Navigatsioonitee

Pealkiri

Avalik konsultatsioon: tarbijakaitsealase koostöö määruse läbivaatamine

Sihtrühm

Selles konsultatsioonis võivad osaleda kõik, kes on huvitatud piiriülesest tarbijaõiguste jõustamisest ühtsel turul (st liikmesriikide tarbijakaitsepoliitika osakonnad, täitevametnikud, pädevad asutused, turge reguleerivad asutused, tarbijad ja tarbijaorganisatsioonid, ettevõtjad ja nende ühendused, rahvusvahelised tarbijaõiguste jõustamisega tegelevad organisatsioonid, akadeemilised ringkonnad).

Kestus

Alates 11.10.2013 kuni 31.01.201413.02.2014.

Eesmärk

EL on töötanud välja tarbijate majandushuve käsitlevad kindlad eeskirjad, et tagada ettevõtjatele ja tarbijatele võrdsed tingimused ühtsel turul. Loodud on tarbijakaitsealase koostöö võrgustik eesmärgiga võimaldada riiklikel täitevasutustel teha tihedamat koostööd, et tagada nende eeskirjade järgimine ja lahendada piiriülesed rikkumisjuhtumid.

Riiklike ametiasutuste ja komisjoni vahelise koostöö eeskirjad ning tingimused on sätestatud tarbijakaitsealase koostöö määruses (2006/2004/EÜ). Asjaomases määruses nähakse ette vastastikuse abi taotluste mehhanism, et käsitleda konkreetseid ELi õigusaktide rikkumisi, mis hõlmavad vähemalt kahte ELi liikmesriiki. Selle süsteemi raames võib riiklik ametiasutus kasutada oma haldusvolitusi, et tegeleda rikkumistega, mille on toime pannud tema territooriumil asuv ettevõtja, kuid mis kahjustavad teise ELi liikmesriigi tarbijate kollektiivseid huve. Küsimused ja rikkumised, millega tarbijakaitsealase koostöö raames tegeletakse, on seotud mitmete ELi direktiivide ja määrustega ning võivad hõlmata selliseid teemasid nagu ebaõiglased ja eksitavad kaubandustavad, ebamõistlikult kahjustavad lepingutingimused, tarbija õigus teabele, garantiiõigused, eriõigused kaugmüügi ja e-kaubanduse puhul. Igal aastal korraldavad tarbijakaitsealase koostöö võrgustikku kuuluvad asutused teatava sektori veebisaitide koordineeritud sõeluuringu („sweep”), et kontrollida nende vastavust ELi tarbijakaitseõigusele ning teostada järelevalvet võimalike rikkumiste üle.

Määruse jõustumisest on möödunud rohkem kui viis aastat ning on aeg vaadata läbi selle toimimine, et hinnata, kas määrus täidab oma eesmärke või tuleks seda karmistada ning kuidas seda peaks täiustama. Läbivaatamise põhjal koostab komisjon aruande tarbijakaitsealase koostöö määruse toimimise kohta ning esitab 2014. aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule ülevaate vajalikest meetmetest.

Osana määruse läbivaatamisest tehti 2012. aastal sõltumatu hindamine. Selle aruandes hinnati positiivseks tarbijakaitsealase kootöö raamistikust tulenev jõustamise üldine lisandväärtus ning kasu tarbijatele, ettevõtjatele ja ametiasutustele. Hinnangus soovitati mitmeid täpsustusi ja täiustusi riiklike ametiasutuste volituste ja siseriiklike menetluste killustatusega seotud valdkondades. Samuti toodi välja vajadus tõhustada koordineerimist, luua parem hoiatussüsteem ning teabevahetus ning tugevdada komisjoni rolli. 2013. aasta märtsis toimunud Euroopa tarbijaküsimusi käsitleval tippkohtumisel, kus osales 480 esindajat erinevatest sidusrühmadest, kinnitati vajadust suurendada jõustamise valdkonnas tehtavaid jõupingutusi ning vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö mehhanism, et suurendada selle tõhusust.

Käesolev avalik konsultatsioon on läbivaatamisprotsessi järgmine oluline osa, mille eesmärk on selgitada välja sidusrühmade arvates parimad võimalused tarbijakaitsealase koostöö määruse, mis käsitleb tarbijate majandushuvide jõustamist ELis, toimimise ja tõhususe parandamiseks.

Kuidas esitada oma seisukohti?

Veebipõhise küsimustiku avamiseks klõpsake siin

Küsimustik koosneb järgmistest osadest:

  • Vastaja andmed
  • Peamised probleemid tarbijaõiguste jõustamisel ja võimalused olukorra täiustamiseks
  • Rikkumiste tuvastamise metoodika täiustamine
  • Riiklike ametiasutuste suutlikkuse suurendamine tarbijakaitsealase koostööga seotud kohustuste täitmiseks
  • Laialdaste rikkumiste kaotamine ühtsel turul

Vastajatel palutakse põhjendada oma vastuseid selleks ette nähtud küsimustiku väljades, tuues konkreetseid näiteid ning võimalusel lisades asjakohaseid täiendavaid andmeid.

Tähelepanu: kui Te avatud vormi 90 minuti vältel ei kasuta, siis Teie seanss aegub ning sisestatud vastused lähevad kaduma. Seega võiksite oma vastuste eelnevaks ettevalmistamiseks kasutada konsultatsiooni pdf-vormi.

Vaadake küsimustikkupdf(80 KB) Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pdf-vormingus

Kui osalete käesolevas konsultatsioonis organisatsiooni nimel, kes esindab oma liikmete huve, peate end kõigepealt registreerima ühises läbipaistvusregistris ning nõustuma järgima selle käitumisjuhendit.

Avaliku arutelu koondtulemused avaldatakse Internetis. Oluline on tutvuda kõnealuse aruteluga kaasnevate isikuandmete kaitse põhimõtetega Valige lingiga seotud tõlked English (en) , mis selgitavad, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Kontaktandmed

E-post: sanco-b5@ec.europa.eu

Postiaadress:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Viitedokumendid

Tarbijakaitsealase koostöö määruse läbivaatamise tegevuskava:pdf Valige lingiga seotud tõlked 
Teave tarbijakaitsealase koostöö määruse kohta, iga kahe aasta tagant esitatavad aruanded määruse rakendamise kohta, välishindamine:xml Valige lingiga seotud tõlked 
Euroopa tarbijaküsimusi käsitlev tippkohtumine jõustamise teemal, märts 2013 – aruteludokument:pdf Valige lingiga seotud tõlked