Navigation path

Начална страница
Уебсайт за конкуренцията
Уебсайт на комисар Вестегер
Генерален директор
Главен икономист в областта на конкуренцията
Служители по изслушването
Годишен доклад
За контакти

Генерална дирекция „Конкуренция“

Мисия

Европейската комисия заедно с националните органи в областта на конкуренцията пряко прилага правилата на ЕС за конкуренция, членове 101-109 от Договора за функционирането на ЕС, с цел по-добро функциониране на пазарите на Съюза чрез гарантиране на равнопоставеност и лоялна конкуренция между предприятията въз основа на техните способности. Това е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло.

В рамките на Комисията Генерална дирекция „Конкуренция“ носи главната отговорност за тези правомощия за пряко прилагане. Още... pdf


Структура и персонал

 • ГД „Конкуренция“ се оглавява от Йоханес Лайтенбергер.
 • Органиграма en fr pdf
 • Главният икономист в областта на конкуренцията работи в ГД „Конкуренция“ и е пряко подчинен на генералния директор. Той предоставя независими икономически становища по дела и политики.
 • Служителите по изслушването, Михаел Алберс и Ваутер Вилс, са независими от ГД „Конкуренция“ и пряко подчинени на комисаря по конкуренция. Тяхната задача е да гарантират справедлив процес и спазване на процедурните права на страните по дело, както и да допринасят за качеството на процеса на вземане на решения при антитръстови производства и производства по сливания.

Възможности за работа

 • Постоянна и временна работа в Европейската комисия
 • Стажове:
  • Комисията предлага платени стажове.
  • ГД "Конкуренция" предлага неплатена програма за посещения на студенти магистри и докторанти, за да им даде възможност да се запознаят с нейната работа. За повече информация: COMP VISITORS SCHEME
  • Професионално обучение на национални експерти (NEPT)
   ГД „Конкуренция“ предоставя възможност на национални експерти от публични администрации да преминават професионални стажове в областта на антитръстовата политика, сливанията и държавната помощ. Стажовете се провеждат в Брюксел. Кандидатстването се извършва посредством съответните постоянни представителства към ЕС.

  • Програма за външни посетители (EVS)
   ГД „Конкуренция“ предлага неплатена програма за външни посетители (EVS) за служители на органи по конкуренцията в страни извън Европейския съюз. Основната цел е да им се предостави обучение на място в Комисията, т.е. посетителите обикновено ще бъдат зачислени към някой от отделите на ГД „Конкуренция“ — антитръст, сливания или държавна помощ, и ще се присъединят към един или няколко екипа, работещи по конкретни случаи.
   За повече информация: comp-international-relations@ec.europa.eu

  Годишен доклад за политиката в областта на конкуренцията

  В доклада се прави обзор на най-важните политически и законодателни инициативи и решения, приети от Европейската комисия в процеса на прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията.

  Годишен план за управление

  Годишният план за управление е работната програма на генералната дирекция. Той служи за изпълнението на две цели – превръщане на приоритетните инициативи и стратегически цели на Комисията в конкретни действия и осигуряване на инструмент, позволяващ на ръководството да планира, извършва последващи действия и докладва за всички дейности и ресурси на генералната дирекция.


  Годишен доклад за дейността

  В годишния доклад за дейността се представят постиженията и използваните ресурси от генералната дирекция през съответната година. Той е „огледалото“ на годишната работна програма. Той също така изпълнява ролята на доклад на генералния директор пред Комисията относно изпълнението на неговите задължения като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити при управлението на бюджета на ЕС.

  The latest available versions of the annual activity report can be found here.

  За контакти


  Адрес за посещения

  European Commission
  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Вижте карта с информация за обществения транспорт pdf