Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες συμβάσεις

Η διαφορά μεταξύ των δημόσιων συμβάσεων και των επιχορηγήσεων

Δημόσιες συμβάσεις είναι οι συμβάσεις που συνάπτει η Επιτροπή με οικονομικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων έναντι πληρωμής. Οι φορείς επιλέγονται με διαγωνισμούς.

Στην περίπτωση των επιχορηγήσεων, η Επιτροπή χρηματοδοτεί δράσεις εξωτερικών οργανισμών με επιδοτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής. Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων επιλέγονται με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Δυνατότητες για δημόσιες συμβάσεις στον τομέα των οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων


Μια σειρά μελετών και αξιολογήσεων εκπονούνται για λογαριασμό της ECFIN από εξωτερικούς αναδόχους. Επίσης, ανατίθενται συμβάσεις για τη διασφάλιση της τροφοδότησης της βάσης δεδομένων της ΓΔ ECFIN με στατιστικά στοιχεία.

Οι εξωτερικοί ανάδοχοι επιλέγονται με διαγωνισμούς.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου