left
  slide
right
transtrans
 

de en fr nl

Directoraat-generaal Gezondheids-en consumentenbescherming

Press releases

Brussel, 2 juli 2001

Prioriteiten op het gebied van gezondheid- en consumentenbescherming tijdens het Belgische voorzitterschap

Commissaris David Byrne is verantwoordelijk voor onderwerpen in verband met voedselveiligheid, volksgezondheid en consumentenbescherming.

VOEDSELVEILIGHEID

Europese Voedselautoriteit - Na de officiële goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt en de tweede lezing in het Europees Parlement zal het voorstel voor een verordening betreffende algemene beginselen in verband met het levensmiddelenrecht en tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit naar verwachting door de Raad worden goedgekeurd. Doel is het vrijmaken van de weg voor voorbereidende werkzaamheden zodat de Voedselautoriteit, overeenkomstig de verklaringen van de Europese Raden van Nice en Gotenburg, begin 2002 operationeel kan zijn.

GGO - De Raden Interne Markt, Consumentenvraagstukken, Toerisme en Milieu zullen besprekingen beginnen over een pakket door de Commissie in te dienen voorstellen over genetisch gemodificeerde organismen, inclusief nieuwe regels betreffende etikettering en traceerbaarheid, nieuwe regels betreffende de toelating van genetisch gemodificeerde diervoeders en bijgewerkte regels voor de toelating van genetisch gemodificeerd voedsel en genetisch gemodificeerde voedselingrediënten.

Veiligheid van diervoeders - De definitieve goedkeuring van de verordening inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten is een allerhoogste prioriteit. Naar verwachting zal de Raad reeds in juli het gemeenschappelijk standpunt over deze zeer belangrijke wetgeving, die gericht is op de veiligheid van diervoeders en het voorkomen van de besmetting van diervoeders met BSE, goedkeuren, waarna de tweede lezing in het Europees Parlement plaatsvindt.

Zie: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/press/press151_en.html

Levensmiddelenhygiëne - Het is de bedoeling aanzienlijke vooruitgang te boeken, en mogelijkerwijs later dit jaar een gemeenschappelijk standpunt goed te keuren, over de hygiëneverordeningen die de Commissie in juli 2000 heeft voorgesteld. De eerste lezing in het Europees Parlement vindt naar verwachting in oktober plaats. De voorstellen, vervat in vier verordeningen, houden een geheel nieuwe aanpak van de regels op het gebied van de levensmiddelenhygiëne in: levensmiddelenbedrijven dragen gedurende de hele voedselketen de eindverantwoordelijkheid voor voedselveiligheid. De verordeningen bevatten ook doeltreffende instrumenten voor het beheer van voedselveiligheid en eventuele toekomstige voedselcrises. De nadruk ligt op het formuleren van doelstellingen, terwijl bedrijven speelruimte wordt gelaten bij het nemen van besluiten aangaande veiligheidsmaatregelen in plaats van dergelijke maatregelen zeer gedetailleerd voor te schrijven.

Zie: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/press/press64_en.html

Groeihormonen in vee - De Commissie verwacht dat de Raad vooruitgang zal boeken in de richting van de goedkeuring van een gemeenschappelijk standpunt betreffende een voorstel voor het verbieden van het gebruik van bepaalde hormonen als groeibevorderaars in vee die een gevaar voor de gezondheid van de consument opleveren.

Zie: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/press/press55_en.html

Nieuwe voorstellen inzake voedselveiligheid - De Commissie zal een aantal nieuwe voorstellen indienen als follow-up van het Witboek over voedselveiligheid van januari 2000; de Raad zal over deze voorstellen naar verwachting oriënterende besprekingen voeren. Het betreft onder andere:

- een voorstel voor een herziene richtlijn over dierziekten, inclusief in het bijzonder maatregelen ter bestrijding van salmonella;

- een voorstel voor een verordening tot harmonisatie en versterking van de officiële controles op het gebied van levensmiddelen en diervoeders;

- een voorstel voor het geleidelijk beperken van het gebruik van vier antibiotica waarvan het gebruik in diervoeders nog is toegestaan;

- een voorstel voor een strategie tot vermindering van de aanwezigheid van dioxine in voeders en levensmiddelen.

Diergezondheid - Op het gebied van diergezondheid zal de Commissie een voorstel indienen tot herziening van de richtlijn inzake maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer, rekening houdende met de ervaringen die bij de recente uitbraak zijn opgedaan. Het Belgische voorzitterschap zal naar verwachting een conferentie over MKZ organiseren, zoals besproken in de Raad Landbouw van april. De Commissie verwacht dat de Raad een gemeenschappelijk standpunt zal goedkeuren over het voorstel voor een verordening ter vergemakkelijking van het reizen met huisdieren in de EU, en in het bijzonder tot harmonisatie van de gezondheidsvoorschriften in verband met hondsdolheid.

Dierwelzijn - Verdere wetgevingsinitiatieven inzake het vervoer van dieren, waar in de resolutie van de Raad van juni 2001 werd verzocht, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van wetenschappelijke adviezen, in het bijzonder aangaande dierdichtheid en reistijden. De werkzaamheden aan een voorstel voor betere controles van de ventilatievoorzieningen en de luchtvochtigheid in veewagens worden eveneens voortgezet. De Commissie zal naar verwachting een verslag indienen over de voorschriften inzake dierwelzijn in de wetgeving van derde landen.

VOLKSGEZONDHEID

Tabak - Afhankelijk van de vooruitgang die het Europees Parlement boekt, zal de Raad Gezondheid op 15 november een politiek akkoord en/of een gemeenschappelijk standpunt goedkeuren over het voorstel voor een richtlijn inzake tabaksreclame en sponsoring. Het voorstel werd onlangs door de Commissie ingediend.

Zie http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/press/press144_en.html

Veiligheid van bloed - De Raad zal naar verwachting een gemeenschappelijk standpunt goedkeuren over het voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van hoge normen voor de veiligheid van bloed en bloedproducten.

Zie http://ec.europa.eu/health/ph/others/safety_blood/index_en.htm

Actieprogramma inzake volksgezondheid - De Commissie hoopt dat het actieprogramma inzake volksgezondheid zal worden goedgekeurd, als hoeksteen van haar toekomstige benadering van volksgezondheidsdeterminanten.

CONSUMENTENBESCHERMING

Financiële diensten - De goedkeuring van een gemeenschappelijk standpunt over het voorstel voor een richtlijn over de verkoop op afstand van financiële diensten is één van de prioriteiten voor het Belgische voorzitterschap. De richtlijn stelt in de hele EU geldende normen vast voor de verkoop van overeenkomsten voor levensverzekeringen, pensioenplannen, enz., via de telefoon, fax of internet, vergelijkbaar met die welke reeds voor alle andere detailhandelsectoren gelden. De richtlijn verbiedt onwettige marketingpraktijken en beperkt sommige andere, verplicht aanbieders consumenten vóór de totstandkoming van een overeenkomst volledige informatie te geven en biedt consumenten het recht de overeenkomst gedurende een 'afkoelingsperiode' te annuleren.

Eerlijke handelspraktijken - De Raad zal naar verwachting conclusies goedkeuren over een door de Commissie in te dienen Groenboek met opties voor het verbeteren en actualiseren van regels inzake consumentenbescherming in verband met oneerlijke handelspraktijken op het niveau van de Gemeenschap.

Euro - De Commissie zal de stand van zaken in de lidstaten in verband met het voorbereiden van de consumenten op de invoering van de euromunten en -biljetten vanaf januari 2002 blijven volgen en daarover verslag aan de Raad uitbrengen.

Top

Press releases
VOEDSELVEILIGHEID | VOLKSGEZONDHEID | CONSUMENTENZAKEN | DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDS-EN CONSUMENTENBESCHERMING

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs