Cesta

Název

Veřejná konzultace: Přezkum nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

Cílové skupiny:

Do konzultace se mohou zapojit zúčastněné strany a všichni, kdo se zajímají o přeshraniční prosazování práv spotřebitelů v rámci jednotného trhu (např. orgány členského státu pro spotřebitelskou politiku, příslušné orgány pro vymáhání práva, regulační orgány trhu, spotřebitelé a spotřebitelské organizace, podniky a jejich sdružení, mezinárodní organizace a akademičtí pracovníci).

Období

Od 11.10.2013 do 31.01.201413.02.2014.

Cíl

EU vypracovala pevný soubor pravidel v oblasti hospodářských zájmů spotřebitelů s cílem zajistit v rámci jednotného trhu rovné podmínky pro společnosti i spotřebitele. Byla zřízena síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, aby donucovací orgány členských států mohly úzce spolupracovat na zajištění dodržování těchto pravidel a řešení přeshraničních případů porušování práva EU?.

Pravidla a podmínky pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány a Komisí v této síti jsou stanoveny v nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (nařízení č. 2006/2004). Toto nařízení stanoví mechanismy pro žádosti o vzájemnou pomoc s cílem vyřešit konkrétní porušení právních předpisů EU, a to nejméně ve dvou zemích EU. V rámci tohoto režimu může vnitrostátní orgán použít své správní pravomoci a řešit porušení předpisů, jichž se dopouštějí společnosti usazené na jejím území, avšak které poškozují kolektivní zájmy spotřebitelů v jiné zemi EU. Problémy a případy porušení právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, které se týkají významného počtu směrnic a nařízení EU a mohou se vztahovat se k těmto záležitostem: nekalé nebo klamavé obchodní praktiky, nepřiměřené smluvní podmínky, právo spotřebitelů na informace, záruky a specifická práva v případě prodeje na dálku nebo elektronického obchodu. Každý rok orgány v rámci sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele provádějí koordinovaný monitoring internetových stránek (tzv. „sweep“) v daném odvětví. Ověřují, zda jsou dodržovány právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitele a sledují, jak se následně řeší jejich případné porušení.

Pět let po vstupu nařízení v platnost se bude zkoumat jeho fungování, aby se zjistilo, zda plní svůj účel, nebo zda je třeba jeho ustanovení posílit a jak je možné nařízení zkvalitnit. Na základě tohoto přezkumu Komise předloží zprávu o fungování nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a představí Evropskému parlamentu a Radě v roce 2014 přehled možných kroků.

V rámci procesu přezkumu bylo v roce 2012 provedeno nezávislé hodnocení. Dospělo k jasnému závěru, že uvedené nařízení přispívá k lepšímu prosazování předpisů a představuje přínos pro spotřebitele, podniky i veřejnou správu. Doporučilo celou řadu zpřesnění a zlepšení, pokud jde o pravomocí vnitrostátních orgánů a roztříštěnost vnitrostátních postupů. Rovněž vyzvalo k intenzivnější koordinaci, zkvalitnění systémů včasné výměny informací, sdílení zpravodajských informací a posílení úlohy Komise. Evropský spotřebitelský summit, který se uskutečnil v roce 2013 za účasti 480 zástupců různých zájmových skupin, potvrdil, že je třeba zintenzivnit úsilí v oblasti prosazování práva a revidovat mechanismus pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, aby se zvýšila jeho účinnost.

Tato veřejná konzultace je další klíčovou součástí revize a jejím cílem je zjistit názor zúčastněných stran na to, jak nejlépe zlepšit fungování a účinnost nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele za účelem prosazování ekonomických zájmů spotřebitelů v EU.

Jak zaslat příspěvek

Online dotazník je dostupný zde

Dotazník se skládá z následujících částí:

  • Identifikace respondenta
  • Hlavní výzvy a možnosti, jak zlepšit vymáhání dodržování práv spotřebitelů
  • Lepší metodika k odhalování případů porušování práva
  • Posílení kapacit vnitrostátních orgánů dostát svým povinnostem v oblasti ochrany spotřebitele
  • Řešení rozšířených případů porušování pravidel jednotného trhu

Respondenti se vyzývají k tomu, aby odpovědi v dotazníku doplnili o konkrétní příklady a pokud možno také o příslušné podpůrné údaje, které mají k dispozici.

Upozornění: Pokud s dotazníkem nepracujete, můžete jej mít otevřený nejdéle 90 minut. Poté se uzavře a vy o již doplněné odpovědi přijdete. Z tohoto důvodu nabízíme možnost si příspěvky připravit offline za použití formátu PDF .

Zobrazit dotazníkpdf(87 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) offline (PDF)

Pokud se konzultace účastníte jménem organizace zastupující zájmy jejích členů, musíte se nejprve zaregistrovat do společného rejstříku transparentnosti a přijmout jeho kodex chování.

Výsledky konzultace budou zveřejněny na internetu v souhrnné podobě. Informace o nakládání s vašimi osobními údaji a příspěvky naleznete v prohlášení o ochraně osobních Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) údajů, které je připojeno k této konzultaci. Doporučujeme se s ním seznámit.

Kontaktní údaje

E-mail: sanco-b5@ec.europa.eu

Poštovní adresa:
Evropská komise
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussel/Bruxelles
Belgique/België

Referenční dokumenty

Plán přezkumu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele:pdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Informace o nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, dvouleté zprávy o uplatňování nařízení a externí hodnocení:xml Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu 
Spotřebitelský summit, březen 2013 – diskusní dokument:pdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu