Διαδρομή πλοήγησης

Επιχορηγήσεις

Διαφορά μεταξύ επιχορήγησης και δημόσιας σύμβασης

Η Επιτροπή παρέχει σε εξωτερικούς οργανισμούς χρηματοδοτική βοήθεια υπό μορφή επιδότησης ή επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες των οργανισμών αυτών συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της κοινοτικής πολιτικής. Οι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων επιλέγονται βάσει προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή συνάπτει συμβάσεις με επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων έναντι πληρωμής. Οι επιχειρήσεις αυτές επιλέγονται βάσει διαγωνισμών.

Επιχορηγήσεις στον τομέα των οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων


Η ΓΔ ECFIN συντονίζει τη διεξαγωγή εναρμονισμένων ερευνών συγκυρίας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές για διάφορους κλάδους της οικονομίας στις χώρες της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

Για τη δραστηριότητα αυτή – γνωστή ως «Κοινό Εναρμονισμένο Πρόγραμμα Ερευνών Συγκυρίας σε Επιχειρήσεις και Καταναλωτές» – η ΓΔ ECFIN δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, προκειμένου να επιλέξει εταίρους προς συνεργασία στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Αφού γίνει η επιλογή, η ECFIN υπογράφει συμφωνία επιχορήγησης με ποσοστό συγχρηματοδότησης που μπορεί να φτάσει και το 50%.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου