Διαδρομή πλοήγησης

Τίτλος

Δημόσια διαβούλευση: Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών

Στοχευόμενη ομάδα

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι καθώς και όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ενιαίας Αγοράς (π.χ. αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες για την πολιτική καταναλωτών, αρμόδιοι υπάλληλοι για την επιβολή του νόμου, αρμόδιες αρχές, ρυθμιστικές αρχές της αγοράς, καταναλωτές και ενώσεις καταναλωτών, επιχειρήσεις και σύνδεσμοι επιχειρήσεων, διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας και πανεπιστημιακοί).

Περίοδος διενέργειας της διαβούλευσης

Από 11.10.2013 έως 31.01.201413.02.2014.

Στόχος

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ένα σταθερό σύνολο κανόνων για τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, έτσι ώστε να ισχύουν στην ενιαία αγορά συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και ισότιμες συνθήκες για όλους τους καταναλωτές. Το δίκτυο Συνεργασίας για την Προστασία των Καταναλωτών συστάθηκε για να επιτρέψει τη στενή συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και η αντιμετώπιση των διασυνοριακών παραβάσεων.

Οι κανόνες και οι όροι συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του δικτύου αυτού καθορίζονται στον κανονισμό (2006/2004/ΕΚ) σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ). Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει μηχανισμούς για την υποβολή αιτημάτων αμοιβαίας βοήθειας, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται συγκεκριμένες παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διαπράττονται σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εθνικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τις διοικητικές τους εξουσίες για την αντιμετώπιση παραβάσεων που έγιναν από επιχειρήσεις στην επικράτειά τους, οι οποίες, όμως, ζημιώνουν το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών σε άλλες χώρες της ΕΕ. Τα ζητήματα και οι υποθέσεις παραβάσεων με τα οποία ασχολείται το δίκτυο ΣΠΚ έχουν σχέση με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς και μπορεί να αφορούν θέματα όπως: αθέμιτες ή παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, καταχρηστικές ρήτρες, δικαίωμα στην ενημέρωση, παροχή εγγύησης, καθώς και συγκεκριμένα δικαιώματα για τις περιπτώσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικού εμπορίου. Κάθε χρόνο οι αρχές που συμμετέχουν στο δίκτυο ΣΠΚ διενεργούν συντονισμένους ελέγχους σε ιστότοπους ενός συγκεκριμένου κλάδου ("επιχείρηση σκούπα"), προκειμένου να ελέγξουν εάν τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών και να εντοπίσουν πιθανές παραβάσεις.

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του, ο κανονισμός ΣΠΚ επανεξετάζεται για να εκτιμηθεί εάν επιτεύχθηκαν οι επιδιωκόμενοι στόχοι ή εάν πρέπει να ενισχυθεί και με ποιους τρόπους. Βάσει των στοιχείων που θα προκύψουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού ΣΠΚ και θα παρουσιάσει τις κατάλληλες ενέργειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2014.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης του κανονισμού, διενεργήθηκε το 2012 ανεξάρτητη αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή κατέληξε σε θετικά συμπεράσματα όσον αφορά τη συνολική προστιθέμενη αξία του πλαισίου ΣΠΚ και τα οφέλη του για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις αρχές, αλλά και σε προτάσεις για μια σειρά αποσαφηνίσεων και βελτιώσεων όσον αφορά τις εξουσίες που διαθέτουν οι εθνικές αρχές και τους διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες μεταξύ των κρατών μελών. Θεώρησε επίσης αναγκαία τη βελτίωση του συντονισμού, των συστημάτων προειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος για τους Καταναλωτές, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2013 και στην οποία συμμετείχαν 480 εκπρόσωποι διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων, επιβεβαίωσε την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες επιβολής των δικαιωμάτων των καταναλωτών και να επανεξεταστεί ο μηχανισμός ΣΠΚ ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός.

Η δημόσια αυτή διαβούλευση συνιστά ένα ακόμη στοιχείο της διαδικασίας επανεξέτασης, που σκοπό έχει να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του κανονισμού ΣΠΚ με στόχο την τήρηση των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στην ΕΕ.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο,κάντε κλικ εδώ

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Στοιχεία συμμετέχοντος
  • Κυριότερα προβλήματα και δυνατότητες βελτίωσης όσον αφορά την επιβολή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών
  • Βελτίωση της μεθοδολογίας για τον εντοπισμό παραβάσεων
  • Ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών αρχών να εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της ΣΠΚ
  • Αντιμετώπιση εκτεταμένων παραβάσεων στην Ενιαία Αγορά

Οι συμμετέχοντες καλούνται να τεκμηριώσουν τις απαντήσεις τους στα σχετικά πεδία του ερωτηματολόγιου, δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, και όπου αυτό είναι δυνατό, στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.

Προσοχή: Εάν ανοίξετε το ερωτηματολόγιο και το αφήσετε ανέπαφο για περισσότερα από 90 λεπτά, η σύνδεσή σας θα διακοπεί και θα χάσετε τις απαντήσεις σας. Γι' αυτό, θα ήταν καλύτερα να προετοιμάσετε τις απαντήσεις σας προτού συνδεθείτε με το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας το αρχείο pdf .

Δείτε το ερωτηματολόγιοpdf(91 KB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) σε μορφή pdf

Εάν συμμετέχετε στη διαβούλευση αυτή εξ ονόματος οργάνωσης που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο Κοινό Μητρώο Διαφάνειας και να αποδεχθείτε τον κώδικα δεοντολογίας του.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διαβούλευσης θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε τη δήλωση περί απορρήτου Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sanco - b 5@ ec . europa . eu

Ταχυδρομική διεύθυνση:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Έγγραφααναφοράς

Χάρτης πορείας για την επανεξέταση του κανονισμού ΣΠΚ:pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
Πληροφορίες για τον κανονισμό ΣΠΚ, ανά διετία εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, εξωτερική αξιολόγηση:xml Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 
Σύνοδος Κορυφής για τους Καταναλωτές, Μάρτιος 2013 - έγγραφο συζήτησης:pdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου