left
  slide
right
transtrans
 

de en fr sv

Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd

Press releases

Bryssel, den 9 april 2001

Debatten om livsmedelskvalitet fortsätter i Östersund

Till följd av den EU-omfattande debatt om livsmedelskvalitet som kommissionärerna Byrne och Fischler inledde i början av mars 2001 kommer en översyn av systemen för jordbrukens livsmedelsproduktion att ha en given plats på EU:s dagordning. Detta kommer sannolikt att betonas ytterligare vid de överläggningar som de 15 medlemsstaternas jordbruksministrar håller i Östersund i morgon. Ordförandeskapet hade sammankallat det informella ministermötet för en ingående diskussion om alla politiska nyckelfrågor rörande livsmedelskedjan. EU-politiken har utvecklats från fokusering på kvantitet (som har säkerställts) till säkra livsmedel (som är en given målsättning). Samtliga aktörer i livsmedelskedjan måste i högre grad uppmärksamma frågor rörande kvalitet i vidast tänkbara mening. Den viktigaste frågan för framtiden är att nå en hållbar verksamhet.

I en kommentar till de frågor som skall diskuteras sade kommissionär Franz Fischler följande: "Människorna i Europa vill ha god och hälsosam mat. Detta är ett grundläggande krav av avgörande betydelse för såväl konsumenter som jordbrukare. Vi måste kontinuerligt säkerställa att omsorg om grödor, miljö och djur råder då vår produktion odlas, föds upp eller skördas. Vid utvecklingen mot ett hållbart jordbruk måste vi verka i samförstånd med jordbrukarna, eftersom de utgör det första ledet i livsmedelskedjan. Framtiden för våra livsmedel är tillika framtiden för våra jordbrukare."

Kommissionär Byrne sade följande: "Konsumenterna har givit uttryck för en tilltagande oro för hållbarheten hos de moderna europeiska jordbruksmetoderna och för deras inverkan på livsmedelskedjan. Allt fler människor oroas av de produktionsmetoder som används vid jordbruken och inom livsmedelsindustrin, vilket leder till krav på förändringar. Vi lyssnar till denna oro och bidrar till att åstadkomma förändringar. Ett nyckelområde som vi studerar är förhållandet mellan pris och kvalitet."

Kommissionen välkomnar den konstruktiva roll som överläggningarna i Östersund kan spela när det gäller att åstadkomma konstruktiva öppningar i debatten om livsmedelskvalitet. Diskussionerna förväntas föras under tre allmänna rubriker - produktion, konsumenter och samhällets roll. Eftersom det är ett informellt rådsmöte kan inga formella slutsatser förväntas, men det kommer troligen att råda samförstånd bland medlemsstaterna kring kommissionens debatt om livsmedelskvalitet och uppfattningen lär vara att det brådskar att göra samtliga aktörer inom livsmedelskedjan i alla medlemsstater delaktiga i större utsträckning.

Som en del av sin åtgärdsplan( 1) för att främja debatten angav de båda kommissionärerna följande särskilda evenemang:

Tyskland Rundabordsdiskussion - Berlin, 7 juni 2001

Frankrike Rundabordsdiskussion - Paris, 11 juli 2001

Belgien Diskussion på Internet (chat) - 6 juni 2001 kl. 18:00

De rundabordsdiskussioner som kommer att anordnas i samtliga medlemsstater under de kommande nio månaderna innebär att kommissionärerna sammanträffar med aktörer från alla led i livsmedelskedjan, dvs. från primärproduktion och bearbetningsindustri till detaljhandel och konsumenter. Diskussionen på Internet gör det möjligt för ett stort antal medborgare från hela EU att uttrycka åsikter och ställa frågor direkt till kommissionärerna.

Kommissionärerna tillkännagav också att man, tillsammans med Philippe Busquin, som är kommissionär med ansvar för forskningsfrågor, kommer att leda en rundabordsdiskussion om forskningens roll när det gäller livsmedelskvalitet. Datum och plats för detta kommer att fastställas senare.

Forskningen spelar en viktig roll för initiativ för säkra livsmedel och livsmedelskvalitet inom hela EU. Det femte ramprogrammet innebär att 500 miljoner euro tilldelas livsmedelsforskning mellan 1998 och 2002. Över 600 miljoner euro har avsatts särskilt för liknande forskning från och med 2003 till och med 2006 under nästa ramprogram.

Bland den forskning som bedrivs kan nämnas följande projekt:

- Ekologiskt jordbruk - europeiskt nätverk för samordning av forskning om ekologiskt jordbruk.

- Djurtransporter/köttkvalitet - minimering av de faktorer som skapar stress för boskapen vid hantering och transport, i syfte att förbättra såväl djurhälsan som köttets kvalitet.

- Fårkött - användning av genetik för att förbättra kvalitet och säkerhet hos produkter från får.

- Djupfrysta livsmedel - bevarande av kvalitet och säkerhet hos djupfrysta livsmedel inom hela distributionskedjan.

- Celiaki (glutenöverkänslighet) - utredning av hur utbrett det är inom EU, beskrivning av den genetiska bakgrunden och kartläggning av utlösande faktorer.

Top

Press releases
SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs