Navigatsioonitee

Toetused

Toetuse ja hankelepingu erinevus

Toetuse puhul annab komisjon välisorganisatsioonile rahalist toetust subsiidiumi kujul, sest asjaomase organisatsiooni tegevus aitab kaasa ELi eesmärkide saavutamisele. Toetuse saajad valitakse konkursi korras.

Hanke puhul sõlmib komisjon ettevõtjatega hankelepingu teenuse või toote ostmiseks. Ettevõtjad valitakse hankemenetlusega, mis algab hanketeate avaldamisega.

Toetused majandus- ja rahandusküsimuste vallas

Majanduse ja rahanduse peadirektoraat koordineerib ühtlustatud ettevõtlus- ja tarbijauuringuid, mis tehakse ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide erinevates majandusharudes.

ELi ettevõtlus- ja tarbijauuringute kooskõlastatud ühisprogrammina tuntud algatuse raames avaldab majanduse ja rahanduse peadirektoraat korrapäraselt konkursikutseid programmi koostööpartnerite valimiseks. Pärast partneri väljavalimist sõlmib majanduse ja rahanduse peadirektoraat temaga kaasrahastamise lepingu kuni 50% ulatuses.

Lisatööriistad

  • Trükiversioon 
  • Tekst väiksem 
  • Tekst suurem