Cosán nascleanúna

Teideal

Comhairliúchán Poiblí: Athbhreithniú ar an Rialachán maidir le Comhar um Chosaint Tomhaltóirí

Spriocghrúpaí

Tá an comhairliúchán seo oscailte do pháirtithe leasmhara agus dóibh siúd uile a bhfuil spéis acu i gcearta tomhaltóirí thar theorainneacha náisiúnta laistigh den Mhargadh Aonair a fhorfheidhmiú (e.g. rannóga beartais tomhaltóirí na mBallstát, oifigigh forfheidhmiúcháin, údaráis inniúla, rialtóirí margaidh, tomhaltóirí agus eagraíochtaí tomhaltóirí, gnólachtaí agus a gcomhlachais, eagraíochtaí idirnáisiúnta forfheidhmithe, lucht acadúil).

Tréimhse

Ón 1 1 .10.2013 go 31.01.201413.02.2014.

Cuspóir

Tá sraith dhocht rialacha leagtha amach ag an AE maidir le leasa eacnamaíocha na dtomhaltóirí trí chothrom iomaíochta a chinntiú do chuideachtaí agus coinníollacha cothroma tomhaltais a chur ar fáil do shaoránaigh sa mhargadh aonair. Bunaíodh an líonra Comhair um Chosaint Tomhaltóirí chun cur ar chumas údarás náisiúnta forfheidhmiúcháin bheith ag obair i ndlúthchomhar le chéile chun comhlíonadh na rialacha sin a chinntiú agus chun dul i ngleic le cásanna sáruithe trasteorann.

Tá na rialacha agus na coinníollacha maidir leis an gcomhar idir na húdaráis náisiúnta agus an Coimisiún sa líonra seo leagtha amach i Rialachán (2006/2004/CE) maidir le Comhar um Chosaint Tomhaltóirí (CPC). Sa Rialachán CPC tugtar sásraí le haghaidh iarrataí ar chúnamh frithpháirteach chun aghaidh a thabhairt ar sháruithe nithiúla ar reachtaíocht an AE a bhaineann le dhá thír ar a laghad de chuid an AE. Laistigh den scéim sin, féadfaidh údarás náisiúnta a chumhachtaí riaracháin a úsáid chun déileáil le sáruithe arna ndéanamh ag cuideachta atá lonnaithe ina chríoch ach a dhéanann dochar do leas coiteann tomhaltóirí i dtír eile san AE. Baineann saincheisteanna agus cásanna sáraithe a ndéileálann an CPC leo le líon suntasach Treoracha agus Rialachán AE, agus féadfar ábhair a chumhdach ar nós: cleachtais tráchtála éagóracha nó mhíthreoracha, téarmaí éagóracha conartha, cearta tomhaltóirí chun faisnéise, cearta ráthaíochta agus cearta sonracha i gcásanna ciandíolacháin nó ríomhthráchtála. Gach bliain, déanann na húdaráis sa líonra CPC scagadh comhordaithe ar shuíomhanna gréasáin ('scuabadh') in earnáil áirithe chun a sheiceáil an gcomhlíonann sí dlíthe tomhaltóirí an AE agus chun obair leantach a dhéanamh ar sháruithe a d'fhéadfadh bheith ann.

Cúig bliana tar éis a theacht i bhfeidhm, táthar chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú an Rialacháin seo lena measúnú an bhfuil sé ag baint amach na gcuspóirí atá aige nó an bhfuil gá lena threisiú agus conas is féidir feabhas a chur air. Ar bhonn an athbhreithnithe, tabharfaidh an Coimisiún tuairisc ar fheidhmiú an Rialachán CPC agus cuirfidh sé a bharúil maidir le bearta iomchuí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle in 2014.

Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe, rinneadh meastóireacht neamhspleách in 2012. Baineadh de thátal dearfach as go raibh breisluach forfheidhmiúcháin foriomlán a tháinig as an gcreat CPC agus go raibh sochair ann do thomhaltóirí, do ghnólachtaí agus d'údaráis. Moladh roinnt soiléirithe agus feabhsuithe i réimsí na gcumhachtaí atá ar fáil d'údaráis náisiúnta agus i réimse na hilroinnte ar nósanna imeachta náisiúnta. Iarradh comhordú feabhsaithe, córais rabhaidh níos fearr agus comhroinnt faisnéise níos fearr agus ról níos láidre don Choimisiún freisin. Ag Cruinniú Mullaigh Eorpach na dTomhaltóirí, a tionóladh i Márta 2013, ar ar fhreastal 480 ionadaí ó ghrúpaí éagsúla páirtithe leasmhara, deimhníodh an gá le dlús a chur le hiarrachtaí forfheidhmiúcháin agus le féachaint arís ar an sásra CPC lena éifeachtúlacht a mhéadú.

Comhpháirt eile thar a bheith tábhachtach den phróiseas athbhreithnithe is ea an comhairliúchán poiblí seo, lena mbeartaítear barúlacha páirtithe leasmhara a fháil faoi na roghanna is fearr le feidhmiú agus éifeachtacht an Rialacháin CPC a fheabhsú chun leasa eacnamaíocha tomhaltóirí a fhorfheidhmiú san AE.

Conas d'aiseolas a chur isteach

Chun teacht ar an gceistneoir ar línecliceáil anseo [nasc chuig IPM]

Tá na comhpháirteanna seo a leanas sa Cheistneoir:

  • An freagróir a shainaithint
  • Príomhdhúshláin agus príomhfhéidearthachtaí chun forfheidhmiú ceart tomhaltóirí a fheabhsú
  • Feabhas a chur ar an modheolaíocht chun sáruithe a shainaithint
  • Cur le hacmhainn údarás náisiúnta a gcuid dualgas CPC a chomhlíonadh
  • Dul i ngleic le sáruithe forleathana sa Mhargadh Aonair

Iarrtar ar fhreagróirí breiseolas a chur lena bhfreagraí sa cheistneoir, samplaí nithiúla a thabhairt, agus aon uair is féidir, sonraí tacaíochta ábhartha atá ar fáil dóibh a thabhairt.

Tabhair faoi deara: Má fhágann tú an fhoirm oscailte gan bhaint leis ar feadh níos mó ná 90 nóiméad, beidh d'am istigh ar an ríomhaire agus caillfear do fhreagraí. Ar an ábhar sin, b'fhéidir gur mhian leat do chuid aiseolais a ullmhú ar dtús as líne ag baint úsáide as an leagan pdf den chomhairliúchán seo.

Breathnaigh ar an gceistneoirpdf(83 KB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) as líne (pdf)

Má tá tú ag tabhairt freagra ar an gcomhairliúchán seo thar ceann eagraíochta a dhéanann ionadaíocht ar leasa a comhaltaí, ní mór duit clárú ar dtús sa Chomhchlár Trédhearcachta agus glacadh lena chód iompair.

Foilseofar torthaí comhiomlánaithe an chomhairliúcháin ar an idirlíon. Is rud tábhachtach é an sainráiteas príobháideachta Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) atá i gceangal leis an gcomhairliúchán seo a léamh chun eolas a fháil faoin tslí ina bpléifear le do shonraí pearsanta.

Sonraí teagmhála

ríomhphost: sanco-b5@ec.europa.eu

seoladh poist:
An Coimisiún Eorpach/Commission européenne
Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte is na dTomhaltóirí/ DG Santé et Consommateurs
Aonad B5 Forfheidhmiú agus Lárionaid Tomhaltóirí na hEorpa/Unité B5 Contrôle et Centres européens des consommateurs
B-1049 an Bhruiséil/Bruxelles
An Bheilg/Belgique

Cáipéisí tagartha

Treoirphlean don athbhreithniú ar an Rialachán CPC:pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Faisnéis faoin Rialachán CPC, tuarascálacha débhliantúla ar chur i bhfeidhm an rialacháin, meastóireacht sheachtrach:xml Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. 
Cruinniú Mullaigh na dTomhaltóirí ar fhorfheidhmiú, Márta 2013 – plépháipéar:pdf Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.