Навигационна пътека

Заглавие

Обществена консултация: Преглед на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите

Целева група:

В тази консултация могат да участват заинтересованите лица и всички, които проявяват интерес към прилагането на правата на потребителите отвъд националните граници в рамките на единния пазар (органи по политиката за потребителите в държавите от ЕС, правоприлагащи органи, компетентни органи, органи за регулиране на пазара, потребители и потребителски организации, предприятия и техни асоциации, международни правоприлагащи органи, представители на академичните среди).

Период

От 11 .10.2013 г. до 31.01.201413.02.2014 г.

Цел

ЕС е изготвил солиден набор от правила относно икономическите интереси на потребителите, за да осигури равнопоставеност между предприятията и еднакви условия за потребителите на единния пазар. Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите бе създадена, за да се даде възможност на националните правоприлагащи органи да работят в тясно сътрудничество с цел осигуряване на спазването на тези правила и справяне със случаите на трансгранични нарушения.

Правилата и условията за сътрудничество между националните органи и Комисията в рамките на тази мрежа са определени в Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (2006/2004/ЕО). С Регламента се осигурява механизъм за искания за взаимна помощ във връзка с конкретни нарушения на законодателството на ЕС, засягащи поне две страни от Съюза. В рамките на този механизъм орган в дадена държава може да използва административните си правомощия, за да предприеме мерки срещу нарушения, извършвани от предприятие, което се намира на нейна територия, но нанася вреди на колективните интереси на потребителите в друга страна от ЕС. Регламентът обхваща проблеми и нарушения, свързани със значителен брой директиви и регламенти на ЕС, например нелоялни или заблуждаващи търговски практики, неравноправни условия на договори, право на информация на потребителите, права на гаранция и специфични права при продажбите от разстояние или електронната търговия. Всяка година органите от мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите извършват координирана проверка на уебсайтове в даден сектор, за да установят дали са спазени законите на ЕС в тази сфера, и предприемат последващи действия във връзка с евентуални нарушения.

Пет години след влизането в сила на Регламента трябва да бъде извършен преглед на неговото функциониране, за да се установи дали се постигат целите му или е необходимо той да бъде подобрен и съответно да се определят начините за това. Въз основа на прегледа през 2014 г. Комисията ще представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за функционирането на Регламента и становище за подходящи мерки.

Като част от прегледа през 2012 г. бе извършена независима оценка. Заключенията за общата добавена стойност на рамката за сътрудничество в областта на защитата на потребителите по отношение на правоприлагането и за ползите за потребителите, предприятията и органите са положителни. Оценката съдържа препоръки за внасяне на някои разяснения и подобрения по отношение на правомощията на националните органи и различията в националните процедури. В нея също така се призовава за подобряване на координацията, системите за предупреждение и обмена на информация, както и за по-силна роля на Комисията. На Европейската среща на върха по въпросите на потребителите, състояла се през март 2013 г. с участието на 480 представители на различни заинтересовани групи, бе потвърдена необходимостта от увеличаване на усилията за правоприлагане и от преразглеждане на механизма за сътрудничество с цел повишаване на неговата ефективност.

Настоящата обществена консултация е друг основен елемент от процеса на преглед. Тя има за цел да се потърсят мненията на заинтересованите лица относно най-добрите варианти за подобряване на функционирането и ефективността на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

За да попълните онлайн въпросника, щракнете тук.

Въпросникът се състои от следните раздели:

  • Данни за респондента
  • Основни предизвикателства и възможности за подобряване на прилагането на правата на потребителите
  • Подобряване на методологията за откриване на нарушения
  • Подобряване на капацитета на националните органи за изпълнение на задълженията за сътрудничество в областта на защитата на потребителите
  • Борба с широкоразпространените нарушения на единния пазар

Молим респондентите да обосновават своите отговори в съответните полета на въпросника, като посочват конкретни примери и, когато е възможно, да предоставят в подкрепа данни, с които разполагат.

Внимание: ако не извършите никакво действие във въпросника повече от 90 минути, сесията ви ще бъде прекратена и отговорите ви ще бъдат загубени. Затова, ако желаете, можете първо да подготвите отговорите си офлайн, като използвате PDF формуляра за тази консултация.

Вижте въпросникаpdf(87 KB) Избор на превод за предходната връзка български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) офлайн (PDF)

Ако отговаряте на тази консултация от името на организация, представяща интересите на своите членове, първо трябва да се регистрирате в съвместния Регистър за прозрачност и да приемете неговия кодекс за добро поведение.

Обобщените резултати от консултацията ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на вашите лични данни, коментари и предложения вижте специалната декларация за поверителност Избор на превод за предходната връзка English (en) във връзка с консултацията.

За контакти

Ел. адрес: sanco-b5@ec.europa.eu

Пощенски адрес:
European Commission
Directorate general Health and Consumers
Unit B5 Enforcement and European Consumer Centres
B-1049 Brussels
Belgium

Документи за справка

Пътна карта за прегледа на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите:pdf Избор на превод за предходната връзка 
Информация за Регламента, изготвяните на две години доклади за прилагането му и външната оценка:xml Избор на превод за предходната връзка 
Среща на върха относно правоприлагането в областта на защитата на потребителите, март 2013 — документ за обсъждане:pdf Избор на превод за предходната връзка