VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
 
Kontaktperson | Sökning på EUROPA  
 
  Generaldirektörens uppdrag
 

Generaldirektörens
karriär


Generaldirektörens
uppdrag


Organisationsplan


Kontakt


 

Energi och transport står i centrum för EU:s politik

Transport och energi står i centrum för EU:s politik och påverkar i hög grad medborgarnas vardagsliv. Områden kan inte förenas utan dessa broar mellan länder och folk, och avskaffandet av barriärer mellan medlemsstaterna har underlättat den fri rörligheten för människor och varor. Planerna för transportpolitiken drogs upp redan 1957 och syftar till att skapa en hållbar rörlighet som både främjar EU:s konkurrenskraft och medborgarna, skapar högre säkerhet och trygghet och ökade rättigheter. Den är en central punkt i Lissabonagendan och bidrar till att skapa social och territoriell enhet i EU. Energipolitiken härstammar också från den europeiska integrationens begynnelse, med EKSG-fördraget om kol och stål och Euratomfördraget om civil användning av kärnkraft. Energipolitiken tog emellertid riktig fart på 1990-talet när det skapades en inre marknad för elektricitet och gas, när man började främja nya energikällor och när man skapade en mer samordnad arbetsmodell för att säkra energiförsörjningen.

GD Energi och transport – struktur och arbetsuppgifter

Sedan i juni 2008 har Antonio Tajani,, viceordförande i kommissionen, ansvaret för transportpolitiken, och kommissionär Andris Piebalgshar ansvaret för energipolitiken. Generaldirektratet för energi och transport leds av Matthias Ruete, och har mer än 1 000 anställda vid tio direktorat som ligger i Bryssel och Luxemburg. De två direktoraten i Luxemburg arbetar med samordningen av kärnkraftspolitiken, kärnkraftsskyddet och strålskyddsinspektioner. Generaldirektoratet granskar byråerna för flygsäkerhet, sjösäkerhet och järnvägssäkerhet, liksom det gemensamma företaget Galileo och den europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS. Intelligent Energy Europe Executive Agency, som genomför ekonomiska stödprogram inom energisektorn, och Euratoms försörjningsbyrå, som övervakar import av kärnmateriel rapporterar också till generaldirektoratet.  

Förutom arbetet med att utveckla gemenskapens politik för energi och transport och hantera statliga stöd, är generaldirektoratet ansvarigt för förvaltningen av de ekonomiska stödprogrammen för de transeuropeiska nätverken samt teknisk utveckling och innovation, och hanterar i genomsnitt en miljard euro om året under perioden 2000–2006.

De åtgärder som har genomförts under de senaste åren har inneburit avsvärda förändringar av det europeiska landskapet.

 • Inom ramen för Lissabonstrategin håller det på att skapas en inre marknad för transport och energi, vilket gör EU mer konkurrenskraftigt: syftet med denna nya, integrerade marknad är att garantera effektiv leverans av tjänster till rimliga priser.
   

 • Det byggs infrastruktur - och nätverk av hög kvalitet; riktiga huvudleder som korsar hela Europa och främjar den europeiska ekonomin.
   

 • En europeisk samhällsmodell håller gradvis på att utvecklas för att se till att de tjänster som levereras håller högsta kvalitet och att konsumenterna har grundläggande rättigheter.
   

 • Effekten på miljön är stor. 94 % av de koldioxidutsläpp som orsakas av människor2 kommer från energisektorn. Den energi som används inom transporterna producerar mer är 28 % av dessa utsläpp, och detta under en tid när EU måste vidta de åtgärder som krävs för att genomföra Kyotoprotokollet. Det måste träffas viktiga val på området för energi och transport, och EU kommer att vara bundet av dem under de kommande 20 åren.
   

 • Säkerhetskraven ökar. Isolerade nationella åtgärder räcker inte till för att hantera de växande gränsöverskridande och globala utmaningarna. För att bekämpa föroreningar av haven, aggressiva handlingar och otrygga vägar krävs det samordnade åtgärder från alla länder.
   

 • Globaliseringen innebär att man måste vidta kompletterande åtgärder. EU är ett redskap för organisation och lagstiftning. Frågor som rör transport och energi håller på att bli allt mer globala, men det är bara genom en beslutsam och samordnad EU-politik som det går att trygga energiförsörjningen och främja globala åtgärder som grundar sig på samarbete och ömsesidigt beroende.

Nya riktlinjer för den europeiska politiken för energi och transport

De pågående åtgärderna inom energi och transport baseras på två referensdokument från kommissionen: Grönboken “Mot en europeisk strategi för trygg energiförsörjning”, och vitboken “Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden”. I de dokumenten märks en tydlig förändring av politiken som är avsedd att skynda på de reformer som behövs, att förbereda de nya medlemsstaternas anslutning och att i högre grad rikta den europeiska politiken till medborgarna.

2005 var ett avgörande år när man såg över de senaste fem årens verksamhet och tog upp tänkbara framtidsmodeller.

Under 2005 inriktades verksamheten på en rad prioriterade frågor:

 • Arbetet för EU:s konkurrenskraft
 • Den inre marknaden har skapats,Completing the internal market: luftfartssektorn har konsoliderats (konkurrensutsättningen har gått framåt, hanteringen av slottar och markverksamheter), arbetet för en effektiv hantering av konkurrensutsättningen av järnvägstransporterna, persontransporterna med järnväg, den inre marknaden för elektricitet och gas har gått framåt.
 • Reglerna för statligt stöd för de olika typerna av transporter har setts över för att se till att de är förenliga med den gemensamma politiken och för att värna om rättvis konkurrens.
 • Den industripolitiska strategin har gått framåt i och med lanseringen av nya europeiska industriprojekt (ERTMS på järnvägen, Sesar för flygtrafikkontroll).
 • Bättre skydd för medborgarna
 • Passagerares rättigheter har utökats, oavsett om de färdas till sjöss, med järnväg, buss eller flygplan.
 • Medlemsstaternas tillämpning av de nya reglerna för passagerares rättigheter övervakas.
 • I samband med konkurrensutsättningen av naturgas och elektricitet garanterade man att företagen följde reglerna för allmännyttiga tjänster
 • Stöd till hållbar utveckling
 • Arbete med att främja en enhetlig taxering och öppen redovisning av kostnaderna för energi och transporter, för att se till att användarna för betala ett rimligt pris, och uppmuntra en omställning från vägtransporter till mer miljövänliga transportsätt.
 • Arbete för att minska efterfrågan på energi, i synnerhet genom en proaktiv politik för energieffektivitet enligt grönboken.
 • Arbete för att främja förnybara energikällor för att uppnå målet med 22 % grön elektricitet 2010.
 • Utveckla användningen av rena fordon och mer allmänt vidta åtgärder på området för ren energi och transporter i stadsområden.
 • Leverera de transeuropeiska nätverken, inklusive Galileo
 • Öka det ekonomiska stödet till de 30 projekt som förklarats vara av europeiskt intresse till 2020 och inrikta det på gränsöverskridande sträckor och sådana förbindelser som saknas.
 • Förbättra förvaltning, samordning och finansiering av de här projekten, i synnerhet genom att utse europeiska samordnare och inrätta genomförande organ som förvaltar projekten
 • Skapa en plan för att utvidga de transeuropeiska nätverken till EU:s grannländer.
 • Välja den operatör som skall sända iväg och sedan använda Galileo från 2010.
 • Förbättra säkerheten
 • Komplettera åtgärderna för sjösäkerhet med ett nytt paket som möjliggör fler kontroller och ett moderniserat ansvarssystem.  
 • Utvidga de europeiska luftfartssäkerhetsbyråernas och sjöfartssäkerhetsbyråerna ansvarsområden för att skapa ytterligare samordning och inrätta den europeiska byrån för järnvägssäkerhet och interoperabilitet.
 • Utveckla inspektions- och transportsäkerhetskontroller med hjälp av inspektioner i medlemsstaternas flygplatser och hamnar.
 • Garantera kärnkraftssäkerheten och se till att det finns strålningsskydd.
 • Bedöma trafiksäkerhetsåtgärder för att kraftigt minska antalet dödsoffer i trafiken varje år och uppmuntra till en mer harmoniserade europeisk arbetsmodell.
 • Hantera globaliseringen med hjälp av praktiskt internationellt samarbete
 • Stärka EU:s roll i internationella organisationer.
 • Förhandla fram ett avtal mellan EU och USA om ett öppet transatlantiskt luftrum.
 • Föra en mer grundlig dialog med de energiproducerande länderna, i synnerhet Ryssland.
 • Utveckla en ambitiös politik för grannländerna, i synnerhet länderna på Balkan.

ENERGI OCH TRANSPORT I SIFFROR

 • 6 % av vår energi kommer från förnybara energikällor. Målet är att det skall vara 12 % 2010.
   
 • 24,9 % av oljeimporten (EU-15) kommer från Mellanöstern och 29,8 % av importen av naturgas kommer från Ryssland.
   
 • 97,5 %: är oljan andel av bränsleförbrukningen i transportsektorn.
   
 • 8%: den procentandel som EU har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med under perioden 1990-2010.
   
 • 0,2%: den förmodade tillväxten i utsläppen av koldioxid om ingenting görs.
   
 • 7,5 miljoner arbetstillfällen: transportsektorns ekonomiska betydelse i EU.
   
 • 72%: av godstransporterna på land körs på vägarna, 17 % med järnväg, 5,5 % på vattenvägar i inlandet och 5,5 % i rörledningar.
   
 • 92 % av landtransporterna av passagerare sker på våra vägar (83 % med privata bilar, 9 % med buss) och 8 % på järnväg (7 % med järnväg och 1 % med tunnelbana eller spårvagn).
   
 • 19 % för godstransporter och 13 % för passagerare: det ökade behovet av transporter sedan 1995 (exklusive transporter till sjöss och i luften).
   
 •  84.2 % av koldioxidutsläppen från landtransporter kommer från vägtransporter.
   
 • 5,3%: minskningen i antalet trafikdödade på vägarna mellan 2000 och 2002.

 

 

 
senaste uppdatering: 16-03-2009