Navigation path

 

Szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności

Program „Uczenie się przez całe życie” – dane przechowywane i przetwarzane w formie eFormularzy i w aplikacji Mobility Tool

Niniejsze oświadczenie dotyczy eFormularzy, za pomocą których składane są wnioski i raporty oraz internetowego narzędzia Mobility Tool przeznaczonego do zarządzania mobilnościami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Ze względu na fakt, że systemy te zawierają dane osobowe osób fizycznych, a ich ujawnianie i przetwarzanie podlega przepisom Rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane w tych systemach oraz w jaki sposób chronione są te dane.

 • W jakim celu zbierane są dane?
 • Które dane osobowe są gromadzone?
 • Jakie środki techniczne są wykorzystywane do przetwarzania danych?
 • Kto ma dostęp do danych i komu są one ujawniane?
 • Jak długo przechowywane są dane?
 • W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli to konieczne, zmienić je?
 • Jakie środki bezpieczeństwa podjęto w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnymi nadużyciami lub nieuprawnionym dostępem?
 • Z kim należy kontaktować się w przypadku pytań lub skarg?
 • Władze nadzorujące


W jakim celu zbierane są dane?

Aby dany wniosek został wybrany, musi on zawierać odpowiednie informacje. Komisja musi prowadzić analizę wyników projektów, aby móc dokonać oceny ogólnego rezultatu działań realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjenci dofinansowania zobowiązani są przekazywać określone dane do Narodowych Agencji. Narodowe Agencje zbierają te dane i sporządzają zwięzłe sprawozdania dla Komisji Europejskiej. Dane te obejmują elementy finansowe (granty, płatności, itp.) oraz elementy statystyczne (liczby, kraje, sektory itd.). W celu uproszczenia łańcucha raportowania, Komisja Europejska przygotowała formularze raportów dla beneficjentów projektów oraz uruchomiła internetową aplikację Mobility Tool w odniesieniu do działań związanych z mobilnością, która pozwala na wprowadzanie różnych danych w ramach ujednoliconego systemu oraz na wyszukiwanie i pobieranie odpowiednich raportów.

Oprócz gromadzenia danych ilościowych, narzędzie Mobility Tool posiada drugą funkcję służącą zbieraniu raportów końcowych (kwestionariuszy) od poszczególnych uczestników. W większości obejmują one pytania zamknięte, które pozwalają uzyskać globalny przegląd odpowiedzi (w skali od 1 do 5) i ocenić ogólne postrzeganie programu przez jego uczestników.


Które dane osobowe są gromadzone w eFormularzach i w Mobility Tool?

 • Informacje na temat osób kontaktowych w organizacjach uczestniczących (tytuł, imię, nazwisko, wydział, stanowisko, telefon, e-mail, adres, kod pocztowy, miasto, kraj, region, nr faksu).
 • Informacje na temat administratorów w Narodowej Agencji i w Komisji (tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, wydział, stanowisko).
 • Informacje na temat osoby wnioskującej o dofinansowanie z tytułu wyjazdu indywidualnego (tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, płeć (m/k), nr telefonu, adres e-mail, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, region, kraj).
 • Informacje na temat specjalnych potrzeb (tak/nie) danego wnioskodawcy zbierane są w przypadku, gdy może to mieć wpływ na ustalenia, które są konieczne, by umożliwić osobie wnioskującej udział w projekcie lub może to mieć wpływ na kwotę dofinansowania.


Jakie środki techniczne są wykorzystywane do przetwarzania danych?

Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się z zastosowaniem standardów informatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej Komisji. Dane są przechowywane w centralnej bazie danych (zarządzanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury i znajdującej się w Centrum Danych Komisji w Luksemburgu).


Kto ma dostęp do danych i komu są one ujawniane?

 • Personel organizacji będących beneficjentem programu „Uczenie się przez całe życie”: dane osób do kontaktu i uczestników projektów.
 • Personel Narodowych Agencji: dane osób do kontaktu ze strony wnioskodawcy oraz uczestników z danego kraju i uczestników przyjeżdżających do tego kraju.
 • Wyznaczony personel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury: wszystkie dane osób do kontaktu i uczestników.

Ponadto dane mogą być ujawniane następującym podmiotom, w zależności od sytuacji:

 • Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komitet ds. Audytu Wewnętrznego
 • Służba Audytu Wewnętrznego
 • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)
 • Trybunał Obrachunkowy


Jak długo przechowywane są dane?

Dane osobowe powinny znajdować się w systemie przez cały czas trwania programu i składania raportów z projektów z nim związanych. Dane muszą być przechowywane przez około pięć lat po złożeniu ostatniego raportu, aby możliwe było dotarcie do uczestników w przypadku późniejszych problemów, audytów lub ocen..


W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, sprawdzić ich poprawność i, jeżeli to konieczne, zmienić je?

Na pisemny wniosek wysłany do „Administratora danych” można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, jak również wnioskować o zmiany, usunięcie lub zablokowanie danych. Należy pamiętać, że wniosek zostanie rozpatrzony tylko wówczas, gdy będzie uzasadniony zgodnie z postanowieniami artykułu 5 Rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Wszelkie wnioski należy przesyłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres Narodowej Agencji odpowiedzialnej za zarządzanie daną mobilnością.


Jakie środki bezpieczeństwa podjęto w celu zabezpieczenia danych przed ewentualnymi nadużyciami lub nieuprawnionym dostępem?

Zbiory danych są zabezpieczane przez Komisję (i objęte są licznymi środkami bezpieczeństwa wdrożonymi przez Komisję w celu ochrony integralności i poufności elektronicznych aktywów instytucji).


Z kim należy kontaktować się w przypadku pytań lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych?

W pierwszej kolejności należy skontaktować się z Narodową Agencją odpowiedzialną za zarządzanie daną mobilnością (lista Narodowych Agencji znajduje się pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm ).

Następnie można kontaktować się z:

oraz/lub:

organem odpowiedzialnym za ochronę danych w danym kraju (wykaz krajowych organów ds. ochrony danych http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_pl.htm).


Władze nadzorujące

W przypadku konfliktu, skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS): http://www.edps.europa.eu