left
  slide
right
transtrans
 

de en fr sv

Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd

Press releases

Bryssel den 9 april 2001

Djurtransport: Kommissionen antar ett förslag om förbättring av förhållandena när det gäller långa djurtransporter

Europeiska kommissionen har idag antagit ett förslag om nya bestämmelser för långa transporter av hästar, getter, får och grisar. Förslaget inför vetenskapliga normer för kontroll av ventilation, temperatur och fuktighet i lastbilar som transporterar djurbesättningar på resor som varar längre än åtta timmar. Lastbilarna måste även vara utrustade med ett övervaknings- och varningssystem som registrerar fuktigheten och temperaturen. De nya bestämmelserna grundas på vetenskapligt råd och på en rapport förra året från kommissionen. I den fastställs problemen när det gäller hälsa och välbefinnande under långa transporter.

"Jag är glad att vi nu gör konkreta förbättringar när det gäller djurens hälsa och välbefinnande vid långa transporter" , sade David Byrne , ledamot av kommissionsledamoten för hälsa och konsumentskydd. "Långa transporter bör snarare vara undantag än regel. När det är nödvändigt måste de göras under sådana förhållanden att djuren inte utsätts för fara eller åstadkommer onödigt lidande. Jag vill säga att det är helt klart att vi ser mycket allvarligt på problemen med djurtransporter och vi kommer att göra allt som ligger inom vår befogenhet att lösa dem. Dagens förslag är ytterligare ett steg i den riktningen".

De nya bestämmelserna grundas på råd från Vetenskapliga kommittén för djurens hälsa och välbefinnande. Kommittén drog slutsatsen att termisk stress är ett av de främsta problemen när det gäller hälsa och välbefinnande för djuren under transporter. Kommittén definierade en skala för temperatur och fuktighet som ligger inom godtagbara gränser för transport av olika typer av djur. Vetenskapsmännen rekommenderade även att fordonen skulle ha ett övervaknings- och varningssystem som registrerar temperatur och fuktighet så att åtgärder kan vidtas vid behov.

Kostnaderna för de nya bestämmelserna, som beräknas uppgå till mellan 3 och 5 % av de totala kostnaderna för lastbilen, måste vägas mot fördelarna både när det gäller djurens välbefinnande och i ekonomiska termer. Förbättrad ventilation minskar dödligheten under transport och djuren kommer fram till slutmålet i bättre skick.

Dagens förslag syftar till att uppdatera befintliga gemenskapsbestämmelser om skydd av djur under transport. Gällande lagstiftning kräver redan att transport av alla djur skall utföras av officiellt godkända transportföretag och måste respektera maximal beläggningsgrad och högsta tillåtna restid. För djurtransporter som varar över åtta timmar krävs en godkänd färdplan, att uppgraderade fordon används och att vilotid vid godkända mellanstationer för utfodring, vattning etc respekteras.

Förslaget kommer att lämnas till rådet för antagande. Europaparlamentet kommer att rådfrågas om kommissionens förslag. När det antagits av rådet, kommer nya fordon att vara utrustade enligt de nya normerna fr.o.m. januari nästa år. Äldre fordon måste uppfylla de nya normerna senast den 31 december 2003

Den fullständiga texten av förslaget finns på:

http://ec.europa.eu/food/fs/aw/aw_transport_init_en.html

Rapporten från Vetenskapliga kommittén för djurs hälsa och välbefinnande om mikroklimat i fordon för djurtransport finns på:

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scah/out35_en.html

Top

Press releases
SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs