Navigation path

 

Īpašais privātuma paziņojums

Mūžizglītības programma- dati uzglabāti un apstrādāti sistēmā “Mobility Tool” un “Eforms”.

Šis paziņojums attiecas uz sistēmu “Eforms”, kur tiek saņemti pieteikumi un veikta datu apstrāde, kā arī uz tiešaistes projektu vadības sistēmu “Mobility Tool”, kas tiek izmantota Mūžizglītības programmas Mobilitāšu projektu administrēšanai.

Tā kā sistēmas satur fiziskas personas datus, šo datu publicēšana un apstrāde ir jāveic atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2000.gada 18.decembra Regulas Nr.45/2001 noteikumiem

Šajā privātuma paziņojumā ir skaidrots tas, kādā veidā sistēmā tiek izmantoti personas dati un kā šie dati tiek aizsargāti. Paziņojumā ir izklāstīta sekojoša informācija:

 • kāds ir datu vākšanas mērķis;
 • kāda veida dati tiek vākti;
 • kādas tehniskās ierīces tiek izmantotas datu apstrādei;
 • kam ir pieeja Jūsu informācijai un kam dati tiek izpausti;
 • cik ilgi dati tiek glabāti;
 • kādā veidā var piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to pareizību un, ja nepieciešams, tos labot;
 • kādi aizsardzības pasākumi tiek veikti, lai pasargātu informāciju no potenciālas ļaunprātīgas tās izmantošanas un neatļautas piekļuves;
 • ar ko sazināties, ja ir jautājumi vai sūdzības.
 • palīdzības dienests.


Kāds ir datu vākšanas mērķis?

Pieteicējiem ir jāsniedz informācija projektu atlases procesam. Eiropas Komisija seko līdzi projektu rezultātiem, lai varētu novērtēt kopējo Mūžizglītības programmas apakšaktivitāšu ieguvumu. Finansējuma saņēmēji iesniedz gala atskaites Nacionālajās aģentūrās. Nacionālās Aģentūras ievāc šos datus un sniedz kopsavilkumu Eiropas Komisijai. Dati satur finansiāla rakstura informāciju (piešķirtais finansējums, maksājumi utt.,), kā arī statistiku (skaits, valstis, sektori u.tml.). Lai atvieglotu atskaitīšanās kārtību, projektu īstenotājiem Eiropas Komisija ir izstrādājusi atskaišu formas, bet mobilitātes aktivitātēm- tiešsaistes sistēmu “Mobility Tool”, kur vienreizēji var ievadīt dažādus datus un, kad nepieciešams, iegūt atskaites datus.

Mobility Tool sistēmā ir pieejami ne tikai kvantitatīvie dati, tajā tiek iesniegtas arī individuālo dalībnieku gala atskaites (aptaujas anketa). Lielākā daļa no aptaujas jautājumiem ir slēgtie jautājumi, kas sniedz iespēju iegūt vispārējo pārskatu par sniegtajām atbildēm (vērtējumā no 1-5), kā arī izvērtēt lietotāju kopējo izpratni par programmu.


Kāda veida personas dati tiek vākti?

 • Informācija par dalīborganizācijas kontaktpersonu (uzruna, vārds, uzvārds, struktūrvienība, amats, mobilā tālr.nr., e-pasts, juridiskā adrese, pasta indekss, pilsēta, novads un faksa numurs);
 • Informācija par Nacionālās aģentūras un Komisijas kontaktpersonu (uzruna, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, struktūrvienība, amats);
 • Informācija par personu, kas piesakās mobilitātes finansējumam (uzruna, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, tālrunis, e-pasts, iela, numurs, pasta indekss, pilsēta, novads un valstis);
 • Informācija par individuālo pieteicēju īpašām vajadzībām (jā/nē atbilžu formā) tiek vākta tajos gadījumos, kad tas varētu ietekmēt pieteicēja iespēju piedalīties projektā vai finansējuma apjomu.


Kādas tehniskās ierīces tiek izmantotas datu apstrādei?

Datu ievākšana un apstrāde tiek veikta izmantojot Eiropas Komisijas IT standartus un telekomunikāciju inftrastruktūru. Dati tiek uzglabāti centrālajā datu bāzē, ko uztur Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, un tā atrodas Komisijas Datu centrā Luksemburgā.


Kam ir pieeja informācijai un kam dati tiek izpausti?

 • Mūžizglītības programmas saņēmējorganizāciju darbiniekiem: informācija par kontaktpersonām un projekta dalībniekiem;
 • Nacionālo aģentūru darbiniekiem: informācija par pieteicēju kontaktpersonām un izejošajiem un ienākošajiem dalībniekiem;
 • Pilnvarotiem Eiropas Komisijas un Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta darbiniekiem: visa informācija par kontaktpersonām un dalībniekiem..

Jūsu datus var izpaust šādām institūcijām:

 • Izglītības un kultūras ģenerāldirektorātam, Iekšējā audita nodaļai;
 • Iekšējā audita institūcijām;
 • Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF);
 • Eiropas Auditoru tiesai.


Cik ilgi dati tiek uzglabāti?

Personas datiem sistēmā ir jāglabājas visu programmas darbības laiku un programmas atskaitīšanas periodā. Dati ir jāglabā piecus gadus pēc gala atskaitīšanās, lai varētu izsekot dalībnieku informācijai tad, ja programmas noslēgumā rodas problēmas, vai auditu un novērtēšanas gadījumā.


Kā varat piekļūt personas datiem, pārbaudīt to pareizību un, ja nepieciešams, tos labot?

Pēc rakstiska pieprasījuma, kas nosūtīts “Controller”, Jūs varat iegūt piekļuvi personas datiem un pieprasīt to izmaiņas, atcelšanu vai bloķēšanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka šādos gadījumos pieprasījums tiks apstiprināts tikai tad, ja tas būs pamatojams saskaņā ar EK Regulas Nr.45/2001 5.pantu.

Pieprasījums ir jāsūta pa pastu vai elektroniski Nacionālajai aģentūrai, par Mobilitātes projektu atbildīgajai personai.


Kādi aizsardzības pasākumi tiek veikti, lai aizsargātu informāciju no potenciālas ļaunprātīgas tās izmantošanas un neatļautas piekļuves?

Datu kopas aizsargā Eiropas Komisija. Datu aizsardzību nodrošina arī vairāki aizsargmehānismi, ko ir ieviesusi Komisija, lai aizsargātu institūcijas elektroniskā īpašuma integritāti un konfidencialitāti.


Ar ko sazināties, ja ir jautājumi vai sūdzības par personas datu aizsardzību?

Pirmais līmenis ir Nacionālā aģentūra, kas administrē Mobilitātes projektus (saraksts ar Nacionālajām aģentūrām ir pieejams šajā saitē: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm ).

Tālāk varat sazināties ar sekojošām institūcijām:

un/vai

ar iestādi, kas Jūsu valstī ir atbildīga par datu aizsardzību (saraksts ar nacionālajām datu aizsardzības institūcijām ir pieejams šajā saitē: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_lv.htm).


Palīdzības dienests.

Konfliktu gadījumos, sūdzības var iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (EDPS) http://www.edps.europa.eu