Sökväg

Titel

Samråd om översynen av förordningen om konsumentskyddssamarbete

Målgrupp

Samrådet är öppet för alla som berörs eller har ett intresse av tillsynen över konsumentskyddslagstiftningen på den inre marknaden (t.ex. avdelningar för konsumentpolitik, tillsynspersonal, behöriga myndigheter, tillsynsorgan, konsumenter, konsumentorganisationer, företag, branschorganisationer, internationella kontrollorganisationer och forskare).

Samrådsperiod

Från 11.10.2013 till 31.01.201413.02.2014

Syfte

EU har tagit fram stränga regler för att skydda konsumenternas ekonomiska intressen och skapa lika villkor för företag och konsumenter på den inre marknaden. Nätverket för konsumentskyddssamarbete hjälper de nationella tillsynsmyndigheterna att samarbeta för att se till att reglerna följs och agera mot överträdelser över gränserna.

Regler och villkor för de nationella myndigheternas nätverkssamarbete med kommissionen fastställs i förordningen om konsumentskyddssamarbete (2006/2004/EG). Där fastställs bland annat hur man begär ömsesidigt bistånd vid konkreta brott mot EU-lagstiftningen där flera EU-länder är inblandade. Enligt förordningen får en nationell myndighet använda sina administrativa befogenheter för att hantera överträdelser som begåtts av ett företag i det egna landet, men som skadar konsumenternas kollektiva intressen i ett annat EU-land. De problem och överträdelser som nätverket tar hand om hänger ihop med ett stort antal EU-direktiv och EU-förordningar som bland annat gäller otillbörliga eller vilseledande affärsmetoder, oskäliga avtalsvillkor, konsumenternas rätt till information, garantier och särskilda rättigheter vid distansförsäljning och e-handel. Myndigheterna i nätverket genomför varje år en samordnad kontroll av webbplatser i en viss bransch (så kallad sweep) för att se om de följer EU:s konsumentlagstiftning och vidta åtgärder där så behövs.

Det har nu gått fem år sedan förordningen trädde i kraft. Det är dags att se hur den fungerar, om den lever upp till målen eller om den behöver ändras och hur den i så fall kan förbättras. Med hjälp av en översyn ska kommissionen därför ta fram en rapport om hur förordningen fungerar och föreslå lämpliga åtgärder för Europaparlamentet och rådet under 2014.

Som ett första steg i översynen gjordes 2012 en oberoende utvärdering som kom fram till att förordningen underlättar tillsynen och gynnar konsumenter, företag och myndigheter. I utvärderingen rekommenderas en rad förtydliganden och förbättringar när det gäller myndigheternas befogenhetsområden och skillnaderna mellan de nationella förfarandena. Dessutom bör man förbättra samordningen, varningssystemen och informationsutbytet och ge kommissionen en starkare roll. Europeiska konsumentkonferensen i mars 2013, där 480 företrädare för olika intressegrupper samlades, bekräftade att tillsynen måste skärpas och att förordningen måste ses över för att bli mer effektiv.

Det här samrådet är nästa steg i översynen och ska samla in aktörernas synpunkter på hur man kan ändra förordningen så att den skyddar konsumenternas ekonomiska intressen i EU på ett bättre och effektivare sätt.

Så här lämnar du ditt bidrag

Gå direkt till webbenkäten

Enkäten består av följande delar:

  • Uppgifter om deltagaren
  • Huvudproblem och möjligheter att förbättra tillsynen över konsumentskydds­lagstiftningen
  • Förbättring av metoderna för att upptäcka överträdelser
  • Förbättring av de nationella myndigheternas möjligheter att uppfylla sina samarbets­skyldigheter
  • Åtgärder mot vanliga överträdelser på den inre marknaden

Vi ber dig att motivera dina svar med konkreta exempel och eventuella stöduppgifter.

Observera: Efter 90 minuters inaktivitet loggas du ut och dina svar försvinner. Vi rekommenderar därför att du förbereder dina svar offline med hjälp av enkätens pdf-version.

Öppna enkätenpdf(83 KB) Visa översättning av föregående länk български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) offline (pdf)

Om du företräder en intresseorganisation, måste du först registrera dig i det gemensamma öppenhetsregistret och godkänna registrets uppförandekod.

En sammanfattning av samrådet kommer att publiceras på internet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter Visa översättning av föregående länk English (en) kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

Kontakt

E-post: sanco-b5@ec.europa.eu

Postadress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor
Enhet B5 – Konsumentlagstiftning och europeiska konsumentcentrum
1049 Bryssel
BELGIEN

Bakgrundsmaterial

Färdplan för översynen av förordningen om konsumentskyddssamarbete:pdf Visa översättning av föregående länk 
Information om förordningen om konsumentskyddssamarbete, tvåårsrapporter om genomförandet och extern utvärdering:xml Visa översättning av föregående länk 
Konsumentkonferens om tillsynen över konsumentskyddslagstiftningen, mars 2013 – diskussionsunderlag:pdf Visa översättning av föregående länk