Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες συμβάσεις και επιχορηγήσεις

Τα σχέδια που αφορούν τις γενικές δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN) – οικονομική και νομισματική ένωση, διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις και χρηματοπιστωτικές πράξεις και μέσα– μπορούν να εμπεριέχουν δημόσιες συμβάσεις και επιχορηγήσεις.

Κάθε χρόνο, η Επιτροπή εγκρίνει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασίας το οποίο καλύπτει τα περισσότερα σχέδια που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις.Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και λεπτομερή στοιχεία για τις υφιστάμενες δυνατότητες χρηματοδότησης, επικαιροποιημένα σε ετήσια βάση, δημοσιεύονται σε αυτό το τμήμα.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου