Навигационна пътека

Обществени поръчки

Разликата между публичен договор и безвъзмездна помощ

Обществените поръчки включват публичните договори, които Комисията сключва със стопански оператори, за да получи услуга или продукт срещу заплащане. Операторите се избират чрез покани за търг.

Когато отпуска безвъзмездни средства, Комисията подпомога действие на външна организация посредством субсидия, защото дейността на тази организация допринася за постигане целите на политиката на ЕС. Бенефициентите на безвъзмездни средства се избират чрез покани за предложения.

Възможности за обществени поръчки в областта на икономическите и финансови въпроси


Редица изследвания и оценки се извършват за генералната дирекция от външни изпълнители. За да се гарантира притока на статистически данни за базите данни на дирекцията, също трябва да бъдат сключени редица договори, .

За да получи тези услуги, ГД ECFIN избира външни изпълнители чрез покани за участие в търг.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта