left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd

Speeches Commissioner Byrne

Inledande anförande av David Byrne, kommissionsledamot för hälsa och konsumentskydd vid Europeiska kommissionen, vid rundabordssamtalet på hög nivå om livsmedelskvalitet, i Bryssel den 5 mars 2001

Till att börja med vill jag hälsa er välkomna till Europeiska kommissionen och tacka er för att ni deltar i detta rundabordssamtal på hög nivå om livsmedelskvalitet.

Franz och jag tog initiativ till detta, eftersom vi anser att frågor som gäller livsmedelskvalitet ger upphov till oro bland allt fler konsumenter. Denna oro orsakas naturligtvis också delvis av den rad av livsmedelskriser som vi har haft.

I och med att konsumenterna får alltmer upplysningar kräver de mer och vill veta framför allt om deras verkliga eller konstaterade behov uppfylls.

Under årtiondena efter andra världskriget styrdes livsmedelspolitiken av behovet att öka produktionen och effektiviteten för att trygga livsmedelsförsörjningen.

Nu har dock det allmänna välståndet och överflödet inom vår livsmedelsproduktion lett till en stegvis förändring där den allmänna politikens fokusering har förflyttats från effektivitet och produktivitet till kvalitet och mångfald inom livsmedelsindustrin.

Moderna metoder för livsmedelsproduktion har i sig verkligen gett upphov till frågor som skapar allmän oro och sträcker sig utöver de frågor som gäller människors hälsa och säkerhet i samband med miljöfrågor och etiska frågor inom livsmedelsindustrin, inklusive frågor om en hållbar utveckling, djurhälsa och djurskydd.

Vi måste lägga större vikt vid ett integrerat och övergripande tillvägagångssätt och beakta säkra livsmedel, hälsosamhet och kvalitet i samband med frågor som gäller ekonomi, miljö och etik i produktionskedjans alla skeden.

Vi måste överväga en ny modell för konsumtion och produktion av livsmedel, som inte fokuserar så mycket på resultatet utan mer på att uppfylla konsumenternas förväntningar på säkra, hälsosamma och näringsrika livsmedel av många olika slag. Med andra ord skulle säkra livsmedel och livsmedelskvalitet inte ses som skilda mål utan i stället som sammanhängande element i en modell för produktion och konsumtion av livsmedel.

Vi har kartlagt en del av de frågor som oroar oss: Vilken är den exakta betydelsen av kvalitet? Hur definierar vi kvalitet? Innebär kvalitet olika saker för olika människor? Påverkar geografin människors uppfattning om kvalitet?

Även om vi inte kan få en enhetlig definition av kvalitet, måste vi sträva efter enighet om de viktigaste elementen som begreppet kvalitet inbegriper.

Och hur passar konsumenterna in i allt detta? Moderna produktionsmetoder måste i rummet beakta konsumenterna.

Jag anser att konsumenterna i allt högre grad oroar sig för att deras behov inte uppfylls. Är det någon som beaktar deras behov i styrelsen för multinationella företag som producerar livsmedel? Är dessa företag mer inriktade på kortsiktiga frågor som trycket från aktiemarknaden och långsiktiga frågor som varumärkespositionering? Hur ser kompromissen mellan utveckling av dagens internationella varumärken och livsmedelskvalitet ut?

Och sedan finns den kniviga frågan kvalitet i förhållande till pris. Är människor villiga att betala mer för kvalitetsprodukter? Hur mycket mer? Vilka garantier har de på att de faktiskt får en produkt av högre kvalitet? Är moderna produktionsmetoder oförenliga med goda och hälsosamma livsmedel?

Denna typ av frågor ställer sig konsumenterna i hela Europeiska unionen. Jag är också säker på att producenterna och distributörerna av livsmedel inte kan vara omedvetna om detta.

Dessa frågor rör själva kärnan till varför Franz och jag har tagit detta initiativ. Vi har upptäckt ett allvarligt problem och i samarbete med konsumenterna och alla berörda parter inom produktionskedjan för livsmedel försöker vi hitta en lösning på det.

Vissa av frågorna är enkla och rakt på sak, men jag räknar med att svaren kommer att vara komplexa, särskilt med tanke på att den moderna livsmedelskedjan är komplex och att den moderna konsumenten har höga förväntningar.

Jag förväntar mig att vi genom dagens rundabordssamtal skall kunna skissera dessa frågor mer i detalj och kunna fatta beslut om hur vi ska gå vidare i denna fråga.

Top

Speeches Commissioner Byrne
SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs