Navigation path

 

Posebna izjava o zasebnosti

Program Vseživljenjsko učenje – podatki, shranjeni in obdelani v elektronskih prijavnicah in Orodju za spremljanje mobilnosti

Ta izjava se nanaša na elektronske obrazce za zbiranje podatkov iz prijav in poročil ter na spletno orodje za spremljanje mobilnosti v okviru programa Vseživljenjsko učenje. Ker ta sistem vsebuje osebne podatke posameznikov, njihovo objavljanje in obdelovanje spada v okvir določil Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000. Ta izjava podrobneje opredeljuje načine uporabe osebnih podatkov in njihove zaščite v sistemu programa Vseživljenjsko učenje.

 • Kaj je namen zbiranja podatkov?
 • Katere osebne podatke se zbira v elektronskih obrazcih in Orodju za spremljanje mobilnosti?
 • Katera orodja se uporabljajo za obdelavo vaših podatkov?
 • Kdo ima dostop in kdo vpogled v vaše podatke?
 • Kako dolgo se hranijo vaši podatki?
 • Kako lahko preverite svoje osebne podatke in jih po potrebi tudi popravite?
 • Kakšni varnostni ukrepi se uporabljajo za zaščito vaših podatkov pred zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?
 • Na koga se lahko obrnete s svojimi vprašanji ali pritožbami?
 • Možnost pritožbe


Kaj je namen zbiranja podatkov?

Za namen izbora projektov morajo prijavitelji posredovati ustrezne podatke. Da bi lahko ocenila končni učinek akcij programa Vseživljenjsko učenje, mora Evropska komisija spremljati rezultate izbranih projektov. Prejemniki dotacij morajo sporočiti ustrezne podatke nacionalnim agencijam. Nacionalne agencije te podatke zberejo in na njihovi podlagi pripravijo zgoščeno poročilo Evropski komisiji. Podatki zajemajo finančne elemente (dotacije, plačila itd.) ter tudi statistične podatke (števila, države, področja itd.). Zaradi poenostavitve poročanja Evropska komisija zagotovi obrazce za poročanje prejemnikov dotacij v projektih ter Orodje za spremljanje mobilnosti (Mobility Tool) za akcije mobilnosti. Orodje za spremljanje mobilnosti je enotno orodje za vnašanje različnih podatkov in pripravo poročil. Orodje za spremljanje mobilnosti omogoča poleg vnašanja kvantitativnih podatkov tudi zbiranje končnih poročil dejanskih udeležencev mobilnosti. Večji del vprašanj je zaprtega tipa, saj je s tem omogočena boljša analizo odgovorov in ocena splošnega stanja programa z vidika uporabnikov.


Katere osebne podatke se zbira v elektronskih obrazcih in Orodju za spremljanje mobilnosti?

 • Podatki o sodelujočih organizacijah, kontaktnih osebah (naziv, ime, priimek, oddelek, delovno mesto, telefonska številka mobilnega telefona, elektronski naslov, uradni poštni naslov, poštna številka, kraj, država, regija in številka faksa).
 • Podatki o uslužbencih nacionalne agencije in Evropske komisije (naziv, ime, priimek, elektronski naslov, oddelek, delovno mesto).
 • Podatki o posameznikih, ki zaprosijo za dotacijo v okviru individualne mobilnosti (naziv, ime, priimek, datum rojstva, spol, telefonska številka, elektronski naslov, poštni naslov, poštna številka, kraj, regija in država).
 • Podatki o posebnih potrebah posameznih prijaviteljev (ali jih oseba ima ali nima) se zbirajo, če lahko vplivajo na dodelitev in/ali višino dotacije.


Katera orodja se uporabljajo za obdelavo vaših podatkov?

Podatki se zbirajo in obdelujejo ob upoštevanju standardov in telekomunikacijske infrastrukture Evropske komisije. Podatki so shranjeni v centralni bazi podatkov, ki jo upravlja Direktorat za izobraževanje in kulturo ter se nahaja v podatkovnem centru Evropske komisije v Luksemburgu.


Kdo ima dostop in kdo vpogled v vaše podatke?

 • Osebje organizacij prejemnic dotacij programa VŽU: podatki o kontaktnih osebah in udeležencih v njihovih projektih.
 • Osebje nacionalnih agencij: podatki o kontaktnih osebah prejemnika dotacije in udeležencih iz njihovih držav ter udeležencih, ki pridejo v njihovo državo.
 • Pooblaščeno osebje Evropske komisije, DG EAC: vsi podatki o kontaktnih osebah in udeležencih.

Poleg tega so po potrebi podatki lahko na razpolago naslednjim službam:

 • DG EAC, enota za notranjo revizijo (IAC),
 • službe za notranjo revizijo,
 • urad OLAF,
 • računsko sodišče.


Kako dolgo se hranijo vaši podatki?

Osebni podatki naj bi se hranili v sistemu za celoten čas trajanja programa in poročanja o projektih, ki so bili odobreni v njegovem okvirju. Podatke bo treba hraniti še 5 let po odobritvi zaključnih poročil, saj je s tem omogočeno iskanje udeležencev v primeru naknadnih zapletov, revizij ali evalvacij.


Kako lahko preverite svoje osebne podatke in jih po potrebi tudi popravite?

Na podlagi pisnega zahtevka, poslanega nadzornemu organu, lahko svoje osebne podatke preverite in zahtevate njihov popravek, preklic ali blokado. V tem primeru bo vaša zahteva upoštevana le ob izpolnjevanju pogojev iz 5. člena uredbe (EC) št. 45/2001.

Zahtevek mora biti poslan po običajni ali elektronski pošti na naslov nacionalne agencije, ki je odgovorna za upravljanje vaše mobilnosti.


Kakšni varnostni ukrepi se uporabljajo za zaščito vaših podatkov pred zlorabo ali nepooblaščenim dostopom?

Podatke varuje Evropska komisija, ki v ta namen uporablja številne varovalne ukrepe za zaščito integritete in zaupnosti elektronskih gradiv.


Na koga se lahko obrnete s svojimi vprašanji ali pritožbami?

Najprej lahko stopite v stik z nacionalno agencijo, ki upravlja vašo mobilnost (seznam nacionalnih agencij je na voljo na spletnem naslovu http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm). V Sloveniji je to Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS (http://www.cmepius.si).

Poleg tega lahko stopite v stik z:


Možnost pritožbe

V primeru spora lahko svojo pritožbo naslovite na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (EDPS), http://www.edps.europa.eu