left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd

Press releases

Bryssel den 7 maj 2001

Europeiska livsmedelsmyndigheten: Förberedelser för att inrätta livsmedelsmyndighetens rådgivande grupp startar i Bryssel

Kommissionär David Byrne har i dag påbörjat förberedelserna för att inrätta ett av nyckelorganen i den framtida Europeiska livsmedelsmyndigheten. Kommissionären talade till företrädare för de nationella livsmedelsmyndigheterna och andra behöriga organ som har ansvar för liknande uppgifter i medlemsstaterna, som i dag träffas i Bryssel för första gången som "den tillfälliga rådgivande gruppen". Syftet med mötet är att fastställa vilka myndigheter eller andra organ som ska vara de nationella motsvarigheterna till livsmedelsmyndigheten och företrädas inom den rådgivande gruppen samt att påbörja arbetet med ett närmare vetenskapligt samarbete. David Byrne erinrade företrädarna om den nyckelroll som Europeiska livsmedelsmyndigheten kommer att spela när det gäller att garantera att beslutsfattandet sker enligt beprövad vetenskap och att faror i livsmedelskedjan kan identifieras på ett tidigt stadium. Han underströk hur viktigt det nära samarbetet mellan livsmedelsmyndigheten och de nationella livsmedelsmyndigheterna är för att fullgöra livsmedelsmyndighetens uppgift när det gäller att förbättra konsumenternas förtroende för livsmedlens säkerhet.

"Kommissionen har engagerat sig för att Europeiska livsmedelsmyndigheten ska kunna påbörja sitt arbete snarast. Jag har tagit initiativet till att inrätta denna grupp som en förelöpare till livsmedelsmyndighetens rådgivande grupp, eftersom jag vill att livsmedelsmyndigheten ska kunna starta så snart som möjligt. Det är på tiden att vi börjar slå samman de vetenskapliga och tekniska resurserna och inrättar ett integrerat vetenskapligt nätverk mellan europeiska och nationella myndigheter. Vi behöver samla de främsta vetenskapliga livsmedelsexperterna i medlemsstaterna i den rådgivande gruppen för att klargöra hur resultaten av olika riskvärderingsmetoder ska bedömas, så att konflikter och motsättningar i möjligaste mån kan undvikas. Den verkställande direktören kan inte utses innan den förordning som inrättar myndigheten har antagits och en ny enhet har bildats. Men på vetenskaplig och teknisk nivå kan vi redan påbörja vårt arbete, och det ska vi också göra", sade David Byrne.

Europeiska kommissionen har tagit initiativet till att sammankalla den tillfälliga vetenskapliga gruppen som en del av förberedelserna för att få en snabb start för livsmedelsmyndigheten. Förslaget till en förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning och om inrättande av Europeiska livsmedelsmyndigheten lades fram av Europeiska kommissionen den 8 november förra året. Förslaget håller för närvarande på att granskas av Europaparlamentet och rådet. Europaparlamentet ska enligt planerna anta sin ståndpunkt vid mötet den 12 juni. Det svenska ordförandeskapet arbetar för att rådet ska anta en gemensam ståndpunkt för den 1 juli.

I förordningen definieras den rådgivande gruppen som ett av de fyra huvudorganen i den framtida livsmedelsmyndigheten. De övriga organen är den verkställande direktören med erforderlig personal, styrelsen samt de vetenskapliga panelerna. Den rådgivande gruppen kommer att ha en nyckelroll när det gäller att se till att det vetenskapliga och tekniska samarbetet löper smidigt och att man på ett tidigt stadium ska kunna identifiera problematiska och motstridiga vetenskapliga yttranden. Ordförande för den rådgivande gruppen kommer att vara myndighetens verkställande direktör. Gruppen kommer att bestå av företrädare för alla medlemsstater. Dess huvudsakliga uppgift är att ge råd till den verkställande direktören vid utförandet av dennes uppgifter. Medlemmarna i gruppen måste agera oberoende och i allmänhetens intresse. De måste avge en åtagandeförklaring och en intresseförklaring som ska offentliggöras.

Den rådgivande gruppen kommer att vara direkt involverad i försöken att lösa motstridiga vetenskapliga yttranden mellan EU och myndigheterna i medlemsstaterna. Den ska ge råd till den verkställande direktören vilka vetenskapliga och tekniska uppgifter som ska prioriteras för att undvika dubbelarbete. Den rådgivande gruppen kommer särskilt i början av livsmedelsmyndighetens arbete att spela en viktig roll för att inrätta vetenskapliga nätverk och främja samarbetet mellan de tekniska organen.

Den tillfälliga vetenskapliga rådgivande gruppen planeras ha flera sammanträden under detta år för att diskutera en rad frågor av vetenskapligt och tekniskt intresse. Många medlemsstater har under senare år organiserat om sina livsmedelsorgan. Andra medlemsstater håller på att vidta liknande åtgärder. Det är därför viktigt att på detta tidiga stadium kunna fastställa vilka de nationella motsvarigheterna till Europeiska livsmedelsmyndigheten är.

Top

Press releases
SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs