Sti

Titel

Offentlig høring: Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde

Målgruppe

Høringen er åben for berørte parter og alle med en interesse i håndhævelse af forbrugerrettigheder hen over landegrænserne på det indre marked (f.eks. medlemslandenes forbrugermyndigheder, retshåndhævende embedsmænd, andre kompetente myndigheder, markedsregulatorer, forbrugere og forbrugerorganisationer, virksomheder og deres sammenslutninger, internationale håndhævelsesorganisationer og forskere).

Periode

Fra 11.10.2013 to 31.01.201413.02.2014.

Formål

EU har udviklet et solidt sæt regler om forbrugernes økonomiske interesser for at skabe lige vilkår både for virksomhederne og for forbrugerne som borgere på det indre marked. Netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde blev oprettet for at give de nationale håndhævelsesmyndigheder mulighed for at arbejde tæt sammen for at sikre, at reglerne bliver overholdt, og håndtere grænseoverskridende overtrædelsestilfælde.

Reglerne og vilkårene for samarbejdet mellem de nationale myndigheder og Kommissionen i netværket er fastlagt i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Forordningen indeholder mekanismer for anmodninger om gensidig bistand for at håndtere konkrete overtrædelser af EU-lovgivningen, der omfatter mindst to medlemslande. Som led i denne ordning kan en national myndighed bruge sine administrative beføjelser til at håndtere overtrædelser begået af en virksomhed i det pågældende land, men som skader forbrugernes interesser i et andet EU-land. Spørgsmål og overtrædelsessager, der behandles som led i forbrugerbeskyttelsessamarbejdet, vedrører en række EU-direktiver og -forordninger på områder som: urimelige eller vildledende forretningsmetoder, urimelige kontraktvilkår, forbrugernes ret til information, garantirettigheder og specifikke rettigheder ved fjernsalg eller e-handel. Hvert år laver myndighederne i netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde en koordineret gennemgang af websites (sweep) i en given sektor for at tjekke, om de overholder EU-forbrugerlovgivningen, og slår ned på eventuelle overtrædelser.

Fem år efter, at forordningen trådte i kraft, skal der foretages en vurdering af, hvordan den fungerer, og hvorvidt den når sine mål, eller om den skal forbedres, og i givet fald hvordan. På grundlag af denne vurdering aflægger Kommissionen rapport om, hvordan forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde fungerer, og forelægger i 2014 Europa-Parlamentet og Rådet en oversigt over passende skridt.

Som led i revisionen blev der foretaget en uafhængig evaluering i 2012. Konklusionen var positiv med hensyn til forbrugerbeskyttelsessamarbejdets samlede merværdi for håndhævelsen og fordelene for forbrugerne, virksomhederne og myndighederne. Den anbefalede en række afklaringer og forbedringer med hensyn til de nationale myndigheders beføjelser og opsplitningen af de nationale procedurer. Den opfordrede også til bedre koordinering, bedre advarselssystemer, udveksling af oplysninger og en stærkere rolle for Kommissionen. Det europæiske forbrugertopmøde i marts 2013 med 480 repræsentanter for forskellige grupper af berørte parter bekræftede behovet for at styrke håndhævelsen og revidere forbrugerbeskyttelsessamarbejdet for at gøre det mere effektivt.

Denne offentlige høring er endnu et vigtigt led i revisionen. Den skal indsamle de berørte parters holdninger til, hvordan man kan gøre forordningen for forbrugerbeskyttelsessamarbejde mere velfungerende og effektiv og dermed styrke forbrugernes økonomiske interesser i EU.

Sådan afgiver du dit bidrag

Klik her for at få adgang til spørgeskemaet

Spørgeskemaet består af følgende dele:

  • Identifikation af svareren
  • Store udfordringer og muligheder for at forbedre håndhævelsen af forbrugerrettigheder
  • Forbedring af metoden til at udpege overtrædelser
  • Forøgelse af de nationale myndigheders kapacitet til forbrugerbeskyttelsessamarbejde
  • Bekæmpelse af udbredte overtrædelser på det indre marked

De adspurgte bliver bedt om at begrunde deres svar i spørgeskemaet og give konkrete eksempler og, når det er muligt, anføre relevante støttedata, de ligger inde med.

NB: Hvis du lader den åbnede formular være urørt i over 90 minutter, udløber din session, og dine svar går tabt. Derfor kan det være nyttigt først at forberede dit bidrag til høringen i pdf-formularen offline .

Se questionnairepdf(82 KB) Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) offline (pdf)

Hvis du deltager i høringen på vegne af en organisation, der repræsenterer sine medlemmers interesser, skal du først registrere dig i åbenhedregistret og acceptere dets adfærdskodeks.

Et sammendrag af resultaterne af høringen vil blive offentliggjort på internettet. Det er vigtigt at læse den fortrolighedserklæring Vælg oversættelse af det forrige link English (en) , der gælder for høringen. Den beskriver, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet.

Kontaktoplysninger

E-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Postadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere
Kontor B5 Håndhævelse og Europæiske Forbrugercentre
B-1049 Bruxelles
Belgien

Referencedokumenter

Køreplan for revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde:pdf Vælg oversættelse af det forrige link 
Oplysninger om forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, toårige rapporter om anvendelsen af forordningen, eksterne evaluering:xml Vælg oversættelse af det forrige link 
Forbrugertopmøde om håndhævelse, marts 2013 – debatoplæg:pdf Vælg oversættelse af det forrige link