Navigačný riadok

Granty

Rozdiel medzi grantom a verejnou zákazkou

Komisia poskytuje externej organizácii finančnú podporu vo forme dotácie alebo grantu, pretože činnosť danej organizácie prispieva k naplneniu cieľov politiky EÚ. Výber príjemcov grantov prebieha prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov.

V prípade obstarávania uzatvára Komisia s hospodárskymi subjektmi zmluvy s cieľom získať za odplatu služby alebo tovar. Výber subjektov prebieha prostredníctvom výziev na predkladanie ponúk.

Granty v oblasti hospodárskych a finančných záležitostí


ECFIN koordinuje harmonizované obchodné a spotrebiteľské prieskumy, ktoré sa vykonávajú v rôznych odvetviach hospodárstva v členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách.

Na účely tejto činnosti, ktorá je známa ako „Spoločný harmonizovaný program EÚ pre obchodné a spotrebiteľské prieskumy“, uverejňuje ECFIN pravidelne výzvy na predkladanie návrhov s cieľom uskutočniť výber spolupracujúcich partnerov v rámci tohto programu. Po uskutočnení výberu podpíše ECFIN s partnermi dohody o grante s mierou spolufinancovania až do výšky 50 %.

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač 
  • Zmenšiť písmo 
  • Zväčšiť písmo