Navigacijska pot

Predstavitev generalnega direktorata
Naloga
Organigram
Za bolj podrobne informacije obiščite spletno stran "Finančno načrtovanje in proračun", ki je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini.

Dodatna orodja

 Naloga Generalnega direktorata za proračun

Šest glavnih nalog Generalnega direktorata za proračun je:

  • Zagotavljanje, da proračunski organ na podlagi učinkovitega finančnega programiranja odobri vire, potrebne za izvrševanje politik Evropske unije. Generalni direktorat za proračun zagotovi, da razprave glede usmeritev o novih političnih pobudah in/ali zakonodajnih ukrepih upoštevajo proračunske zmožnosti ter da načrtovanje porabe na vsaki stopnji vključuje obravnavo določenih prednostnih nalog, dolgoročnih programov, novih političnih usmeritev in upravljanja neizogibnih dogodkov, ki jih ni mogoče predvideti. To pomeni ohranjanje porabe Skupnosti v okviru srednjeročne finančne perspektive in zagotavljanje nemotenega delovanja letnega proračunskega postopka na podlagi konstruktivnega dialoga med institucijami. GD za proračun tako pripravlja proračunske predloge, ki jih predloži Komisija in jih spremlja, dokler jih ne sprejme proračunski organ, tj. Evropski parlament in Svet ministrov. Prav tako dodeljuje sredstva generalnim direktoratom in službam Komisije.
  • Upravljanje proračunskega ureditvenega okvira. Generalni direktorat predloži predloge in izvaja ureditveni okvir za vzpostavitev, izvrševanje in nadzor proračuna.
  • Izvrševanje proračuna glede prihodkov in odhodkov v skladu z ureditvenim okvirom. GD za proračun kot odredbodajalec za lastna sredstva upravlja finančne tokove z državami članicami in preverja, ali so lastna sredstva ustrezno zbrana. GD za proračun v okviru odgovornosti računovodje Komisije izvršuje plačila za vse odobrene odhodke Komisije in naloge za izterjavo.
  • Priprava letnih računovodskih izkazov institucij. Za pripravo letnih finančnih izkazov vseh institucij Unije je odgovoren GD za proračun, ki uporablja sodobni računovodski okvir v skladu s splošno sprejetimi mednarodnimi standardi in s pomočjo učinkovitega in zanesljivega informacijskega sistema.
  • Spodbujanje dobrega finančnega poslovodenja v službah Komisije. GD za proračun zaradi svojih nalog, ki so svetovanje, usposabljanje ter zagotavljanje orodij nadzora in upravljanja, službam Komisije nudi okvir in potrebne instrumente za dosledno in učinkovito finančno poslovodenje.
  • Poročanje o izvrševanju proračuna in prizadevanje, da bi Računsko sodišče sprejelo pozitivno izjavo o zanesljivosti. GD za proračun usklajuje ureditve, povezane s postopkom razrešnice (odnosi z Računskim sodiščem, Svetom in Evropskim parlamentom). Tako svojim glavnim sogovornikom predloži analize in predloge, ki zadevajo upravljanje sredstev Skupnosti, da bi Računsko sodišče lažje sprejelo pozitivno izjavo o zanesljivosti.