkinoilla (esim. kuluttajapolitiikasta ja sen täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset, markkinoiden sääntelyviranomaiset, kuluttajat ja kuluttajajärjestöt, yritykset ja liike-elämän järjestöt, kansainväliset valvontaorganisaatiot, tutkijat).

Ajankohta

11.10.2013 – 31.01.201413.02.2014.

Tavoite

EU on laatinut kattavat kuluttajien taloudellisia etuja koskevat säännöt, joilla halutaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset niin yrityksille kuin kuluttajillekin EU:n sisämarkkinoilla. Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaaville kansallisille viranomaisille on perustettu yhteistyöverkosto (Consumer Protection Cooperation network), jonka avulla ne voivat yhdessä varmistaa sääntöjen noudattamisen ja käsitellä useaa maata koskevia rikkomustapauksia.

Tässä verkostossa tehtävän EU-maiden kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission yhteistyön säännöistä säädetään kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetussa asetuksessa (2006/2004/EY). Asetuksessa vahvistetaan järjestelyt viranomaisten keskinäistä avunantoa koskevien pyyntöjen esittämiselle tapauksissa, joissa on rikottu EU-lainsäädäntöä ja jotka koskevat vähintään kahta EU-maata. Kansalliset viranomaiset voivat hallinnollisin keinoin puuttua maansa alueelle sijoittautuneen yrityksen toimintaan, joka haittaa kuluttajien yhteisiä etuja jossakin toisessa EU-maassa. Yhteistyöverkoston käsittelemät kysymykset kattavat monia eri aloja, joita koskevia säädöksiä on useassa eri EU-direktiivissä ja -asetuksessa: vilpilliset tai harhaanjohtavat liiketoimintatavat, kohtuuttomat sopimusehdot, kuluttajien tiedonsaantioikeus, oikeus takuuseen sekä etämyyntiin ja verkkomyyntiin liittyvät erityisoikeudet. Yhteistyöverkoston jäsenviranomaiset toteuttavat joka vuosi koordinoidun tehotarkastuksen jonkin tietyn alan verkkosivustoille tarkastaakseen, noudatetaanko niillä EU:n kuluttajanlainsäädäntöä, ja seuraavat tehostetusti mahdollisia rikkomustapauksia.

Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen voimaantulosta on kulunut yli viisi vuotta, ja on syytä tarkastella asetuksen toimivuutta ja arvioida, saavutetaanko sillä halutut tavoitteet, olisiko sitä tehostettava ja miten sitä voitaisiin parantaa. Tämän uudelleentarkastelun perusteella komissio laatii raportin asetuksen toimivuudesta ja esittää vuonna 2014 ehdotuksen mahdollisesti tarvittavista toimista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Uudelleentarkastelun yhteydessä toteutettiin vuonna 2012 riippumaton arviointi, jonka raportissa kiiteltiin yhteistyökehyksen tuomaa yleistä lisäarvoa asetuksen täytäntöönpanolle sekä kuluttajille, yrityksille ja viranomaisille koituvia etuja. Arviointiraportissa annettiin suosituksia tietyistä selvennyksistä ja parannuksista, jotka liittyvät kansallisten viranomaisten toimivaltaan ja kansallisten menettelyjen eroavuuksiin. Siinä toivottiin myös yhteistyön tehostamista, varoitusjärjestelmien ja tietojenvaihdon parantamista sekä komission roolin vahvistamista. Maaliskuussa 2013 pidetyssä Euroopan kuluttajakonferenssissa, johon osallistui 480 eri eturyhmien edustajaa, vahvistettiin tarve tehostaa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja uudistaa yhteistyömenettelyjä.

Myös tämä julkinen kuuleminen on olennainen osa uudelleentarkastelua. Sillä halutaan selvittää sidosryhmien näkemyksiä vaihtoehdoista, joilla voitaisiin parantaa ja tehostaa kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen toimintaa kuluttajien taloudellisten suojaamiseksi EU:ssa.

Kuulemiseen osallistuminen

Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselyn.

Kyselylomakkeessa on seuraavat osiot:

  • Vastaajan tiedot
  • Kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanon parantamisen keskeiset haasteet ja mahdollisuudet
  • Rikkomusten havaitsemiseen liittyvien menettelyjen kehittäminen
  • Kansallisten viranomaisten yhteistyövalmiuksien parantaminen
  • Laajalle levinneiden rikkomusten torjunta sisämarkkinoilla

Vastaajia pyydetään esittämään kyselyyn antamisensa vastauksien tueksi konkreettisia esimerkkejä ja mahdollisuuksien mukaan käytettävissään olevaa numerotietoa.

Huom. Jos avoinna olevaan verkkolomakkeeseen ei kirjoiteta yli 90 minuuttiin, istunto päättyy ja vastaukset häviävät. Tämän vuoksi tarjoamme mahdollisuuden valmistella kuulemiseen annettavia vastauksia pdf-lomakkeella , jossa esitetään samat kysymykset kuin verkkolomakkeessa.

Avaa kyselylomakepdf(83 KB) Näytä edellisen linkin kieliversiot български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) offline-tilassa (pdf)

Jos vastaat kuulemiseen jäsentensä etua ajavan organisaation edustajana, organisaatio on ensin rekisteröitävä Euroopan parlamentin ja komission yhteiseen avoimuusrekisteriin, mikä edellyttää, että se hyväksyy hyvän edunvalvontatavan.

Kuulemisen tuloksista julkaistaan kooste internetissä. On tärkeää, että vastaajat tutustuvat kuulemiseen liittyvään tietosuojaselosteeseen Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) , joka sisältää henkilötietojen ja vastausten käsittelyyn liittyviä tietoja.

Yhteystiedot

Sähköposti: sanco-b5@ec.europa.eu

Postiosoite:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Viiteasiakirjat

Kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen uudelleentarkastelun toteutussuunnitelma:pdf Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Tietoa asetuksesta, kahden vuoden välein annetut raportit sen soveltamisesta, ulkoinen arviointi:xml Näytä edellisen linkin kieliversiot 
Kuluttajan oikeuksien täytäntöönpanoa (maaliskuu 2013) koskevan konferenssin tausta-asiakirja:pdf Näytä edellisen linkin kieliversiot