Navigation path

 

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση – δεδομένα που αποθηκεύονται και τελούν υπό επεξεργασία στα e forms και στο Mobility tool

Δήλωση Εμπιστευτικότητας

Η παρούσα δήλωση αφορά στα δεδομένα των αιτήσεων και εκθέσεων προόδου των e-forms καθώς και στα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία του Mobility Tool για τις κινητικότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση. Η δημοσιοποίηση και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων εμπίπτει στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000. Αυτή η δήλωση εμπιστευτικότητας αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίον αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα, και τον τρόπο με τον οποίον τηρείται η εμπιστευτικότητα τους.

 • Ποιος είναι ο σκοπός της συλλογής δεδομένων;
 • Ποια προσωπικά στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν;
 • Ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;
 • Ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία;
 • Για πόσο διάστημα τηρούνται αυτά τα στοιχεία;
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και εφόσον απαιτείται να τα διορθώσετε;
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των πληροφοριών σε κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους;
 • Με ποιο άτομο μπορείτε να επικοινωνήσετε αν έχετε απορίες ή παράπονα;


Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά στοιχεία για την επιλογή των σχεδίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθήκον να εξετάσει την πρόοδο των σχεδίων προκειμένου να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη συνολική υλοποίηση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση. Οι δικαιούχοι των σχεδίων πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία στις Εθνικές Μονάδες. Οι Εθνικές Μονάδες συλλέγουν αυτά τα στοιχεία και υποβάλλουν μια σύντομη έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στοιχεία αφορούν οικονομικά δεδομένα (επιχορηγήσεις, πληρωμές, κ.λπ.) καθώς και στατιστικά στοιχεία (αριθμός συμμετεχόντων, χώρες, τομείς οικονομίας, κ.λπ.). Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τα υποδείγματα των εκθέσεων στους δικαιούχους των σχεδίων και διαχειρίζεται το on-line Mobility Tool, το οποίο επιτρέπει τη λειτουργία ενός συστήματος μοναδικής εισόδου σε αυτό και την απαραίτητη εξαγωγή των απαιτούμενων εκθέσεων.

Εκτός από την ποσοτική συλλογή δεδομένων, το εργαλείο κινητικότητας Mobility tool διαθέτει επίσης μια λειτουργία (ή τμήμα) με την οποία συλλέγονται οι τελικές εκθέσεις (ερωτηματολόγια) των συμμετεχόντων. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι κλειστές ερωτήσεις ώστε οι χρήστες να έχουν μια γενική εικόνα των απαντήσεων (σε μια κλίμακα από 1 έως 5) και να μπορούν να αξιολογούν την υλοποίηση των σχεδίων τους.


Ποια προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε στα eForms και στο Mobility tool;

 • Πληροφορίες για τα άτομα επικοινωνίας των συμμετεχόντων οργανισμών (τίτλος, όνομα, επώνυμο, τμήμα, θέση, κινητό, e-mail ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, νομός και fax)
 • Πληροφορίες για την Εθνική Μονάδα και τους αρμοδίους desk officers της Επιτροπής (τίτλος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τμήμα, θέση).
 • Πληροφορίες για το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για επιχορήγηση κινητικότητας (τίτλος, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, γένος(m/f), τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, περιοχή και χώρα).
 • Πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ανάγκες(ναι/όχι) του αιτούντος προσώπου αναφορικά με ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες να γίνουν για να επιτρέψουν στον αιτούντα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και να λάβει τη σχετική κοινοτική επιχορήγηση.


Ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των στοιχείων σας;

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με βάση τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποδομή τηλεπικοινωνιών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων (η οποία τελεί υπό τον έλεγχο και τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και βρίσκεται στο data center της Επιτροπής στο Λουξεμβούργο).


Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες;

 • Προσωπικό των δικαιούχων οργανισμών του προγράμματος Δια Βίου Μάθηση: στοιχεία των ατόμων επικοινωνίας και των συμμετεχόντων στα σχέδια αυτά.
 • Προσωπικό των Εθνικών Μονάδων: στοιχεία των ατόμων επικοινωνίας
 • Αρμόδιο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός: όλα τα στοιχεία των ατόμων επικοινωνίας

Επιπλέον, τα στοιχεία σας μπορεί να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες υπηρεσίες, όπου απαιτείται:

 • Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισμός
 • Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταπολέμησης της Απάτης OLAF
 • Ελεγκτικό Συνέδριο


Πόσο καιρό τηρούμε τα στοιχεία σας;

Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται στο σύστημα κατά τη διάρκεια του σχεδίου και την υποβολή της τελικής έκθεσης που συνδέεται με αυτό. Τα στοιχεία τηρούνται για πέντε έτη μετά την υποβολή της τελικής έκθεσης και την αποπληρωμή του σχεδίου για τη διενέργεια τυχόν συμπληρωματικών ελέγχων και αξιολογήσεων.


Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας, να ελέγχετε την ακρίβεια τους και, εάν είναι απαραίτητο, να τα διορθώνετε;

Κατόπιν γραπτού αιτήματος προς τον Διαχειριστή του συστήματος μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και να ζητήσετε την τροποποίηση, διαγραφή ή αποκλεισμό αυτών. Σημειώσατε ότι σε αυτήν την περίπτωση το αίτημά σας θα γίνει αποδεκτό μόνο εάν δικαιολογείται βάσει του άρθρου 5 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 45/2001. Οποιοδήποτε αίτημα πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση της Εθνικής Μονάδας που είναι αρμόδια για τη διαχείριση της κινητικότητάς σας.


Ποια είναι τα μέτρα ασφάλειαςπου λαμβάνονται για την αποφυγή πιθανής κακής χρήσης ή η αναρμόδιας πρόσβασης ;

Το σύνολο των δεδομένων τελεί υπό την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (καλύπτονται από τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνονται από την Επιτροπή για την προστασία της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών δεδομένων και περιουσιακών στοιχείων του κάθε οργανισμού).


Με ποιους να επικοινωνήσω αν έχω απορίες ή παράπονα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Το πρώτο επίπεδο είναι να απευθυνθείτε στην Εθνική Μονάδα που διαχειρίζεται την κινητικότητά σας (ο κατάλογος των Εθνικών Μονάδων είναι διαθέσιμος στον ιστοχώρο http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/national_en.htm ).

Επιπλέον, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με:

 • Πρόγραμμα «δια βίου μάθησης», Μονάδα B1 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός (ΓενικήΔιεύθυνση EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: eac-business-helpdesk@ec.europa.eu 
 • Στο συντονιστή της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης για την προστασία των δεδομένων: eac-data-protection@ec.europa.eu
 • Στο αρμόδιο στέλεχος προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: data-protection-officer@ec.europa.eu 

Ή/και:

Την αρμόδια αρχή για τη προστασία δεδομένων στη χώρα σας (ο κατάλογος των αρμοδίων εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων είναι διαθέσιμος στον ιστοχώρο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_el.htm).

Η προσφυγή σε περίπτωση ένστασης ή καταγγελίας μπορεί να υποβληθεί στον Ευρωπαίο Ελεγκτή Προστασίας Δεδομένων(EDPS) το http://www.edps.europa.eu