Sökväg

Presentation av Generaldirektoratet
Ansvarsområden
Organisationsschema
Mer information hittar du på webbplatsen "Ekonomisk Planering och Budget" (endast engelska, franska och tyska).

Ytterligare verktyg

Generaldirektoratet för budget – Uppdrag

GD Budgets uppdrag kan sammanfattas i följande sex punkter:

  • Att från budgetmyndigheten få fram de medel som behövs för att genomföra Europeiska unionens politik på grundval av en effektiv ekonomisk planering. GD Budget ser till att man i riktlinjedebatterna om nya politiska initiativ eller lagstiftningsåtgärder tar hänsyn till budgetaspekterna och att man i varje skede av utgiftsplaneringen tar hänsyn till prioriteringar, långfristiga program, nya politiska inriktningar och hanteringen av oförutsedda händelser som alltid kan inträffa. Detta innebär att GD Budget skall hålla gemenskapens utgifter inom den medellångsiktiga budgetplanens ramar och se till att det årliga budgetförfarandet genomförs på ett smidigt sätt genom en konstruktiv dialog mellan institutionerna. GD Budget utarbetar alltså de budgetförslag som läggs fram av kommissionen och följer upp dem ända fram till dess att de antas av budgetmyndigheten, dvs. Europaparlamentet och ministerrådet. GD Budget fördelar också resurserna mellan kommissionens generaldirektorat och tjänsteavdelningar.
  • Att handha budgetregelverket. Generaldirektoratet lägger fram förslag om och verkställer budgetbestämmelserna för upprättandet, genomförandet och kontrollen av budgeten.
  • Att sköta budgetens inkomster och utgifter i enlighet med regelverket. Som förvaltningsansvarig (”utanordnare”) för gemenskapens egna medel handhar GD Budget finansiella transaktioner med medlemsstaterna och kontrollerar att de egna medlen samlas in ordentligt. Under överinseende av kommissionens räkenskapsförare ser GD Budget till att kommissionens alla godkända utgifter blir utbetalda och att EU:s fordringar betalas in.
  • Att upprätta EU-institutionernas årliga räkenskaper. Årsredovisningar för EU:s alla institutioner utarbetas under GD Budgets ledning med hjälp av en modern bokföring som uppfyller allmänt vedertagna internationella normer och som underbyggs av ett effektivt och tillförlitligt informationssystem.
  • Att främja en sund ekonomisk förvaltning inom kommissionens tjänstegrenar. Genom sin rådgivnings- och utbildningsfunktion och genom att tillhandahålla kontroll- och förvaltningsverktyg erbjuder GD Budget kommissionens tjänsteavdelningar både en allmän ram och specifika redskap för en strikt och effektiv ekonomisk förvaltning.
  • Att rapportera om genomförandet av budgeten och bidra till att revisionsrätten skall kunna lämna en positiv revisionsförklaring. GD Budget samordnar åtgärder som ingår i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet (relationer med revisionsrätten, rådet och Europaparlamentet.) GD Budget överlämnar sålunda förslag på analyser och andra idéer gällande förvaltningen av gemenskapens medel till de huvudsakliga samtalspartnerna så att det skall bli lättare för revisionsrätten att lämna en positiv revisionsförklaring.