Kruimelpad

Voorstelling van het Directoraat-generaal
Taak
Organisatieschema
Nadere inlichtingen vindt u op de website Financiële Programmering en Begroting die in het Duits, Engels en Frans beschikbaar is.

Extra tools

De taak van het Directoraat-generaal Begroting

De zes hoofdpunten van de taak van het Directoraat-generaal Begroting zijn:

  • Van de begrotingsautoriteit de nodige middelen verkrijgen om het beleid van de Europese Unie ten uitvoer te leggen op basis van een doeltreffende financiële programmering. DG Begroting ziet erop toe dat bij oriënterende besprekingen over nieuwe beleids- en/of wetgevingsinitiatieven ook rekening wordt gehouden met begrotingsaspecten, en dat bij iedere fase van de planning van de uitgaven rekening wordt gehouden met de vastgestelde prioriteiten, langlopende programma's, nieuwe beleidslijnen en de onvermijdelijke onverwachte ontwikkelingen. Het DG zorgt ervoor dat de communautaire uitgaven in overeenstemming zijn met het financieel kader voor de middellange termijn en dat de jaarlijkse begrotingsprocedure vlot verloopt dankzij een constructieve dialoog tussen de instellingen. DG Begroting bereidt de begrotingsvoorstellen voor die door de Commissie worden ingediend en zorgt voor de follow-up tot zij worden goedgekeurd door de begrotingsautoriteit – het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Daarnaast is het ook bevoegd voor de toewijzing van middelen aan de directoraten-generaal en diensten van de Commissie.
  • Het regelgevingskader op begrotingsgebied beheren. Het directoraat-generaal Begroting stelt het regelgevingskader voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting voor en zorgt voor de uitvoering ervan.
  • De begroting uitvoeren (ontvangsten en uitgaven), met inachtneming van het regelgevingskader. Als ordonnateur voor de eigen middelen beheert DG Begroting de geldstromen met de lidstaten en controleert het of de eigen middelen correct worden geïnd. DG Begroting zorgt, onder de verantwoordelijkheid van de rekenplichtige van de Commissie, voor de uitvoering van de betalingen voor alle toegestane uitgaven van de Commissie en van de invorderingsopdrachten.
  • De jaarrekeningen van de instellingen opstellen. De jaarlijkse financiële staten van alle instellingen van de Unie worden onder het gezag van DG Begroting opgesteld op basis van een modern boekhoudkundig kader, dat aan algemeen aanvaarde internationale normen beantwoordt en door een betrouwbaar en efficiënt informatiesysteem wordt ondersteund.
  • Goed financieel beheer binnen de diensten van de Commissie bevorderen. Door middel van advies, opleidingen en controle- en beheersinstrumenten levert DG Begroting de diensten van de Commissie zowel het kader als de instrumenten die nodig zijn voor een strikt en efficiënt financieel beheer.
  • Verslag uitbrengen over de uitvoering van de begroting en bijdragen tot het verkrijgen van een positieve betrouwbaarheidsverklaring (DAS) van de Rekenkamer. DG Begroting coördineert de regelingen omtrent de kwijtingsprocedure (betrekkingen met de Rekenkamer, de Raad en het Europees Parlement). Het stelt zijn belangrijkste gesprekspartners onderzoeken en ideeën betreffende het beheer van de communautaire middelen voor, om belemmeringen voor een positieve betrouwbaarheidsverklaring weg te nemen.