Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 Generálne riaditeľstvo pre rozpočet: poslanie

GR pre rozpočet (GR BUDG) má približne 490 zamestnancov. Jeho štruktúru tvorí päť riaditeľstiev so sídlom v Bruseli.

GR BUDG je centrálna služba, ktorá riadi vykonávanie celého rozpočtového cyklu, od prípravy návrhu rozpočtu po jeho vykonávanie a udelenie absolutória zo strany Európskeho parlamentu.

Operácie GR BUDG sa vzťahujú najmä na tieto kľúčové oblasti:

 1. riadenie výdavkov EÚ prostredníctvom viacročného finančného rámca (VFR),
 2. príprava návrhu rozpočtu a príspevok k rozpočtovému procesu,
 3. riadenie systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ,
 4. riadenie rozpočtového regulačného rámca, najmä rozpočtových pravidiel,
 5. informovanie o plnení rozpočtu,
 6. riadenie štátnej pokladnice,
 7. príprava ročnej účtovnej závierky Komisie a iných orgánov spoločne s ročnou konsolidovanou účtovnou závierkou EÚ,
 8. podpora útvarov Komisie pri plnení rozpočtu,
 9. podpora riadneho finančného hospodárenia a rozpočtu zameraného na výsledky,
 10. riadenie korporátneho IT systému finančného riadenia a účtovníctva (ABAC),
 11. koordinácia postupu udeľovania absolutória od prípravy po odporúčania Parlamentu a Rady o udelení absolutória,

Rozpočet na rok 2017 podľa okruhov

Kto sme

Rozpočet – webové sídlo:

Dokumenty týkajúce sa rozpočtu EÚ

Managementplan DG Begroting 2016

Kontaktujte nás

Günther H. Oettinger Günther H. Oettinger
Rozpočet a ľudské zdroje
Nadia Calviño, generálna riaditeľka pre rozpočet Nadia Calviño
Generálna riaditeľka pre rozpočet
fr fr en