Ścieżka nawigacji

Prezentacja Dyrekcji Generalnej
Zadania
Schemat organizacyjny
Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej programowaniu finansowemu i budżetowi (dostępnej w angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji językowej).

Inne narzędzia

 Zadania Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu

Oto sześć najważniejszych zadań realizowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Budżetu:

  • Pozyskiwanie od władzy budżetowej środków niezbędnych do wprowadzania w życie polityki Unii Europejskiej, na podstawie skutecznego programu finansowego. DG ds. Budżetu odpowiada za to, aby podczas debat nad nowymi inicjatywami politycznymi lub działaniami prawodawczymi uwzględniano ich wymiar budżetowy. Dyrekcja dba również, aby przy planowaniu wydatków na każdym etapie były brane pod uwagę określone priorytety, programy długoterminowe, nowe kierunki polityki oraz rezerwa na sytuacje wyjątkowe. Pozwala to na utrzymanie wydatków Wspólnoty w granicach wyznaczonych przez średniookresową perspektywę finansową i umożliwia sprawny przebieg rocznej procedury budżetowej dzięki konstruktywnej współpracy wszystkich instytucji. W ramach tego zadania Dyrekcja Generalna przygotowuje wnioski budżetowe przedstawiane przez Komisję, a następnie zajmuje się nimi aż do ich przyjęcia przez władzę budżetową, czyli Parlament Europejski i Radę Ministrów. DG ds. Budżetu odpowiada również za przydział środków dla dyrekcji generalnych i służb Komisji.
  • Zarządzanie budżetowymi ramami prawnymi. Dyrekcja Generalna przedstawia wnioski dotyczące instrumentów prawnych mających na celu ustanowienie, wykonanie i kontrolę budżetu oraz wprowadza w życie przyjęte postanowienia.
  • Wykonanie budżetu zarówno pod względem dochodów jak i wydatków zgodnie z przepisami. W ramach funkcji intendenta ds. zasobów własnych DG ds. Budżetu zarządza przepływem środków finansowych z państw członkowskich i zapewnia odpowiednie pobieranie zasobów własnych. Księgowy Komisji, w imieniu Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu, odpowiada za wykonanie płatności wszystkich zatwierdzonych wydatków Komisji i wykonanie zleceń windykacji środków.
  • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji. Roczne sprawozdania finansowe wszystkich instytucji UE są przygotowywane z upoważnienia DG ds. Budżetu w oparciu o nowoczesny system księgowości, zgodny z ogólnie przyjętymi standardami międzynarodowymi i wspierany przez wiarygodny i skuteczny system informacji.
  • Promowanie należytego zarządzania finansami we wszystkich służbach Komisji. Poprzez działania doradcze i szkoleniowe oraz dzięki narzędziom kontroli i zarządzania DG ds. Budżetu zapewnia służbom Komisji zarówno struktury jak i instrumenty niezbędne do starannego i skutecznego zarządzania finansami.
  • Przedstawianie sprawozdań z wykonania budżetu oraz działanie na rzecz uzyskania pozytywnego poświadczenia wiarygodności (DAS) od Trybunału Obrachunkowego. DG ds. Budżetu koordynuje działania związane z udzieleniem absolutorium (kontakty z Trybunałem Obrachunkowym, Radą i Parlamentem Europejskim). Przedstawia pozostałym stronom analizy i propozycje dotyczące zarządzania środkami Wspólnoty, ułatwiające uzyskanie pozytywnego poświadczenia wiarygodności od Trybunału Obrachunkowego.