Διαδρομή πλοήγησης

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας

Χρηματοδότηση προγραμμάτων: δημόσιες συμβάσεις και επιχορηγήσεις

Οι δράσεις που εκτελούνται στον τομέα των οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων περιλαμβάνονται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας που εγκρίνει η Επιτροπή και το οποίο λαμβάνει τη μορφή απόφασης χρηματοδότησης.

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας παρέχει μια γενική εικόνα των διαφόρων δράσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους στους ακόλουθους τομείς:

  • Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)
  • Διεθνείς Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις
  • Χρηματοπιστωτικές Πράξεις και Μέσα

Στο εν λόγω πρόγραμμα καθορίζονται οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα και οι δημοσιονομικές πτυχές, καθώς και οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων.

Το ετήσιο πρόγραμμα υλοποιείται κυρίως στο πλαίσιο συμφωνιών δημοσίων συμβάσεων και επιχορηγήσεων. Για το σκοπό αυτό, η ECFIN διοργανώνει κατά τη διάρκεια του έτους διαγωνισμούς, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου