left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse

Press releases

Bruxelles, den 7. maj 2001

Den Europæiske Fødevaremyndighed: Forberedelserne til oprettelsen af det rådgivende forum for EFM påbegyndt i Bruxelles

Kommissær David Byrne indledte i dag forberedelserne til oprettelsen af et af de vigtigste organer i den kommende Europæiske Fødevaremyndighed (EFM). Kommissæren talte til repræsentanter for de nationale institutter for fødevaresikkerhed og andre kompetente organisationer i medlemsstaterne, som er ansvarlige for opgaver svarende til EFM's. Disse repræsentanter mødes for første gang i dag i Bruxelles i et 'midlertidigt videnskabeligt rådgivende forum'. Formålet med mødet er at udpege de agenturer eller andre instanser, som svarer til EFM på medlemsstatsniveau, og som bliver repræsenteret i det rådgivende forum, og at indlede et tættere videnskabeligt samarbejde. David Byrne gjorde repræsentanterne opmærksom på, at EFM som en af sine centrale opgaver skal sikre, at de politiske beslutninger træffes på et solidt videnskabeligt grundlag, og at nye risici i fødevarekæden opdages i god tid. Han understregede betydningen af et tæt samarbejde mellem EFM og de nationale fødevaresikkerhedsmyndigheder om gennemførelsen af EFM's opgaver og i sidste ende om forbedring af forbrugernes tillid til, at fødevarerne er sikre.

"Jeg har taget initiativ til at oprette denne gruppe som en forløber for EFM's rådgivende forum, fordi jeg ønsker at få EFM sat i gang snarest muligt. Det er på høje tid, at vi begynder at samle vore videnskabelige og faglige ressourcer og danner et integreret videnskabeligt netværk mellem EU og de nationale myndigheder. Vi har brug for at få nationale topeksperter i fødevarespørgsmål samlet omkring bordet i EFM's rådgivende forum, således at vi kan løse og helst undgå konflikter og modstridende metoder i og resultater af risikovurderinger. Kommissionen er opsat på, at Den Europæiske Fødevaremyndighed indleder sit arbejde så hurtigt som muligt. Der kan ikke udpeges en administrerende direktør, før retsakten om oprettelse af Fødevaremyndigheden er vedtaget og en ny juridisk enhed er dannet. Men på det videnskabelige og faglige plan kan vi allerede nu handle, og det bør vi også gøre" sagde David Byrne.

Europa-Kommissionen tog initiativ til at sammenkalde det midlertidige videnskabelige rådgivende forum som led i forberedelserne til en hurtig lancering af EFM. Forslaget til forordning om de generelle principper og krav i fødevarelovgivning og om oprettelse af Den Europæiske Fødevaremyndighed blev fremlagt af Kommissionen den 8. november sidste år. Forslaget er for øjeblikket til behandling i Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Europa-Parlamentet skal efter planen vedtage sin holdning på mødet den 12. juni. Det svenske formandskab arbejder på at kunne vedtage Rådets fælles holdning inden den 1. juli.

I forordningen beskrives det rådgivende forum som et af de fire centrale organer i den kommende EFM. De andre er den administrerende direktør og hans/hendes medarbejdere, bestyrelsen og de videnskabelige ekspertpaneler. Det rådgivende forum får en central rolle, fordi det skal sørge for, at der er et gnidningsløst videnskabeligt og fagligt samarbejde, og at problematiske og modstridende ekspertudtalelser tages op til behandling så tidligt som muligt. EFM's administrerende direktør er formand for det rådgivende forum, som skal bestå af repræsentanter fra hver medlemsstat, og det har et bredt mandat til at rådgive den administrerende direktør om udførelsen af dennes opgaver. Medlemmerne af det rådgivende forum skal være uafhængige og handle i almenhedens interesse. De skal afgive en loyalitetserklæring samt en erklæring om, at deres deltagelse ikke afstedkommer interessekonflikter, og disse erklæringer offentliggøres.

Det rådgivende forum vil blive direkte inddraget i bestræbelserne på at løse problemer vedrørende modstridende ekspertudtalelser mellem EU og de nationale myndigheder. Det skal rådgive den administrerende direktør om fastsættelse af prioriterede videnskabelige og faglige arbejdsopgaver og om undgåelse af dobbeltarbejde. Det rådgivende forum får navnlig i de tidlige faser en vigtig rolle, nemlig ved oprettelsen af videnskabelige netværker og i samarbejdet mellem de faglige organer.

Det midlertidige videnskabelige rådgivende forum skal efter planen mødes flere gange inden årets udgang for at drøfte en række spørgsmål vedrørende det videnskabelige og faglige samarbejde. Mange medlemsstater har i de senere år ændret den måde, hvorpå deres fødevareadministrationer er organiseret. Andre medlemsstater overvejer lignende skridt. Det er derfor vigtigt at udpege de parter, der svarer til Den Europæiske Fødevaremyndighed på nationalt plan på dette tidlige tidspunkt.

Top

Press releases
FØDEVARESIKKERHED | FOLKESUNDHED | FORBRUGERANLIGGENDER | GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs