Navigačný riadok

Predstavenie generálneho riaditeľstva
Poslanie
Organizačná schéma
Ak hľadáte podrobnejšie informácie, navštívte stránku "Finančné plánovanie a rozpočet", ktorá je k dispozícii v angličtine, nemčine a vo francúzštine.

Ďalšie nástroje

 Úlohy Generálneho riaditeľstva pre rozpočet

Generálne riaditeľstvo pre rozpočet plní šesť hlavných úloh:

  • Zabezpečenie zdrojov od rozpočtového orgánu potrebných na implementáciu politík Európskej únie, a to na základe účinného finančného plánovania. Generálne riaditeľstvo pre rozpočet zabezpečuje, aby orientačné diskusie o nových iniciatívach politík a pri legislatívnych postupoch zohľadňovali rozpočtové hľadisko a aby plánovanie výdavkov zahŕňalo v každej fáze zohľadnenie definovaných priorít, dlhodobých programov, nového smerovania politík a riadenia nevyhnutného neplánovaného vývoja. To znamená udržanie výdavkov Spoločenstva v rámci strednodobého finančného výhľadu a zabezpečenie hladkého priebehu ročného rozpočtového postupu prostredníctvom konštruktívneho dialógu medzi inštitúciami. V tejto súvislosti Generálne riaditeľstvo pre rozpočet pripravuje návrhy rozpočtu predkladané Komisiou a upravuje ich až do ich prijatia rozpočtovým orgánom (Európskym parlamentom a Radou ministrov). Takisto rozdeľuje zdroje jednotlivým generálnym riaditeľstvám a útvarom Komisie.
  • Riadenie rozpočtového regulačného rámca. Generálne riaditeľstvo predkladá návrhy a implementuje regulačný rámec pre zostavovanie, plnenie a kontrolu rozpočtu.
  • Plnenie rozpočtu tak na strane príjmov, ako aj výdavkov v súlade s regulačným rámcom. Ako schvaľujúci úradník pre vlastné zdroje Generálne riaditeľstvo pre rozpočet riadi finančné toky s členskými štátmi a kontroluje riadne vyberanie vlastných zdrojov. Pod vedením účtovníka Komisie Generálne riaditeľstvo pre rozpočet zabezpečuje vykonávanie platieb všetkých schválených výdavkov Komisie, ako aj príkazov na vrátenie platieb.
  • Vypracovávanie ročných účtovných závierok inštitúcií. Pod vedením Generálneho riaditeľstva pre rozpočet sa zostavujú ročné finančné výkazy všetkých inštitúcií Únie na základe moderného účtovného rámca spĺňajúceho všeobecne uznávané medzinárodné štandardy, ktorý je podporovaný účinným a spoľahlivým informačným systémom.
  • Podporovanie správneho finančného riadenia v rámci útvarov Komisie. Vďaka svojej poradenskej a vzdelávacej funkcii, ako aj zabezpečovaniu nástrojov kontroly a riadenia Generálne riaditeľstvo pre rozpočet ponúka útvarom Komisie tak rámec, ako aj nástroje potrebné pre prísne a účinné finančné riadenie.
  • Podávanie správ o plnení rozpočtu a postupovanie spôsobom vedúcim k získaniu pozitívneho Vyhlásenia o vierohodnosti (DAS) vystavovaného Dvorom audítorov. Generálne riaditeľstvo pre rozpočet koordinuje činnosti spojené s udeľovaním absolutória (vzťahy s Dvorom audítorov, Radou a Európskym parlamentom). V tejto súvislosti predkladá svojim hlavným partnerom v diskusii o rozpočte analýzy a návrhy týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov Spoločenstva s cieľom zabezpečiť vystavenie pozitívneho Vyhlásenia o vierohodnosti Dvorom audítorov.