Διαδρομή πλοήγησης

Ακαδημαϊκές συνεισφορές

Προσκλήσεις υποβολής εργασιών; Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προσκλήσεις υποβολής εργασιών


Κάθε χρόνο, η ECFIN διοργανώνει μία σειρά διαλέξεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων στα οποία παρουσιάζονται θέματα ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) με σκοπό να βελτιωθεί η επικοινωνία με την ερευνητική κοινότητα στον τομέα των οικονομικών. Με την ευκαιρία αυτή, καλούνται οι συμμετέχοντες να καταθέσουν τις συνεισφορές τους ανταποκρινόμενοι σε μία πρόσκληση υποβολής εργασιών.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Η ECFIN εφαρμόζει δύο προγράμματα – το πρόγραμμα επισκεπτών συνεργατών και το πρόγραμμα οικονομικού σεμιναρίου – τα οποία πραγματοποιούνται συνεχώς καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι οικονομολόγοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα ή και στα δύο προγράμματα καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες:

The Visiting Fellows Programme (en)

The Economics Seminar Programme (en)

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή 
  • Σμίκρυνση κειμένου 
  • Μεγέθυνση κειμένου