Навигационна пътека

Договори за безвъзмездна помощ

Разликата между договор за безвъзмездна помощ и публичен договор

Комисията предоставя финансова помощ на външни организации под формата на субсидия или безвъзмездна помощ, защото дейностите на тези организации спомагат за постигане целите на политиките на ЕС. Бенефициентите на безвъзмездните средства се избират чрез покани за предложения.

В областта на обществените поръчки, Комисията сключва договори със стопански оператори, за да получи услуга или продукт срещу заплащане. Операторите се избират чрез покани за участие в търг.

Безвъзмездни помощи в областта на икономическите и финансови въпроси


ГД ECFIN координира хармонизираните проучвания на бизнеса и потребителите, провеждани в различни икономически сектори в държавите-членки на ЕС и страните кандидатки.

За тази дейност, позната като „Съвместна хармонизирана програма за проучвания на бизнеса и потребителите“, дирекцията периодично публикува покани за предложения за подбор на партньори сътрудници по програмата. След подбора тя сключва договори за безвъзмездни средства с ниво на съфинансиране до 50%.

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат 
  • Намаляване на шрифта 
  • Увеличаване на шрифта