Navigation path

Начална страница
Уебсайт за конкуренцията
Уебсайт на комисар Вестегер
Генерален директор
Главен икономист в областта на конкуренцията
Служители по изслушването
Годишен доклад
За контакти

Генерална дирекция „Конкуренция“

Мисия

Европейската комисия заедно с националните органи в областта на конкуренцията пряко прилага правилата на ЕС за конкуренция, членове 101-109 от Договора за функционирането на ЕС, с цел по-добро функциониране на пазарите на Съюза чрез гарантиране на равнопоставеност и лоялна конкуренция между предприятията въз основа на техните способности. Това е от полза за потребителите, предприятията и европейската икономика като цяло.

В рамките на Комисията Генерална дирекция „Конкуренция“ носи главната отговорност за тези правомощия за пряко прилагане. Още... pdf


Структура и персонал

 • ГД „Конкуренция“ се оглавява от Александър Италиенер.
 • Органиграма en fr pdf
 • Главният икономист в областта на конкуренцията работи в ГД „Конкуренция“ и е пряко подчинен на генералния директор. Той предоставя независими икономически становища по дела и политики.
 • Служителите по изслушването, Михаел Алберс и Ваутер Вилс, са независими от ГД „Конкуренция“ и пряко подчинени на комисаря по конкуренция. Тяхната задача е да гарантират справедлив процес и спазване на процедурните права на страните по дело, както и да допринасят за качеството на процеса на вземане на решения при антитръстови производства и производства по сливания.

Възможности за работа

Годишен доклад за политиката в областта на конкуренцията

В доклада се прави обзор на най-важните политически и законодателни инициативи и решения, приети от Европейската комисия в процеса на прилагане на правото на ЕС в областта на конкуренцията.


Годишен план за управление

Годишният план за управление е работната програма на генералната дирекция. Той служи за изпълнението на две цели – превръщане на приоритетните инициативи и стратегически цели на Комисията в конкретни действия и осигуряване на инструмент, позволяващ на ръководството да планира, извършва последващи действия и докладва за всички дейности и ресурси на генералната дирекция.


Годишен доклад за дейността

В годишния доклад за дейността се представят постиженията и използваните ресурси от генералната дирекция през съответната година. Той е „огледалото“ на годишната работна програма. Той също така изпълнява ролята на доклад на генералния директор пред Комисията относно изпълнението на неговите задължения като оправомощен разпоредител с бюджетни кредити при управлението на бюджета на ЕС.

 • Годишен доклад за дейността (2012) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2011) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2010) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2009) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2008) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2007) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2006) pdf
 • Годишен доклад за дейността (2005) pdf
  • Приложение 1 – Декларация на директора по ресурсите
   Приложение 2 – Изпълнение на обобщените цели от 2004 г.
   Приложение 3 – Човешки и финансови ресурси по дейност
   Приложение 4 – Проект на годишния счетоводен отчет и финансови отчети
   Приложения 1 – 3, Приложение 4 pdf

 • За контакти


  Адрес за посещения

  European Commission
  Competition DG
  Place Madou, Madouplein 1
  1210 Saint-Josse-ten-Noode /Sint-Joost-ten-Noode
  Belgium

  Вижте карта с информация за обществения транспорт pdf